Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen [...] Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Justitie)

Geldend van 27-02-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Justitie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 16-08-2006, nr. arc-2006.03029/11);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 januari 2008

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

waarnemend algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

project directeur, Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Basisselectiedocument

Het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling (met uitzondering van de individuele TBS-dossiers)

1945–

Versie januari 2008

1. Afkortingen

AMVB: Algemene Maatregel van Bestuur

NA: Nationaal Archief

art.: artikel

BOPP: Beleidsoverleg Penitentiaire Programma’s

BSD: Basisselectie document

DJI: Dienst Justitiële Inrichtingen

ET: Elektronisch Toezicht

KB: Koninklijk Besluit

OM: Openbaar Ministerie

PIVOT: Project invoering verkorting overbrengingstermijn

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

SRN: Stichting Reclassering Nederland

Stb.: Staatsblad

Stcr.: Staatscourant

STPD: Stichting Toezicht Politieke Delinquenten

SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TBR: Ter Beschikking van de Regering

TBS: terbeschikkingstelling

WOBPZ: Wet Opneming Bijzondere Psychiatrisch Zieken

WODC: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (van het ministerie van Justitie)

ZBO: Zelfstandig bestuursorgaan

2. Verantwoording

2.1 Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Onder ‘archiefbescheiden’ worden niet slechts papieren documenten te verstaan, maar alle bescheiden – ongeacht hun vorm – die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband schrijft de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als de overbrengingsplicht (art. 12) voor. Beide plichten rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief: de zorgdrager.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Wat de archiefbescheiden van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat betreft, is de aangewezen archiefbewaarplaats het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag. Het ARA is een onderdeel van de Rijksarchiefdienst (RAD). Deze dienst ressorteert onder de Minister van OCenW en staat onder leiding van de Algemene Rijksarchivaris.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers verplicht hiertoe selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven, waarna de te vernietigen bestanddelen dienen te worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast maar (zonodig in geactualiseerde vorm) blijft hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal te selecteren. Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671) rekening gehouden te worden met:

 • de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;

 • de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;

 • de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;

 • het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekende en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge art. 3 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671) bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste betrokken zijn een deskundige op het gebied van de organisatie en taken van het desbetreffende overheidsorgaan, een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan en (een vertegenwoordiger van) de algemene rijksarchivaris.

Wat betreft de geldigheidsduur van het BSD als selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn zal komen te vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling (via de aangewezen archiefwettelijke weg) van een nieuwe dan wel herziene selectielijst.

2.2 Basis Selectiedocument

Een basisselectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één (enkele) organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein.

Het BSD geldt dus voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen handelingen van particuliere actoren worden opgenomen.

Een BSD wordt opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het rapport institutioneel onderzoek (RIO) wordt het betreffende beleidsterrein beschreven, evenals de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. De handelingen van de overheid op het beleidsterrein staan in het RIO in hun functionele context geplaatst. In het BSD zijn de handelingen overgenomen, alleen nu geordend naar de actor. Bovendien is bij elke handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd moet worden.

Het niveau waarop geselecteerd wordt is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is daarom geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van overheidsactoren, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van toepassing een vernietigingstermijn.

Door de beleidsterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, etc.) niet aan bod. Voor het selecteren van de administratieve neerslag die betrekking heeft op de instandhouding en ontwikkeling van de eigen organisaties van overheidsorganen dienen een aantal zogeheten ‘horizontale’ BSD’s. Deze horizontale BSD’s zijn van toepassing op alle organisaties van de rijksoverheid.

Het opgestelde ontwerp-BSD wordt voorgelegd aan de Raad van Cultuur en op verschillende plaatsen ter inzage gelegd. Na eventuele wijziging van het ontwerp-BSD kan worden overgegaan tot de vaststelling. Het BSD wordt vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de minister belast met het cultuurbeleid (tegenwoordig de minister van O,C en W) en de betrokken zorgdrager(s).

2.3 Het BSD Gevangeniswezen en terbeschikkingstelling (TBS)

Het onderzoek naar het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling is uitgevoerd in het kader van de tussen de Algemene Rijksarchivaris en de secretaris–generaal van het ministerie van Justitie gesloten convenant. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd inzake de overdracht van de na 1940 gevormde archieven.

Het PIVOT-rapport Gevangeniswezen en terbeschikkingstelling. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling (TBS) 1945–2000 vormt de grondslag voor dit ontwerp-BSD. Het RIO geeft een historische beschrijving van het beleidsterrein reclassering en een overzicht van de handelingen die overheidsorganen hebben verricht.

De verschillende hoofdstukken van het RIO zijn door drs. G. Beks en drs P.R. te Slaa in 2001 samengesteld. In 1998 is door drs. T. Bachgus onderzoek verricht naar de maatregel terbeschikkingstelling. Zijn verslag hiervan is in een aangepaste versie in het RIO geïntegreerd.

Het PIVOT-rapport Gevangeniswezen en terbeschikkingstelling. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling (TBS) 1945–2000 is in april 2002 vastgesteld door het ministerie van Justitie. Het RIO is niet gepubliceerd in de PIVOT-reeks van de Rijksarchiefdienst.

Dit ontwerp-BSD omvat voorstellen voor selectie van de administratieve neerslag van de handelingen van de overheid op het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling. De handelingen van lagere overheden worden niet beschreven.

De afbakening in tijd en ten opzichte van andere beleidsterreinen is verantwoord in paragraaf 2.3 van het RIO Gevangeniswezen en terbeschikkingstelling. Hier kan dus worden volstaan met deze verwijzing.

Met dit BSD kunnen de TBS-dossiers die individuele gevallen behandelen, NIET worden bewerkt en/of vernietigd. De volgende handelingen zijn om die reden komen te vervallen:

 • Handelingen van de actor ‘de minister van Justitie’:

  171, 416, 417, 429, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 442, 444

 • Handeling van de actor ‘Sector TBS’:

  396

 • Handeling van de actor ‘Raad voor de Kinderbescherming’:

  213

 • Handelingen van de actor ‘Directeur penitentiaire inrichting’:

  294, 367, 376, 397, 426, 430, 431, 439, 441

 • Handelingen van de actor ‘Commissie van toezicht’:

  207

 • Handelingen van de actor ‘Beklagcommissie’:

  396

 • Handelingen van de actor ‘Penitentiaire kamer’:

  169

Bij handelingen die niet alleen over TBS-ers spreken, maar gedetineerden in het algemeen behandelen, is de volgende regel toegevoegd: Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers). Dit geldt zowel voor dossiers over individuele TBS-ers, als voor catergorieën TBS-ers. De TBS-dossiers kunnen dus niet bewerkt worden op basis van dit BSD. Algemene maatregelen en wetgeving kunnen wel bewerkt worden.

2.4 Selectiedoelstelling

Het BSD is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT. Bij de behandeling van het ontwerp van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) in de Tweede Kamer op 13 april 1994 verwoordde de Minister van WVC deze doelstelling als volgt: het mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de overheid. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald in de richting van de (bewaar)doelstelling van de RAD als ‘het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring’.

De algemene selectiedoelstelling is in dit BSD geoperationaliseerd voor het beleidsterrein persoonsregistraties. Bij de hier geformuleerde selectievoorstellen stond steeds de vraag centraal: ten aanzien van welke handelingen is de administratieve neerslag noodzakelijk om een reconstructie mogelijk te maken van de hoofdlijnen van het overheidshandelen op het beleidsterrein reclassering?

2.5 Selectiecriteria

Uitgaande van de algemene selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1998 een (gewijzigde) lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van die algemene criteria wordt in een BSD een waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het institutioneel onderzoek in kaart zijn gebracht.

De algemene selectiecriteria van PIVOT zijn positief geformuleerd; het zijn bewaarcriteria. Is een handeling op grond van een criterium gewaardeerd met B (‘blijvend te bewaren’), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van die handeling te zijner tijd geheel dient te worden overgebracht naar het Nationaal Archief. De neerslag van een handeling die niet aan één van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering van de desbetreffende handeling luidt dan V (vernietigen), onder vermelding van de periode waarna de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke handelingen voortvloeit, is dus niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen.

Overigens verlangt art. 5, onder e van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 276) dat selectielijsten de mogelijkheid bieden om neerslag die met een V is gewaardeerd in exceptionele gevallen te bewaren op grond van een uitzonderingscriterium. PIVOT heeft daarom het volgende uitzonderingscriterium geformuleerd:1

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag worden van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingenbetreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de hand van de algemene selectiecriteria, zoals onder is afgebeeld:

Algemene selectiecriteria

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet perse consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er in een BSD, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstelling, beleidsterreinspecifieke criteria worden geformuleerd. Daar de noodzaak hiertoe niet aanwezig werd geacht, is in dit BSD de mogelijkheid om specifieke selectiecriteria te formuleren niet benut.

2.6 Verslag van de vaststellingsprocedure

In september 2005 is het ontwerp-BSD door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister van Justitie, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 juni 2006 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief evenals op de website van het ministerie van OCW, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 27 juli 2006 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-2006.03029/5), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen van de ontwerp-selectielijst:

Met dit BSD kunnen de TBS-dossiers die individuele gevallen behandelen, NIET worden bewerkt en/of vernietigd. De volgende handelingen zijn om die reden komen te vervallen:

 • Handelingen van de actor ‘de minister van Justitie’:

 • 171, 416, 417, 429, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 442, 444

 • Handeling van de actor ‘Sector TBS’:

 • 396

 • Handeling van de actor ‘Raad voor de Kinderbescherming’:

 • 213

 • Handelingen van de actor ‘Directeur penitentiaire inrichting’:

 • 294, 367, 376, 397, 426, 430, 431, 439, 441

 • Handelingen van de actor ‘Commissie van toezicht’:

 • 207

 • Handelingen van de actor ‘Beklagcommissie’:

 • 396

 • Handelingen van de actor ‘Penitentiaire kamer’:

 • 169

Bij handelingen die niet alleen over TBS-ers spreken, maar gedetineerden in het algemeen behandelen, is de volgende regel toegevoegd: Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers). Dit geldt zowel voor dossiers over individuele TBS-ers, als voor catergorieën TBS-ers. De TBS-dossiers kunnen dus niet bewerkt worden op basis van dit BSD. Algemene maatregelen en wetgeving kunnen wel bewerkt worden.

Daarop werd het BSD op 8 januari 2008 door de algemene rijksarchivaris, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en door de projectdirecteur van het PWAA namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (C/S&A/07/3195), de minister van Buitenlandse Zaken (C/S&A/07/3194), de minister van Defensie (C/S&A/07/3194) , de minister van Justitie (C/S&A/07/3194), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (C/S&A/07/3194) vastgesteld.

2.7 Leeswijzer bij de handelingenlijst

In hoofdstuk 4 staan de handelingen van overheidsorganen op het beleidsterrein gevangeniswezen en tbs beschreven. Deze zijn naar actor geordend. De handelingen worden beschreven in een handelingenblok, zoals afgebeeld op de volgende bladzijde:

Handeling

Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

Periode

Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Daarbij dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt:

 • De aanduiding 1945 als begindatum houdt niet automatisch dat de desbetreffende handeling niet voor dat jaar werd verricht. Zoals in § 1.3 wordt toegelicht is 1945 als aanvangsjaar genomen in dit onderzoek,

 • Wanneer het aanvangsjaar van een handeling onduidelijk is staat 19** vermeld.

 • Indien er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling op het moment van het verschijnen van het RIO nog steeds uitgevoerd.

Grondslag

Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld.

Product

Hier achter staat het product vermeld waarin de handeling resulteert of zou moeten resulteren. Niet alle handelingen worden daadwerkelijk uitgevoerd.

De gegeven opsommingen van producten zijn niet altijd uitputtend. Vaak wordt volstaan met een algemeen omschreven voorbeeld. In de uiteindelijke selectielijst worden de producten niet vermeld.

Opmerking

Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer de strekking van de handeling toelichting behoeft.

Handelingen

Actor: Minister van Justitie

1.

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid op het terrein van gevangeniswezen en terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties, etc.

Opmerking: Onder deze handeling valt ook:

– Het voeren van overleg met de andere betrokken actoren op het beleidsterrein;

– Het voorbereiden van een standpunt ter inprenting in de Ministerraadvergaderingen voor beraad en besluitvorming betreffende het beleidsterrein;

– Het voeren van overleg met/het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende het beleidsterrein;

– Het voorbereiden van de Memorie van toelichting op de Rijksbegroting betreffende het beleidsterrein; zie ook handelingen 5, 177 en 183 van het BSD ‘Per slot van Rijksrekening’;

– Het toetsen van de uitvoering van het beleid (evaluatie);

– Het leveren van commentaar op de recht- en doelmatigheidscontroles van de Algemene Rekenkamer op het beleidsterrein; zie ook ‘Per Slot van Rijksrekening’ handeling 295, 357 en 374;

– Het aan externe adviescommissies verzoeken om advies betreffende het beleidsterrein;

– Het informeren van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het beleidsterrein;

– Het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (als beleidsinstrument)

Waardering: B 1, 2

2.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Wetten, AMVB’s, KB’s en circulaires

Opmerking: In het RIO is zoveel mogelijk gekozen voor het formuleren van concrete handelingen ten aanzien van de wet- en regelgeving op het beleidsterrein persoonsregistraties;

Waardering: B 1

3.

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B 3

4.

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins informeren van leden of commissies uit de Kamers der Staten Generaal betreffende het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Brieven, notities

Opmerking: Krachtens art. 80 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 280) is de Minister van Justitie verplicht om periodiek verslag uit te brengen aan de Staten-Generaal over de doelmatigheid van de voornoemde wet.

Waardering: B 2, 3

5.

Handeling: Het informeren van de Commissies voor Verzoekschriften en andere tot het onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid ten aanzien van het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Brieven, notities

Waardering: B 3

6.

Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen

Periode: 1945–

Product: Beschikkingen, verweerschriften

Waardering: V, 10 jaar

8.

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen over het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Brieven, notities

Waardering: V, 1 jaar

9.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Voorlichtingsmateriaal

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (waarbij voorlichting als beleidsinstrument gehanteerd wordt) handeling 1

Waardering: V, 2 jaar

NB Van het voorlichtingsmateriaal wordt een exemplaar bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd.

10.

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten over het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Offerte, brieven en rapport

Waardering: B 1, 2

11.

Handeling: Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek naar het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Notities, notulen en brieven

Waardering: V, 5 jaar

12.

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek naar het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Notities, brieven, etc.

Waardering: V, 5 jaar

13.

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek naar het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Rekeningen en declaraties

Waardering: V, 7 jaar

14.

Handeling: Het beslissen op een subsidieaanvraag van een particuliere instelling die actief is op het beleidsterrein het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1945–

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De handelingen ten aanzien van de subsidiering van particuliere reclasseringsinstellingen zijn reeds in het RIO reclassering geformuleerd.

Waardering: V, 7 jaar

15.

Handeling: Het detacheren/benoemen van ambtenaren bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EG

Periode: 1968–

Product: Besluit

Waardering: V, 5 jaar

16.

Handeling: Het voorbereiden van bijdragen aan werkgroepen van de Europese Commissie inzake het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1968–

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen over de geleverde inbreng in de werkgroepen.

Waardering: V, 5 jaar

17.

Handeling: Het opstellen van concept-informatiefiches over voorstellen, mededelingen en Groenboeken van de Europese Commissie op het gebied van het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1989–

Product: Concept-fiches

Opmerking: De interdepartementale WBCN stelt de informatiefiches vast. De handeling hiervoor is opgenomen in het concept-RIO ‘Gedane Buitenlandse Zaken’.

Waardering: V, 5 jaar

18.

Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van Raadswerkgroepen met betrekking tot het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1968–

Opmerking: – Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg worden gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven;

– De handeling leidt in het eerstverantwoordelijke ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken ministeries tot departementale standpunten;

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van Raadswerkgroepen.

Waardering: V, 5 jaar

19.

Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc groepen Raden/Attachés met betrekking tot het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1968–

Opmerking: – Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg worden gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven;

– De handeling leidt in het eerstverantwoordelijke ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken ministeries tot departementale standpunten;

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van Raden/Attachés.

Waardering: V, 5 jaar

20.

Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van het Coreper met betrekking tot het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1968–

Opmerking: – Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg worden gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven;

– De instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiger in het Coreper (de PV) worden vastgesteld in interdepartementaal overleg onder leiding van Buitenlandse Zaken;

– De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke ministerie met name tot concept-instructies; bij de overige betrokken ministeries tot departementale standpunten;

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van de vergaderingen van het Coreper.

Waardering: V, 5 jaar

21.

Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc High Level groepen met betrekking tot het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1968–

Opmerking: – Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg kan overleg worden gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven;

– De handeling leidt in het eerstverantwoordelijke ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken ministeries tot departementale standpunten.

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van High Level groepen.

Waardering: B 1

22.

Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake agendapunten van Raadsvergaderingen met betrekking tot het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1968–

Opmerking: – Nationale standpunten en onderhandelingsposities inzake agendapunten van Raadsvergaderingen komen tot stand in de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo);

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van Raadsvergaderingen.

Waardering: B 1

23.

Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake algemene en op langere termijn spelende zaken van EU-belang inzake het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1993–

Opmerking: Overleg hierover in de Coördinatiecommissie op Hoog Ambtelijk Niveau (CoCoHan) leidt tot algemene rapporten aan de betrokken ministers.

Waardering: B 1

24.

Handeling: Het voordragen van personen voor benoeming in een raadgevend comité, beheerscomité of reglementeringscomité

Periode: 1968–

Opmerking: De Raad benoemt de leden van de comités.

Waardering: V, 5 jaar

25.

Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten inzake door de Europese Commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot persoonsregistraties, die besproken worden in een raadgevend comité, een beheerscomité of een reglementeringscomité

Periode: 1968–

Opmerking: – Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven;

– Wanneer meerdere departementen betrokken zijn leidt het eerstverantwoordelijke ministerie het coördinatieoverleg;

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van instructies voor de Nederlandse vertegenwoordigers in de comités;

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van deze comités.

Waardering: B 1

26.

Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten over de Europese Commissie voorgenomen besluiten, maatregelen en onderhandelingen met derde landen met betrekking tot het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling, voor zover deze niet zijn vastgelegd in Raadsbesluiten en worden besproken in commissies en werkgroepen

Periode: 1968–

Opmerking: – Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg worden gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven;

– Wanneer meerdere departementen betrokken zijn, leidt het eerstverantwoordelijke ministerie het coördinatieoverleg;

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van instructies voor de Nederlandse vertegenwoordigers in de comités;

– Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van vergaderingen van deze comités.

Waardering: B 1

27.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Gestichtenwet

Periode: 1945–1953

Grondslag: De grondslag staat niet in de wet vermeld.

Product: Wet van 3 januari 1884 (Stb. 1884, 3), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Waardering: B 1

28.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van het Beginselwet gevangeniswezen 1886

Periode: 1945–1953

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 22 en 32

Product: Beginselwet gevangeniswezen 1886 (Stb. 1886, 62), zoals aangevuld bij de Wet van 28 mei 1925 (Stb. 1925, 222), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Waardering: B 1

29.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Noodwet 1918

Periode: 1945–1953

Grondslag: De grondslag staat in de wet niet vermeld.

Product: Wet van 22 november 1918, de zogeheten Noodwet 1918, betreffende het ondergaan van gevangenisstraf in gemeenschap (Stb. 1918, 607)

Waardering: B 1

30.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de ‘Psychopatenwetten’

Periode: 1945–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 37 b en 37 c

Product: Wet van den 28sten mei 1925 (Stb. 1925, 221), tot aanvulling en wijziging der bepalingen

Betreffende het strafrecht en de strafrechtspleging ten aanzien van personen bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond en Wet van den 21sten juli 1928 (Stb. 1928, 251), houdende wijziging van de wetten van 28 mei 1925 (Stb. Nos. 221 en 222), tot aanvulling en wijziging der bepalingen betreffende het

Strafrecht en de strafrechtspleging ten aanzien van personen bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond, en tot aanvulling van de wet van 14 april 1886 (Stb. nº. 62), tot vaststelling der beginselen van het

Gevangeniswezen, zoals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 12 februari 1901 (Stb. n°. 64)

Waardering: B 1

31.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van het Psychopathenreglement

Periode: 1945 –1988

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 37c en 37d

Product: Besluit van 28sten September 1928 tot uitvoering van art. 37c en 37d van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1928, 386), vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Waardering: B 1

32.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Gevangenismaatregel 1932

Periode: 1945–1953

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 22, lid 2 en 32, lid 1, Gestichtenwet (Stb. 1886,3), Beginselenwet gevangeniswezen 1886 (Stb. 1886, 62) en Wetboek Militair Strafrecht, art. 10, lid1 en 12, lid 2

Product: KB van 4 mei 1932 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Waardering: B 1

33.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen 1951

Periode: 1951–1998

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 22

Product: Wet van 21 december 1951, tot vaststelling van een nieuwe Beginselenwet gevangeniswezen en daarmede verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1951,596), vervallen 1998 (Stb. 1998, 430)

Opmerking: In 1998 verviel deze wet met uitzondering van art. 2 TH 5.

Waardering: B 1

35.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Gevangenismaatregel 1953

Periode: 1953–1998

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 22, 32 en 37j

Product: Besluit van 23 mei 1953 houdende vaststelling van een nieuwe Gevangenismaatregel (Stb. 1953, 238), vervallen 1998 (Stb. 1998, 340)

Waardering: B 1

36.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Wet Herziening TBR

Periode: 1986–

Grondslag: De grondslag staat in de wet niet vermeld.

Product: Wet van 19 november 1986 tot herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en enkele andere wetten omtrent de maatregel van de ter beschikkingstelling en enige andere ontwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delinquenten samenhangen (Stb. 1986, 587)

Waardering: B 1

37.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Tijdelijke regeling rechtspositie van ter beschikking gestelden

Periode: 1987– 1997

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 13, lid 1, 19 en 37c, lid 1 en 3

Product: Besluit van 29 januari 1987, houdende tijdelijke regeling van de rechtspositie van personen die in een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden worden verpleegd (Stb. 1987,55), vervallen 1997 (Stb. 1997, 217)

Waardering: B 1

38.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van het Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling

Periode: 1988– 1997

Grondslag: Grondwet, art. 89 en Wetboek van Strafrecht, art. 13, lid 2, 37c, lid 1 en 37e

Product: Besluit van 8 juni 1988, houdende regels inzake de tenuitvoerleggingvan de maatregel van deterbeschikkingstelling(Stb. 1988, 282), vervallen 1997 (Stb. 1997, 217)

Waardering: B 1

39.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Wet van 15 december 1993, houdende enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Beginselenwet gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) omtrent de terbeschikkingstelling en de observatie

Periode: 1993–

Grondslag: De grondslag staat in de wet niet vermeld.

Product: Wet van 15 december 1993 houdende enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Beginselenwet gevangeniswezen omtrent de terbeschikkingstelling en de observatie (Stb. 1993, 14)

Waardering: B 1

40.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Reglement verpleging ter beschikking gestelden

Periode: 1997–

Grondslag: Grondwet, art. 89, Wetboek van Strafrecht, 37c, lid 1, 38, lid 1 en 38a, lid 2, Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, 5, lid 2, 6, lid 2, 8, lid 3, 10, lid 5, 15, lid 1 en 2, 16, lid 2, 18, lid 4, lid 2, 26, lid 3, 40, lid 4, 45, 51, lid 2 en 4, 70, lid 3 en 75

Product: Besluit van 22 mei 1997, houdende regels omtrent de tenuitvoerlegging van de maatregel van de terbeschikkingstelling en de verpleging van ter beschikking gestelden en overige verpleegden strafrechttoepassing (Stb. 1997, 217), gewijzigd 1998, (1998, 111)

Waardering: B 1

41.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Periode: 1997–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 22

Product: Wet van 25 juni 1997, tot vaststelling van een Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en overige verpleegden strafrechttoepassing en daarmede verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en de Beginselenwet gevangeniswezen (Stb. 1997, 280)

Waardering: B 1

43.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de ‘Wet Fokkens’

Periode: 1997–

Grondslag: De grondslag staat in de wet niet vermeld.

Product: Wet van 25 juni 1997 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten (Stb. 1997, 282)

Waardering: B 1

45.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Penitentiaire beginselenwet

Periode: 1998–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering

Product: Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de art. 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Stb. 1998, 430)

Waardering: B 1

47.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de Penitentiaire maatregel

Periode: 1998–

Grondslag: Grondwet, art. 89, Wetboek van Strafrecht, art. 13, Penitentiaire beginselenwet, art. 3, lid 5, 4, lid 2, 7, lid 4, 32, lid 2, 41, lid 4, lid 42, lid 5, 45, lid 3, 59, 61, lid 4, 65, lid 2, 67, lid 4 (Stb. 1998, 430) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 40, lid 4 (Stb. 1997, 280)

Product: Besluit van 23 februari 1998, houdende vaststelling van de Penitentiaire maatregel en daarmee verband houdende wijziging van enige andere regelingen (Stb. 1998, 111)

Waardering: B 1

50.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van de instellingswet ten aanzien van de toekomstige Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Periode: 1997–

Bron: Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Jaarverslag 1998 (Den Haag, z.j.) p. 9.

Product: Instellingswet

Waardering: B 4

52.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van het wetsvoorstel Taakstraffen

Periode: 2000–

Bron: Ministerie van Justitie, Sancties Perspectief. Beleidsnota’s inzake de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende maatregelen bij volwassenen (Den Haag, 2000) p. 37

Product: Wetsvoorstel van 7 september 200 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (Stb. 2000, 365)

Waardering: B 1

53.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het treffen van voorzieningen bij tijdelijke ontstentenis van de Algemene Raad voor Psychopatenzorg

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 160 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

54.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin de leden en de voorzitter van de Algemene Raad voor Psychopatenzorg worden benoemd en ontslagen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 155 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: KB

Waardering: V, 5 jaar

55.

Handeling: Het voorbereiden van een KB, waarin ambtenaren worden aangewezen die ambtshalve zitting hebben in de Algemene Raad voor Psychopatenzorg

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 155 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: KB

Opmerking: Deze ambtenaren hebben het recht om aan de beraadslagingen van de Raad deel te nemen en daar raadgevende stem uit te brengen.

Waardering: V, 5 jaar

56.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan de Algemene Raad voor Psychopatenzorg worden toegevoegd

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 155 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: KB

Opmerking: Krachtens dit KB kan aan de secretaris ook een beloning worden toegekend

Waardering: V, 5 jaar

58.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de goedkeuring van het reglement van orde van de Algemene Raad voor Psychopatenzorg

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 159 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

61.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek van de Algemene Raad voor Psychopatenzorg om het in de Raad verhandelde openbaar te maken

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 159 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

65.

Handeling: Het voorbereiden van het KB waarin nadere bepalingen worden gegeven met betrekking tot de Centrale Raad

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen, art. 5 (Stb. 1951, 596)

Product: Besluit van 16 mei 1953, houdende nadere bepalingen met betrekking tot de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopathenzorg en de Reclassering (Stb. 1953, 238)

Waardering: B 4

67.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarbij de leden van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing worden benoemd en ontslagen

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) art. 4 en het KB van 16 mei 1953, art. 3, lid 1 en 2 (Stb. 1953, 238), gewijzigd 1967 (Stb. 1967, 242)

Product: KB

Opmerking: In het benoemingsbesluit wordt aangegeven van welke sectie het lid deel uit zal maken.

Waardering: V, 5 jaar

68.

Handeling: Het nemen van een besluit inzak het vaststellen van het aantal leden van de Centrale Raad

Periode: 1988–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 3 (Stb. 1951, 596), zoals ingevoegd bij de Wet

Van 23 december 1987, art. 1a (Stb. 1987, 646)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

69.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin de voorzitter en ondervoorzitter van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing en van de afzonderlijke secties wordt aangewezen

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen), art. 4 (S tb. 1951, 596) en het KB van 16 mei 1953, art. 4, lid 1 en 2 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

70.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarbij een secretaris, een of meer adjunct-secretarissen en een of meer plaatsvervangende secretarissen aan de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing worden toegevoegd

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 4 (Stb. 1951, 596) en het KB van 16 mei 1953,

Art. 5 (Stb. 1953, 238), gewijzigd 1981 (Stb. 1981, 407)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

71.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarbij ambtenaren worden aangewezen die bevoegd zijn om de beraadslagingen van (een sectie van) de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing bij te wonen

Periode: 1967 -

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 3, lid 5 (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij KB van 2 mei 1967

(Stb. 1967, 242)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

72.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarbij een secretaris, een of meer adjunct-secretarissen en één of meer plaatsvervangende secretarissen worden toegevoegd aan de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 5 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

74.

Handeling: Het vaststellen van regels ten aanzien van de kosten van de Centrale Raad van Strafrechtstoepassing

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 13 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

75.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin de bezoldiging van de secretarissen en adjunct-secretarissen van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing worden vastgesteld

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953 art. 15, (Stb. 1953, 238), gewijzigd 1981 (Stb. 1981, 407)

Product: KB

Waardering: V, 5 jaar

79.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van toestemming aan de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing of een afzonderlijke sectie hiervan om bepaalde stukken openbaar te maken

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 10 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

86.

Handeling: Het instellen van de Commissie Fick

Periode: 1946–1948

Bron: P. Vegter, ‘Straffen en andere sancties’, in: J. Fiselier e.a. (red.), De Staat van Justitie (Nijmegen, 1992), p. 138.

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

88.

Handeling: Het instellen van de Commissie van Advies voor het Gevangeniswezen

Periode: 1949–1953

Bron: Wetsdossier

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

89.

Handeling: Het instellen van de Commissie Psychopatenzorg

Periode: 1960–1967

Grondslag: Circulaire van de minister van Justitie van 2 november 1960, nr. 59/260 C

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

91.

Handeling: Het instellen van de Commissie Rechtspositie terbeschikkinggestelden (Commissie Haars)

Periode: 1982–1987

Grondslag: Beschikking van 22 december 1982, nr. 606/682, (Stcr. 1983, 17)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

93.

Handeling: Het instellen van de Commissie TBS en sanctietoepassing geestelijk gestoorde delinquenten (Commissie Fokkens)

Periode: 1982–1993

Grondslag: Beschikking van de Staatssecretaris van Justitie van 28 januari 1992 (Stcr. 1992, 32).

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

95.

Handeling: Het instellen van de Adviescommissie Geestelijk Gestoorde Gedetineerden

Periode: 1997–

Bron: Regeling plaatsing veroordeelden gevangenisstraf en TBS (Stcr. 1997, 185)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Formeel is deze adviescommissie ingesteld bij de Regeling plaatsing veroordeelden gevangenisstraf en TBS (Stcr. 1997, 185). In de praktijk functioneerde zij al langer.

Waardering: B 4

97.

Handeling: Het instellen van de Commissie alternatieve strafrechtelijke sancties

Periode: 1974–1981

Bron: Ministerie van Justitie, Herziening differentiatiestelsel gevangeniswezen (’s-Gravenhage, 1991) p. 12.

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

99.

Handeling: Het instellen van de Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS)

Periode: 1989 –

Bron: Zie product

Product: Circulaire van 24 mei 1989 nr. 326 JR (Instellingsbesluit)

Waardering: B 4

101.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van een ambtenaar als plaatsvervangend voorzitter en lid van de gestichtsraad

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 16, lid 1 sub b (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging functie van de aangewezen persoon

108.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin het aantal leden van een college van regenten wordt vastgesteld

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 7, lid 1 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: KB

Opmerking: Het aantal bedraagt tenminste drie leden.

Waardering: B 4

109.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin de leden en de voorzitter van een college van regenten wordt benoemd

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932 (Stb. 1932, 194), art. 7, lid 2, vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: KB

Waardering: V, 5 jaar

114.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin een directeur penitentiaire inrichting of ambtenaren met directie belast worden aangewezen

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 3 (Stb. 1886, 62), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 24 (Stb. 1951, 596) en Penitentiaire beginselenwet, art. 3, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Op grond van art. 4, lid 2 van de Penitentiaire maatregel (Stb. 1998, 111) verstrekt de directeur van een inrichting de minister alle door hem verlangde inlichtingen.

Waardering: B 1

115.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van:

– een of meer personen als plaatsvervanger van de directeur van een penitentiaire inrichting of afdeling;

– een ambtenaar als adjunct-directeur van een inrichting bij ontstentenis van een adjunct-directeur.

Periode: 1953 –

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 5 (Stb. 1953, 238) en Penitentiaire beginselenwet 3, lid 4 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging functie van de aangewezen persoon

116.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het treffen van voorzieningen bij tijdelijke ontstentenis van de directeur van een rijksasiel

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet Gevangeniswezen, art. 26 (Stb. 1886, 62), zoals gewijzigd bij de Wet van 28 mei 1925 (Stb. 1925, 222), Psychopatenreglement, art. 35 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

118.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van de taken van de directeur

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 4, lid 2 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Het takenpakket van de directeur kan de minister vastleggen in het huishoudelijk reglement.

Waardering: B 5

120.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het benoemen van ambtenaren met directie belast bij rijksinrichtingen voor terbeschikkinggestelden

Periode: 1945–1997

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 26 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 34 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 24 (Stb. 1951, 596), vervallen 1997 (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging functie van de aangewezen persoon

121.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van het hoofd van een rijksinrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 6, lid 3 (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging functie van de aangewezen persoon

122.

Handeling: Het vaststellen van een instructie voor de (hoofd)directeur van rijksasiels voor terbeschikkinggestelden

Periode: 1945–1988

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 36 (Stb. 1928, 386) en Gevangenismaatregel 1953, art. 3, lid 2 (Stb. 1953, 238), vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Instructie

Waardering: B 5

123.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het machtigen van de directeur van een rijksinrichting tot het aanwijzen van een plaatsvervanger

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 6, lid 4 (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na intrekken of wijzigen machtiging

125.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin de geneesheer-directeur wordt geschorst

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 26 (Stb. 1886, 62) en Psychopatenreglement, art. 33 (Stb. 1928, 386), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: KB

Waardering: B 5 (historisch belang)

126.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de toekenning van een jaarlijks bedrag voor bureaukosten aan een college van regenten

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 8, lid 1 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

128.

Handeling: Het vaststellen van voorschriften omtrent de inrichting van het jaarverslag van een college van regenten

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel art. 15, lid 2 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 3

132.

Handeling: Het vaststellen van een instructie inzake het houden van toezicht door het college van regenten van de rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 27, lid 3 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Bij de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen was de gewone taak van het college van regenten opgedragen aan de hoofddirecteur.

Waardering: B 4

136.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek van een college van regenten om op bijzondere gronden de directeur voor een bepaalde tijd de toegang tot de vergaderingen van het college van regenten te ontzeggen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932 (Stb. 1932, 194), art. 10, lid 4, vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

137.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin de aanwijzing geregeld wordt van:

– een ambtenaar als lid en plaatsvervangend voorzitter van de raad van tucht;

– drie ambtenaren als lid van de raad van tucht.

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 28, lid 2 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

143.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het treffen van voorzieningen bij tijdelijke ontstentenis van een commissie van toezicht

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet Gevangeniswezen, art. 26 (Stb. 1886, 62), zoals gewijzigd bij Wet van 28 mei 1925 (Stb. 1925, 222), Psychopatenreglement, art. 35 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

145.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin:

– een commissie van toezicht wordt ingesteld;

– de leden, de (plaatsvervangende) secretaris en de voorzitter van een commissie van toezicht worden benoemd en ontslagen.

Periode: 1953–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 34 (Stb. 1928 386), Beginselenwet Gevangeniswezen 1951, art. 25 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 8 en 9, lid 1 (Stb. 1953, 238) en art. 9a, lid 3, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 231), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 9, lid, 1en 2, 10, lid 1t/m 3 en 18 lid 1 (Stb. 1987, 55), Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 8, lid 1 en 2, 8, lid 4 en 11, lid 1 en 2 (Stb. 1997, 217), Penitentiaire beginselenwet, art. 7, lid 4 (Stb. 1998, 430) en Penitentiaire maatregel, art. 12, lid 1 en 2 en 14 (Stb. 1998, 111)

Product: KB

Opmerking: Wanneer het gaat om een ontslag wegen gebleken achteloosheid wordt het betreffende lid van een commissie van toezicht door of namens de minister gehoord.

Waardering: B 4

146.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van een AMVB waarin regels worden gesteld inzake:

– de bevoegdheden, de samenstelling en werkwijze van de commissie van toezicht;

– de werkzaamheden van de maandcommissaris.

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 10, lid 5, (Stb. 1997, 280), Penitentiaire beginselenwet, art. 7, lid 4 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 4

147.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin het aantal leden van een commissie van toezicht is vastgesteld

Periode: 1997–

Grondslag: Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 7, lid 2 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire maatregel, art. 11, lid 2 (Stb. 1998, 111)

Product: KB

Waardering: B 4

150.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarbij een gemeenschappelijke beklagcommissie wordt ingesteld

Periode: 1988–1997

Grondslag: Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 18, lid 1 (Stb. 1987, 55), vervallen in 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De betrokken beklagcommissies wijzen uit hun midden de leden en de plaatsvervangende leden van de gemeenschappelijke beklagcommissie aan. De minister wijst hierbij de secretaris van een van de betrokken beklagcommissies aan als secretaris van de gemeenschappelijke beklagcommissie.

Waardering: B 4

151.

Handeling: Het bij justitiële particuliere inrichtingen op voordracht van het bestuur aanwijzen van leden van andere commissies van toezicht die van een beklagcommissie deel uit kunnen maken

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 59 lid, 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging functie van de aangewezen persoon

152.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin een vergoeding wordt vastgesteld voor de werkzaamheden van de secretaris van een commissie van toezicht en een beklagcommissie

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 15, lid 3 (Stb. 1953, 238), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 33, lid 3 (Stb. 1987, 55) en Penitentiaire maatregel, art. 20, lid 1 en 2 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Eventueel wordt een dergelijke vergoeding ook vastgesteld voor de plaatsvervangend secretaris.

Waardering: V, 5 jaar na intrekking of wijziging KB

153.

Handeling: Het voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van een AMVB waarin een vergoeding wordt vastgesteld voor een tolk of vertaler, ingeschakeld door de voorzitter van een beklagcommissie

Periode: 1977–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 13b, lid 6 (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 231) en Penitentiaire Beginselenwet, art. 65, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Opmerking: Ten behoeve van het horen van een gedetineerde kan de voorzitter van een beklagcommissie besluiten om gebruik te maken van een tolk of vertaler

Waardering: B 5

154.

Handeling: Het vaststellen van voorschriften en het vaststellen van het model voor de inrichting van het jaarverslag van een commissie van toezicht

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 14, lid 1 (Stb. 1953, 238), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 32, lid 2 (Stb. 1987, 55), Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 16, lid 2 en (1997, 217) en Penitentiaire maatregel, art. 19, lid 2 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 3

158.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van een ambtenaar voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie van toezicht

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 13, lid 2 (Stb. 1953, 238), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 16, lid 4 (Stb. 1987, 55), Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 13, lid 4 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire maatregel, art. 16 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging functie van de aangewezen persoon

162.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin de leden, de (plaatsvervangende) secretaris en de voorzitter van een niet justitiële inrichting voor terbeschikkinggestelden worden benoemd en ontslagen

Periode: 1953–1997

Grondslag: KB van 6 februari 1992, art. 8 (Stb. 1992, 68), vervallen in 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: KB

Opmerking: Wanneer het gaat om een ontslag wegen gebleken achteloosheid wordt het betreffende lid van een commissie van toezicht door of namens de minister gehoord.

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging functie van de aangewezen persoon

165.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarbij een vergoeding voor de secretaris en eventueel de plaatsvervangend secretaris van een klachtencommissie bij een niet-justitiële inrichting voor terbeschikkinggestelden wordt vastgesteld

Periode: 1992–1997

Grondslag: KB van 6 februari 1992, art. 11 (Stb. 1992, 68), vervallen in 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na intrekking of wijziging KB

167.

Handeling: Het vaststellen van voorschriften omtrent de inrichting van het jaarverslag van de klachtencommissie bij een niet-justitiële inrichting

Periode: 1992–1997

Grondslag: KB van 6 februari 1992, art. 11 (Stb. 1992, 68), vervallen in 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 3

170.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het goedkeuren van de inrichtingsbegroting en het vaststellen van de vergoedingen van de kosten van een particuliere instelling die met de verpleging van terbeschikkinggestelden is belast

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 34, 37, lid 2, 39 en 48 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 148 (Stb. 1928, 386) en Wetboek van Strafrecht, art. 90 quinquies 2, zoals ingevoegd bij wet van 19 november 1986 (Stb. 1986, 587)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

173.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het goedkeuren van de door de directeur getroffen voorzieningen bij tijdelijke ontstentenis van personeel van het rijksasiel

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 35 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

174.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het benoemen van personeel van inrichtingen op het beleidsterrein gevangeniswezen en terbeschikkingstelling

Periode: 1945–1997

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 26 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 34 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 24 (Stb. 1951, 596)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging dienstbetrekking

175.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het bepalen van de categorieën personeel en de personeelsaantallen van de rijksasiels

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 32 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

177.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het goedkeuren van een door de directeur vastgestelde instructie voor het personeel van een rijksasiel

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 36 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

179.

Handeling: Het voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van een AMVB waarin regels worden gesteld inzake:

– de bevoegdheden van de verpleegdenraad:

– de samenstelling van de verpleegdenraad;

– de werkwijze van de verpleegdenraad.

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 70, lid 3 (Stb. 1997, 280)

Product: AMVB

Waardering: B 4

180.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van de plaatsen buiten de bijzondere strafgevangenissen en de huizen van bewaring waar gevangenisstraf mag worden opgelegd

Periode: 1945–1953

Grondslag: Noodwet, art. 2 (Stb. 1918,607), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

181.

Handeling: Het stellen van nadere regels over de verdeling van gedetineerden over de gevangenissen

Periode: 1953–1999

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951 (Stb. 1951, 596), art. 21, lid 1, vervallen 1999 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

182.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het aanwijzen van inrichtingen;

– het bestemmen van een inrichting of afdeling daarbinnen

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen, art. 7 (Stb. 1951, 596), Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 3 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet art. 3, lid 1 en 8, lid 1 en 2 (Stb. 1998, 430)

Product: KB en ministeriële beschikking

Opmerking: De minister kan delen van een inrichting als afdeling met een aparte bestemming aanwijzen.

Waardering: B 5

183.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van inrichtingen of afdelingen voor de onderbrenging van gedetineerden die een bijzondere opvang behoeven

Periode: 1999-

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) art. 14, lid 1.

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De bijzondere opvang kan verband houden met de leeftijd, de persoonlijkheid, de lichamelijke of de geestelijke gezondheidstoestand van de gedetineerden.

Waardering: B 5

185.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin voor elk arrondissement tenminste één inrichting of afdeling als huis van bewaring wordt aangewezen

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 7, lid 2 (Stb. 1951, 596) en Penitentiaire beginselenwet, art. 9, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Aanwijzing

Waardering: B 5

187.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van inrichtingen voor verpleging van terbeschikkinggestelden

Periode: 1953–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 37d, lid1 sub b, Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 7, lid 1, 15 (Stb. 1951, 596), Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Stb. 1997, 280), art. 6 lid 1 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 3, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Aanwijzing

Waardering: B 5

188.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van particuliere inrichtingen voor terbeschikkinggestelden

Periode: 1945–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 37d lid1 sub a, Psychopatenreglement (Stb. 1928, 386), art. 99, 122a, en 106 (Stb. 1928386), Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling (Stb. 1988, 282), art. 26 lid 1 en 28 lid 1 (Stb. 1988, 282) en Reglement verpleging terbeschikkinggestelden (Stb. 1997, 217), art. 2, lid 4, en 3 lid 1–2 (Stb. 1997, 217)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

189.

Handeling: Het voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van een AMVB waarin nadere regels worden gesteld inzake de aanwijzing als particuliere inrichting

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Stb. 1997, 280), art. 5 lid 2

Product: KB van 22 mei 1997 (Stb. 217), houdende regels omtrent de tenuitvoerlegging van de maatregel van terbeschikkinggestelden en overige verpleegden strafrechtstoepassing, art. 2 en 3

Waardering: B 5

190.

Handeling: Het voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van een AMVB waarin het aantal en de vestigingsplaatsen van rijksasiels worden vastgesteld

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886 (Stb. 1886, 62), art. 24, vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: AMVB

Waardering: B 5

191.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de verpleging in particuliere inrichtingen

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 121 (Stb. 1928, 386), Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 30, lid 2 (Stb. 1988, 282) en Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 8, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging functie van de aangewezen persoon

192.

Handeling: Het vaststellen van regels over de inhoud en wijze van melding van onttrekkingen aan detentie, bijzondere voorvallen en andere gewenste inlichtingen

Periode: 1993–

Grondslag: Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 24 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire maatregel, art. 4, lid 2 (Stb. 1998, 111)

Product: Regels, o.m.Circulaire van de minister van Justitie van 1 juli 1993 betreffende ongeoorloofde afwezigheid uit inrichtingen (Stcr. 1993, 127) en Circulaire van de minister van Justitie van 1 juli 1997, nr. 635923/97/DJC (Stcr. 1997, 139

Opmerking: De minister van Justitie wordt door de Directeur penitentiaire inrichting in kennis gesteld van onttrekking aan detentie en van andere bijzondere voorvallen.

Waardering: B 5

193.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van een mandaat aan de het hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen omtrent het opperbeheer van de inrichtingen en de hem bij of krachtens de wet toegekende overige bevoegdheden

Periode: 1995–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 3, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

194.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van het budget voor de Dienst Justitiële Inrichtingen en het maken van jaarafspraken

Periode: 1995–

Bron: Nota van Toelichting bij de Penitentiaire maatregel (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

196.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van het huishoudelijke reglement voor een penitentiaire inrichting of afdeling daarvan

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 50 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 31 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 22 (Stb. 1951, 596), Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Stb. 1997, 280), art. 7

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

197.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het vaststellen van een model-huishoudelijk reglement voor een overheidsinrichting voor terbeschikkinggestelden (1945–1997)

– het geven van aanwijzingen aan de directeur omtrent het vaststellen van huisregels voor de inrichting van terbeschikkinggestelden (1997–)

Periode: 1945–1997

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 163 (Stb. 1928, 386), vervallen 1997 (Stb. 1997, 280) en Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 7, lid 1 (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

198.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het goedkeuren van de huishoudelijke reglementen van niet-justitiële inrichtingen, opgesteld ter uitvoering van de Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden in niet-justitiële inrichtingen

Periode: 1992–1993

Grondslag: Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden in niet-justitiële inrichtingen, art. 31 (Stb. 1992, 68)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

199.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het vaststellen van een model voor de huisregels voor een penitentiaire inrichting of afdeling daarvan;

– het geven van aanwijzingen voor de huisregels voor een penitentiaire inrichting of afdeling daarvan

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 5, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Regeling van 24 juli 1998, nr. 705050/DJI (Stcr. 1998, 158) en Regeling van 12 oktober 1998, nr. 715635/98/DJI (Stcr. 1998, 233), houdende vaststelling van het model huisregels voor de Extra Beveiligde Inrichting te Vught

Waardering: B 5

201.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het stellen van regels aan de vorm en inhoud van het jaarplan en het jaarverslag

Periode: 1997–

Grondslag: Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 4, lid 3 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire maatregel, art. 2, lid 3 (Stb. 1998, 111)

Product: Regels

Waardering: B 3

202.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van een model-jaarverslag voor particuliere instellingen voor terbeschikkinggestelden

Periode: 1945–1988

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 122 (Stb. 1928, 386), vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Model-jaarverslag

Waardering: B 3

211.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van inrichtingen of afdelingen waar kinderen kunnen worden ondergebracht

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 12, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: In de aanwijzing wordt vermeld tot welke leeftijd de kinderen in de betreffende inrichting(en) kunnen worden ondergebracht.

Waardering: B 5

215.

Handeling: Het ten uitvoer leggen van hechtenisstraf, vervangende hechtenis en militaire detentie in een gevangenis

Periode: 1953–1999

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951 (Stb. 1951, 596), art. 8, lid 2, vervallen 1999 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

216.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek van een tot gevangenisstraf veroordeelde tot uitstel van de tenuitvoerlegging

Periode: 1988–

Grondslag: Instellingsbesluit Bureau bijzondere diensten 1988

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

217.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek van een gedetineerde om in afzondering geplaatst te worden

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 31 (Stb. 1951, 596) en Penitentiaire beginselenwet, art. 23, lid 1 onder d (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

218.

Handeling: Het nemen van een besluit dat slechts één bepaalde groep of klasse in algehele gemeenschap zal worden gebracht

Periode: 1945–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 22, lid 3 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De Minister neemt dit besluit per inrichting.

Waardering: B 5

219.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van de inrichting van tot afzondering bestemde cellen en het verblijf hierin

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 24, lid 1 (Stb. 1953, 238), in 1977 vernummerd tot art. 24, lid 4, en Penitentiaire beginselenwet, art. 24, lid 7 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B5

221.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek van een directeur tot verlenging van de periode waarin een gedetineerde in afzondering geplaatst kan worden

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 24, lid 3 (Stb. 1953, 238), in 1977 vernummerd in art. 24, lid 1 onder c (Stb. 1977, 579) en Penitentiaire beginselenwet, art. 24, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Periode: 1953–

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

222.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de afzondering van een gedetineerde in een andere inrichting

Periode: 1977–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 24, lid 5 en lid 7(Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

225.

Handeling: Het nemen van een besluit per inrichting van het bepalen van de doeleinden waarvoor de gedetineerden in gemeenschap kunnen worden gebracht

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 108, lid 2 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

226.

Handeling: Het geven van nadere voorschriften over de toepassing van de gemeenschap

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 109, lid 1 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Voorschriften

Opmerking: De Minister verricht deze handeling per inrichting.

Waardering: B 5

228.

Handeling: Het nemen van een besluit tot toepassing, schorsing of herroeping van het ondergaan van de gevangenisstraf in gemeenschap voor een gedetineerde militair

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 116, lid 3 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

230.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek van een gestichtbestuur tot toelating of beëindiging van de pistole van een gedetineerde

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 139, lid 2 en 3 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

231.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het zorgdragen voor de uitvoering van de pistole van een gedetineerde

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932 (Stb. 1932, 194), art. 139 lid 4, vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

234

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van een AMVB betreffende het regime voor onveroordeelden

Periode: 1963–1998

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 26 bis, lid 2 (Stb. 1951, 596), zoals ingevoegd in 1963 (Stb. 1963, 217), vervallen 1998 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 5

235.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin de mate van gemeenschap in elke inrichting of afdeling wordt bepaald

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 19, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: KB

Waardering: B 5

238.

Handeling: Het voorbereiden van een KB waarin regels worden gesteld omtrent het regime voor militairen die gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan

Periode: 1945–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 22 en Wetboek van Militair Strafrecht, art. 1, 10 en 12

Product: KB’s, o.m. Koninklijk besluit van 19 oktober 1961 (Stb. 1961, 336), gewijzigd 1974 (Stb. 1974, 600), vervallen 1982 (Stb. 1982, 334), Koninklijk besluit van 9 mei 1963 (Stb. 1963, 204), gewijzigd 1974 (Stb. 1974, 600), vervallen 1982 (Stb. 1982, 334) en Koninklijk besluit 9 juni 1982 (Stb. 1982, 334)

Waardering: B 5

239.

Handeling: Het in gezamenlijk overleg met de minister van Defensie vaststellen van het bedrag aan zakgeld dat een militaire gedetineerde ontvangt

Periode: 1982–

Grondslag: KB van 9 juni 1982, art. 6 (Stb. 1982, 334)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Het gaat hierbij om gedetineerden die geen militaire inkomsten genieten.

Waardering: B 5

240.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het regime voor een militair gedetineerde die voorlopig justitieel arrest ondergaat in afwijking van dat bij de krijgsmacht

Periode: 1961–1982

Grondslag: KB van 19 oktober 1961, art. 4 (Stb. 1961, 336) en KB van 9 mei 1963, art. 5 (Stb. 1963, 204), vervallen 1982 (Stb. 1982, 334)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

241.

Handeling: Het vaststellen van de algemene dagindeling van de gedetineerden in een inrichting

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 33 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Tegenwoordig wordt het dagprogramma bepaald in de huisregels van een inrichting. Dit is wettelijk vastgelegd in art. 3, lid 1 van de Penitentiaire maatregel (Stb. 1998, 111).

Waardering: B 5

243.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van goedkeuring aan een gestichtbestuur om af te wijken van het normale regime ten aanzien van bepaalde gedetineerden

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 88, lid 2, (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

244.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het geven van uitvoeringsvoorschriften aan een gestichtbestuur omtrent het afwijken van het normale regime

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 89 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

248.

Handeling: Het vaststellen van (nadere) regels inzake de afname en het onderzoek van urinemonsters

Periode: 1987–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 28a, lid 2 (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij KB in 1988 (Stb. 1988, 525), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden art. 24, lid 2 (Stb. 1997, 280), en Penitentiaire beginselenwet, art. 30, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Circulaires, o.m.Circulaire van de minister van Justitie van 1 december 1988, nr. 221 DJ 88, betreffende invoering verplichte urinecontrole en Circulaire van de staatssecretaris van Justitie van 31 augustus 1992, nr. 212369/92/DJ (Stcr. 1992, 184)

Waardering: B 5

250.

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van een AMVB waarin nadere regels worden gesteld inzake gedwongen geneeskundige behandeling van verpleegden

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 26, lid 3 (Stb. 1997, 280)

Product: AMVB

Waardering: B 5

251.

Handeling: Het vaststellen van regelingen inzake voorwerpen in de cel

Periode: 1945–1998

Grondslag: Gevangenismaatregel, art. 29, lid 3 (1953, 237)

Product: Regeling toevoeging van voorwerpen op cel 24 mei 1983, nr. 1430/382, Regeling Televisie op cel van 22 maart 1984, nr. 255/384, Regeling voorwerpen op cel (Stcr. 1991, 2), gewijzigd 1994 (Stcr. 1994, 167), gewijzigd 1996 (Stcr. 1996, 64), vervallen 1998 (Stb. 1998, 623)

Opmerking: Met de inwerkingtreding van het laatste regeling vervielen beide eerdere regelingen.

Waardering: B 5

255.

Handeling: Het vaststellen van nadere regels omtrent het gebruik van geweld en de aanwending van vrijheidsbeperkende middelen

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 30, lid 4 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 35, lid 4 (Stb. 1998, 430)

Product: o.a. Regeling van 14 december 1998, nr. 735650/98/DJI (Stcr. 1998, 247)

Waardering: B 5

262.

Handeling: Het vaststellen van nadere regels omtrent de bevestiging van mechanische middelen aan het lichaam van een gedetineerde

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 33, lid 4 (Stb. 1998, 430)

Product: Regels

Waardering: B 5

263.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het goedkeuren van de regels omtrent de inrichting van en toezicht op gemeenschappelijke slaapzalen in particuliere instellingen voor terbeschikkinggestelden

Periode: 1945–1988

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 109, lid 2 (Stb. 1928, 386), vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

264.

Handeling: Het geven van voorschriften voor de doorlichting van:

– personeel bij penitentiaire inrichtingen;

– reclasseringsbezoekers;

stagiaires

Periode: 1945–

Product: Voorschriften

Opmerking: Onder doorlichting werd aanvankelijk vooral medisch onderzoek verstaan. Dit hield verband met het reële gevaar van besmetting van personeel, gedetineerden en verpleegden met TBC.

Waardering: B 5

266.

Handeling: Het nemen van een besluit om ten aanzien van een bepaalde gedetineerde af te wijken van de regels inzake de materiële en hygiënische verzorging

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 38, lid 3, 39, lid 5en 43, lid 2 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De Minister kan hiertoe om gezondheidsredenen toe besluiten.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

268.

Handeling: Het vaststellen van de lijst van de in een inrichtingskantine verkrijgbare artikelen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 39, lid 2 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

270.

Handeling: Het vaststellen van voorschriften voor de rijkskleding van gedetineerden

Periode: 1945–1997

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 57 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 40, lid 3 (Stb. 1932, 194), Gevangenismaatregel 1953, art. 36, lid 3 (Stb. 1953, 238), vervallen 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: Voorschriften

Waardering: B 5

272.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen en toekennen van kleed- en zakgeld aan terbeschikkinggestelden en anderszins verpleegden zonder inkomen

Periode: 1997–

Grondslag: Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 41 (Stb. 1997, 217)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging maatregel

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

273.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het regelen van de verstrekking van voeding aan verpleegden (in rijksinrichtingen)

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 45 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1953, art. 34, lid 1 (Stb. 1953, 238) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 42, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar na vervallen besluit

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

276.

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van een AMVB waarin regels worden gesteld omtrent de aanleg van penitentiaire dossiers

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 59 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Opmerking: Deze regels zijn opgenomen in art. 36 t/m 40 van de Penitentiaire maatregel

Waardering: B 5

277.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het voorzien in de medische verzorging, sociale verzorging en hulpverlening aan gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 60 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1953, art. 44 (Stb. 1953, 238) en Penitentiaire beginselenwet, art. 41, 42, lid 3 en 4 en 43, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Betreft o.m. het voorzien in een inrichtingsapotheek, het verstekken van medicijnen en diëten.

Waardering: V, 10 jaar na vervallen besluit

278.

Handeling: Het verzoeken aan de Inspecteur geneeskundige dienst van de landmacht om te adviseren inzake de keuze van geneesheren voor penitentiaire inrichtingen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 46, lid 1 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Verzoek

Waardering: V, 5 jaar

280.

Handeling: Het aanwijzen van penitentiaire inrichtingen waar de directeur kan beslissen dat gedurende een periode van drie maanden (welke termijn de directeur telkens kan verlengen met drie maanden) iedere gedetineerde voor en na het bezoek stelselmatig wordt onderzocht aan zijn lichaam

Periode: 19**–

Bron: P. Vegter, Straffen en andere sancties, in: J. Fiselier e.a. (red.), De Staat van Justitie (Nijmegen, 1992) p. 151.

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

282

Handeling: Het vaststellen van voorschriften inzake de behandeling van een alcohol- of drugsverslaving van gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Circulaires: o.m. Circulaire van de minister van Justitie nr. GW 65 van 18 september 1963 en Circulaire van de minister van Justitie nr. 1.873.2-024.5 van 1 september 1967

Product: Voorschriften

Waardering: B 5

284.

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het consulteren van niet aan een inrichting verbonden geneeskundigen

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 46 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Regels

Waardering: B 5

285.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het consulteren van een geneesheer door een gedetineerde die niet aan de inrichting verbonden is

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 47, lid 3 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

287.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de overbrenging van een gedetineerde of gegijzelde naar een krankzinnigeninrichting of andere ziekeninrichting

Periode: 1945–1999

Grondslag: Gijzelingsbesluit, art. 18, lid 1, (Stb. 1928, 382), Gevangenismaatregel 1932, art. 37, lid 1 (Stb. 1932, 194), Gevangenismaatregel 1953, art. 47 (Stb. 1953, 238), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

290.

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van een AMVB waarin regels worden gesteld inzake de verplichting voor gedetineerden om een bepaalde geneeskundige behandeling te ondergaan

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 32, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 5

291.

Handeling: Het voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van een AMVB waarin regels worden gesteld inzake het klagen over besluiten die ten aanzien van gedetineerden zijn genomen door een aan de inrichting verbonden arts of diens plaatsvervanger

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 42, lid 5 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 5

292.

Handeling: Het vaststellen van:

– regels inzake registratie van patiëntgegevens en belangrijke voorvallen in een inrichting;

– een model voor de registratie van patiëntgegevens en van belangrijke voorvallen in een inrichting

Periode: 1945–

Grondslag Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 33 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 84, 98 en 119 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 49 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 88 (Stb. 1953, 238) en art. 105 (Stb. 1953, 238), vernummerd in 1977 tot art. 103, lid 1 en 136 (Stb. 1977, 579), vernummerd in 1988 tot art. 134, lid 4 (Stb. 1988, 282), Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 5, lid 3 en 6, lid 3 (Stb. 1997, 217) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 8, lid 3 en 19, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: AMVB en ministeriële beschikking

Waardering: B 5

295.

Handeling: Het rapporteren in kader van het toezicht op de behartiging van de geneeskundige zorg ten behoeve van gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Staatsbladen

Product: Rapporten

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

297.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake arbeid door gedetineerden voor anderen dan het Rijk

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 55, lid 1 (Stb. 1953, 238), vervallen in 1998 (Stb. 1998, 430)

Product: Regels

Waardering: B 5

298.

Handeling: Het vaststellen van (nadere regels inzake) het gebruik, de samenstelling, de hoogte, de vrije besteding en de toekenning van arbeidsloon en zakgeld aan gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 30 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 72 en 73 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 55, lid 1 (Stb. 1932, 196), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 34 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. art. 56, lid 1 en 59, lid 1 (Stb. 1953, 238), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 46, lid 2 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 47, lid 5 (Stb. 1998, 430)

Product: Regels en beschikking

Opmerking: De regels die de directeur opstelt dienen goedgekeurd te worden door de minister

Waardering: B 5

299.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van de inrichtingen waar het arbeidsloon deels voor de uitgaanskas is bestemd

Periode: 1953–1998

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 34, lid 2 (Stb. 1951, 596), vervallen in 1998 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

300.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van het bedrag aan arbeidsloon dat voor de uitgaanskas wordt afgezonderd

Periode: 1977–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 56, lid 3 en 59, lid 1 (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd in 1977 (Stb. 1977, 231), vervallen 1998 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

301.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de vatbaarheid van de uitgaanskas voor beslag

Periode: 1953–1998

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 35, lid 3 (Stb. 1951, 596), vervallen in 1998 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

302.

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen inzake de vrije besteding van arbeidsloon en zakgeld door een gedetineerde

Periode: 1981–1998

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 59, lid 1 (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd in 1981 (Stb. 1981, 407)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

303.

