Besluit instelling Taskforce Antilliaanse Nederlanders

Geldend van 22-02-2008 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 6 februari 2008, nr. DGW/I&I20086274, tot instelling van de Taskforce Antilliaanse Nederlanders

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Overwegende dat:

– in 2005 met de 21 Antillianengemeenten bestuurlijke arrangementen zijn afgesloten terzake van de terugdringing van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren op het gebied van voortijdig schoolverlaten, criminaliteit en werkloosheid en deze arrangementen eind 2008 aflopen;

– het, gelet op de medio 2007 uitgebrachte tussentijdse outputrapportage Antillianenprojecten, van belang is al gedurende 2008 een extra inspanning te leveren teneinde betere resultaten te halen op de projecten die zijn geïnitieerd;

– voor de periode na 2008 een meerjarig, op duurzaamheid gericht, beleid ontwikkeld moet worden waarbij het voor alle betrokken partijen, waaronder het Rijk en gemeenten, duidelijk dient te zijn welke inzet van hen voor de uitvoering van dat beleid wordt verwacht;

– deze beleidsopvattingen op 21 november 2007 in een bestuurlijk overleg door de 21 Antillianengemeenten zijn onderschreven;

– er een Taskforce Antilliaanse Nederlanders dient te worden ingesteld teneinde voornoemde beleidsopvattingen in de praktijk te realiseren;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • b. bestuurlijke arrangementen: de door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie op 8 juli 2005 met de 21 Antillianengemeenten afgesloten bestuurlijke arrangementen terzake van de terugdringing van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren op het gebied van voortijdig schoolverlaten, criminaliteit en werkloosheid;

 • c. AG-21: de 21 Antillianengemeenten, zijnde de gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle a/d IJssel, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam,Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle;

 • d. taskforce: Taskforce Antilliaanse Nederlanders.

Artikel 2

 • 1 Ingesteld wordt de Taskforce Antilliaanse Nederlanders.

 • 2 De taskforce wordt ingesteld voor de periode van 16 januari 2008 tot 1 augustus 2008.

 • 3 De Minister kan in overleg met de taskforce besluiten de in het tweede lid genoemde periode te verlengen.

Artikel 3

 • 1 De taskforce heeft tot taak:

  • a. de AG-21 in 2008 te ondersteunen bij het vergroten van de doelmatigheid van de bestuurlijke arrangementen; en

  • b. voorstellen te doen voor een meerjarig op duurzaamheid gericht en integrale aanpak voor de periode na het jaar 2008.

 • 2 De in het eerste lid, onder a, bedoelde vergroting van de doelmatigheid dient gericht te zijn op de thema’s woonbegeleiding, leer-werktrajecten, instabiele gezinssituaties en nazorg voor ex-gedetineerden en hanteert als doelgroep tienermoeders, risicojongeren, ex-gedetineerden en nieuwkomers.

 • 3 Ter uitvoering van de in het eerste lid, onder b, genoemde taak doet de taskforce voorstellen met betrekking tot de na 2008 geldende prioritaire thema’s en doelgroepen, de kwantitatieve onderbouwing van de benodigde inzet, de te bereiken resultaten en in te zetten activiteiten, de benoeming van partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn, de wijze van monitoring van de uitvoering van beleid en werkzaamheden, de wijze van effectbeoordeling en de wijze waarop de Antilliaanse gemeenschap daarbij betrokken is.

 • 4 De taskforce rapporteert aan de Minister met een tussenrapportage op 1 april 2008 met daarin een kwantitatieve onderbouwing voor de inzet die na 2008 van de overheid nodig zijn.

 • 5 Voor 1 augustus 2008 dient de taskforce een eindrapportage in met daarin de in het derde lid bedoelde voorstellen.

 • 6 Zo nodig treedt de Minister met de AG-21 in overleg terzake van werkzaamheden van de taskforce.

Artikel 4

 • 1 De taskforce bestaat uit een voorzitter en ten minste vijf en ten hoogste acht leden.

 • 2 Met ingang van 16 januari 2008 zijn als leden van de taskforce benoemd:

  • a. de heer Hans Andersson, voorzitter;

  • b. mevrouw Goretti Narain, lid;

  • c. mevrouw Jos Leenhouts, lid;

  • d. de heer Sjaak van der Tak, lid;

  • e. de heer Hans Vissers, lid;

  • f. de heer Gilbert Wawoe, lid.

 • 3 De Minister kan, na overleg met de voorzitter, leden ontslaan en nieuwe leden benoemen.

Artikel 5

 • 1 De taskforce is onafhankelijk en verricht zijn werkzaamheden zonder last of ruggespraak. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de taskforce.

 • 2 De taskforce stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, zijn eigen werkwijze vast.

 • 3 Indien sprake is van een (dreigende) belangenverstrengeling met betrekking tot een bepaald onderwerp, onthoudt het desbetreffende lid van de taskforce zich met betrekking tot dat onderwerp van verdere deelname of besluitvorming.

Artikel 6

 • 1 De taskforce kan zich voor de uitvoering van zijn activiteiten zonodig doen bijstaan door derden.

 • 2 Indien de taskforce toepassing wenst te geven aan het eerste lid, stelt hij of een derde een voorstel met financiële onderbouwing op. De Minister beslist op dit voorstel, waarbij voorwaarden kunnen worden gesteld.

Artikel 7

 • 3 Voor de duur van de instelling van de taskforce, zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, kunnen leden van de taskforce in aanmerking komen voor maximaal 10 vacatievergoedingen. Voor de voorzitter geldt geen maximum.

 • 4 De Minister kan het aantal vacatievergoedingen verhogen.

Artikel 8

De archiefbescheiden van de taskforce worden na het staken van de activiteiten, of indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zoveel eerder, ter beschikking gesteld aan de Minister.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 januari 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 februari 2008

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina