Regeling aanvraag vergunning ruimtevaartactiviteiten en registratie

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 februari 2008, nr. WJZ 7119929, houdende regels voor het aanvragen om een vergunning voor het verrichten van ruimtevaartactiviteiten en registratie van ruimtevoorwerpen

§ 2. Aanvraag en wijziging vergunning ruimtevaartactiviteiten

Artikel 2

 • 1 Een aanvraag tot verlening van een vergunning voor het verrichten van

  ruimtevaartactiviteiten geschiedt door middel van het indienen van het formulier, zoals opgenomen in bijlage I.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. een zo volledig mogelijke beschrijving van de ruimtevaartactiviteiten, inclusief een beschrijving van de kennis en ervaring waarover de aanvrager beschikt met betrekking tot het verrichten van de ruimtevaartactiviteiten;

  • b. gegevens over de relevante ruimtevaarttechnische informatie;

  • c. een bewijsstuk met betrekking tot een aansprakelijkheidsverzekering;

  • d. financiële bescheiden, bestaande uit:

   • 1°. de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, indien aanwezig inclusief de accountantsverklaring;

   • 2°. een geprognosticeerde winst- en verliesrekening met toelichting;

   • 3°. een liquiditeitsprognose met toelichting;

   • 4°. een risicoanalyse waarin aangegeven wordt welke beheersmaatregelen zijn getroffen ter waarborging van de continuïteit van de ruimtevaartactiviteiten;

  • d. een bewijsstuk met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van frequentieruimte.

 • 4 Een aanvraag tot wijziging van een vergunning geschiedt door middel van het indienen van het formulier, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

De aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid, wordt gericht aan Onze Minister van Economische Zaken en gezonden aan Agentschap Telecom.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2008

De

Minister

van Economische Zaken

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina