Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen [...] Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Defensie)

Geldend van 27-02-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Defensie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Defensie

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 16-08-2006, nr. arc-2006.03029/11);

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 januari 2008

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
namens deze:
de

waarnemend algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

Minister

van Defensie,
namens deze:
de

project directeur, Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina