Regeling vaststelling Tender Naar Energieneutraal Wonen

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 30-08-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 februari 2008, nr. WJZ 8009779, tot vaststelling van de Tender Naar Energieneutraal Wonen krachtens de Unieke kansen regeling

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 3, eerste en derde lid, 4, vijfde lid, 6, eerste en tweede lid, en 11, zesde lid, van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

 • b. project: project voor energiebesparing in de woningnieuwbouw of woningrenovatie:

  • 1°. dat zich uitsluitend bevindt op transitiepad EGG 1: Energiebesparing gebouwde omgeving, bedoeld in bijlage 1 bij de Unieke kansen regeling;

  • 2°. dat uit ten minste 50 woningen bestaat;

  • 3°. waarbij de CO2-reductie ten minste 45% bedraagt ten opzichte van het normenergieverbruik in 1990;

  • 4°. waarbij, indien het nieuwbouw betreft, de energieprestatiecoëfficiënt als bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2003 ten hoogste 0,55 bedraagt, en

  • 5°. waarbij, indien het renovatie van bestaande woningen betreft, de energieklasse bepaald volgens het gestelde in de Regeling energieprestatie gebouwen voor aanvang van renovatie C of lager en na renovatie A bedraagt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als periode, bedoeld in artikel 6 van het besluit, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op de dag dat deze regeling in werking treedt en loopt tot 24 april 2008, 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 6 van het besluit, voor het verlenen van subsidies op aanvragen, ontvangen in de in het eerste lid genoemde periode, wordt vastgesteld op € 7.500.000.

 • 4 Tot de kostensoorten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit, behoren alleen de projectkosten voor energiebesparing en de kosten voor het opwekken van duurzame energie die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de exploitatie van de woningen.

 • 5 In afwijking van artikel 9 van de Unieke kansen regeling worden als criteria als bedoeld in artikel 11, zesde lid, van het besluit vastgesteld:

  • a. de omvang van het project;

  • b. de mate waarin het project bijdraagt aan de CO2-reductie, waarbij het energieverbruik bestaat uit de som van het gebouwgebonden energieverbruik, het gebouwafhankelijke gebruikersenergieverbruik en het huishoudelijk energieverbruik;

  • c. bij nieuwbouwwoningen: de mate waarin het project een betere energieprestatiecoëfficiënt realiseert;

  • d. bij renovatie van bestaande woningen: de mate waarin het project een hogere energieklasse realiseert;

  • e. de mate waarin het project andere verbeteringen tot stand brengt dan strikt energetische;

  • f. de mate waarin het project bijdraagt aan het toepassen van duurzame warmte;

  • g. het innovatieve vermogen van het project;

  • h. de slaagkans van het project.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Het projectplan dat als bijlage bij het aanvraagformulier moet worden bijgesloten dient conform het modelprojectplan dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling te worden opgesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij SenterNovem, te weten bij de vestigingen aan de Juliana van Stolberglaan 3, 2595 CA Den Haag en aan de Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (info e-innovatie@senternovem.nl).

Den Haag, 7 februari 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag en de vestiging Utrecht.]

Terug naar begin van de pagina