Handeling: Het vaststellen van nadere regels inzake de overmaking (van een deel) van de uitgaanskas van een gedetineerde bij zijn ontslag aan een andere autoriteit

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 58 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Regels

Waardering: B 5

304.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake beheer en uitkering van de uitgaanskas bij (voorwaardelijk) ontslag of in bijzondere gevallen

Periode: 1953–1988

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 60, lid 1 t/m 4 (Stb. 1953, 238), vervallen 1988 (Stb. 1988, 525)

Product: Regels

Waardering: B 5

307.

Handeling: Het vaststellen van het zakgeld voor militaire gedetineerden zonder militaire inkomsten

Periode: 1982–

Grondslag: KB van 9 juni 1982, art. 6 (Stb. 1982, 334)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar na vervallen beschikking

310.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de goedkeuring van een door het inrichtingshoofd vastgesteld plan voor vakarbeid van verpleegden

Periode: 1945–1988

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 70 en 109, lid 10 (Stb. 1928, 386), vervallen in 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Vanaf 1953 gaat het om plannen voor vakarbeid in particuliere inrichtingen.

Waardering: B 5

311.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake het (kunnen) beschikken over eigen geld door gedetineerden

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 93, lid 3, Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 40 en 41 (Stb. 1997, 217) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 45 (Stb. 1997, 280)

Product: AMVB en ministeriële beschikking

Waardering: B 5

316.

Handeling: Het voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van een AMVB waarin regels worden gesteld inzake de beschikbaarheid van geestelijke verzorging in penitentiaire inrichtingen

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 40, lid 4 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 41, lid 4 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 5

317.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de benoeming van een hoofdpredikant, hoofdaalmoezier en hoofd humanistische geestelijke verzorging bij het ministerie van Justitie

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 63, lid 2 (Stb. 1953, 238), vernummerd tot art. 66 in 1966 (Stb. 1966, 380) en Penitentiaire maatregel, art. 25, lid 1 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: In de Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238) stond nog geen hoofd humanistische geestelijke verzorging vermeld.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging dienstverband

318.

Handeling: Het rapporteren en adviseren in het kader van het toezicht op de geestelijke verzorging bij de penitentiaire inrichtingen

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 63, lid 2 (Stb. 1953, 238), vernummerd tot art. 66 in 1966 (Stb. 1966, 380) en Penitentiaire maatregel, art. 25, lid 1 (Stb. 1998, 111)

Product: Rapport en advies

Opmerking: Deze handeling wordt verricht door de hoofdpredikant, hoofdaalmoezenier of hoofd humanistische geestelijke verzorging bij het ministerie van Justitie.

Waardering: B 2

319.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de aanstelling bij een penitentiaire inrichting van een

Geestelijke verzorger van een protestantse of katholieke gezindte of een behorende tot het humanistisch verbond

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 77 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1953, art. 64, lid 1 (Stb. 1953, 238), vernummerd tot art. 65 in 1966 (Stb. 1966, 380) en Penitentiaire maatregel, art. 26 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De benoeming geschiedt na voordracht van de betrokken hoofdgeestelijke van het ministerie van Justitie.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging dienstverband

321.

Handeling: Het vaststellen van functie-eisen aan geestelijke verzorgers die niet van protestantse of katholieke gezindte is en niet behoort tot het humanistisch verbond

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 27, lid 2 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

322.

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die geestelijke verzorgers ontvangen die niet door een aanstelling aan een inrichting verbonden zijn

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 27, lid 3 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar

324.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de toelating tot een inrichting van een door een kerkelijke overheid of kerkbestuur benoemde geestelijke verzorgers en van vertegenwoordigers van een genootschap op geestelijke grondslag ter behartiging van de geestelijke belangen van de bij dat genootschap aangesloten gedetineerden

Periode: 1945–1999

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 77 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 72, lid, 2 (Stb. 1932,196) en Gevangenismaatregel 1953, art. 64, lid 2 en 67, lid 1 (Stb. 1953, 238), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

327.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het beroep van een gedetineerde tegen afwijzing door de directeur van een verzoek tot ontheffing van de verplichting tot het bijwonen van de godsdienstoefeningen

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 72 (Stb. 1953, 238), vervallen in 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

330.

Handeling: Het nemen van een besluit om gedetineerden in de gelegenheid te stellen om onderwijs te volgen

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 29 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 64 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 62, lid 3 en 4 en 64, lid 2 (Stb. 1932, 194), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 43 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 76, lid 1, 78, 79, lid 2 en 80 (Stb. 1953, 238), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 43, lid 1 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 48, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

331.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de goedkeuring van een verbintenis tussen een rijksinrichting en een onderwijzer

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 78, lid 2 (Stb. 1953, 238), vervallen in 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging dienstverband

333.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de goedkeuring van een door de directeur penitentiaire inrichting vastgesteld onderwijsplan

Periode: 1945–1988

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 65 en 109, lid 8 (Stb. 1928, 386), vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

334.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het volgen van onderwijs door een gedetineerde tijdens de arbeidsuren

Periode: 1953–1998

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 76, lid 2 (Stb. 1953, 238), vervallen 1999 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

335.

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent de toekenning van een beloning aan gedetineerden die tijdens hun arbeidsuren een studie volgen

Periode: 1977–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 76, lid 2 (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij het KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), vervallen in 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Regels

Waardering: B 5

336.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de aanbieding van (andere) vormen van onderwijs in een inrichting dan de vastgestelde vormen

Periode: 1953–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 77 onder d (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij het KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 231), vervallen in 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

337.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de verlening van toestemming aan een directeur penitentiaire inrichting tot het benoemen van personen voor het geven van bepaalde cursussen of lessen aan gedetineerden

Periode: 1953–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 78, lid 2, vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

338.

Handeling: Het gelasten dat veroordeelden tot militaire detentie (al dan niet deels binnen arbeidstijd) militair onderwijs volgen

Periode: 1953–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 80 (Stb. 1953, 238), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

341.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verbieden van het lezen van bepaalde tijdschriften, kranten of nieuwsbladen door gedetineerden

Periode: 1945–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 137, lid 2 (Stb. 1932, 194) en Gevangenismaatregel 1953, art. 84, lid 2 en 3 (Stb. 1953, 238)), vervallen 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

343.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake het bijwonen van filmvoorstellingen door gedetineerden en het huren van (video-)films

Periode: 1945–

Bron: Zie product

Product: Circulaires, o.m: Circulaire van de minister van Justitie van 18 januari 1951, Circulaire van de minister van Justitie van 26 februari 1951, Circulaire van de minister van Justitie van 19 juni 1956, etc.

Waardering: B 5

345.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake het verzamelen van gegevens omtrent de sociale verzorging van gedetineerden

Periode: 1953–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 88 (Stb. 1953, 238), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

346.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden verleend in de kosten die voor de gedetineerde aan het volgen van onderwijs en andere educatieve activiteiten zijn verbonden

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 48, lid 4 (Stb. 1998, 430)

Product: Regels

Waardering: B 5

352.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de aanwijzing van penitentiaire inrichtingen waar door de directeur geen controle wordt uitgeoefend op de briefwisseling van gedetineerden

Periode: 1977–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 91, lid 1, zoals ingevoegd bij het KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

354.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van personen of instanties waarvan brieven of andere poststukken die daaraan gericht of afkomstig zijn niet gecontroleerd mogen worden

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 36, lid 1 sub l (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 37, lid 1 onder k (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: Ingevolge de Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) mogen brieven of andere poststukken afkomstig van de volgende instanties en personen niet gecontroleerd worden:

– de leden van het Koninklijk Huis;

– de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en leden daarvan;

– de Nederlandse leden van het Europees Parlement;

– de commissies van een der Kamers der Staten-Generaal;

– de minister van Justitie;

– justitiële autoriteiten;

– de Nationale ombudsman;

– de geneeskundig inspecteurs van de volksgezondheid;

– de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing of leden daarvan;

– de commissie van toezicht of een beklagcommissie of leden daarvan;

– de rechtsbijstandverlener;

– de reclasseringswerker.

Zowel de minister van Justitie als de directeur kunnen aanvullingen maken op deze lijst.

Waardering: B 5

355.

Handeling: Het stellen van nadere regels omtrent de wijze van verzending van brieven aan en door gedetineerden

Periode: 1998–

Grondslag: Regeling van 20 oktober 1998, nr. 715636/98/DJI (Stcr. 1998, 211)

Product: Regels

Waardering: B 5

357.

Handeling: Het beschikken op een beroep inzake het weigeren tot het toelaten van een bezoeker door de directeur van een penitentiaire inrichting

Periode: 1945–1988

Grondslag: Psychopatenreglement (Stb. 1928, 386), art. 55, 109, lid 3, vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Vanaf 1953 werd deze handeling uitsluitend nog verricht t.a.v. weigeringen van het hoofd van een particuliere inrichting.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

360.

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen volgens welke de kosten van de door gedetineerden gevoerde telefoongesprekken geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk komen

Periode: 1977–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 92a, zoals ingevoegd in 1977 (Stb. 1977, 579) en Penitentiaire beginselenwet, art. 39, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Richtlijnen

Waardering: B 5

362.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake het contact tussen gedetineerden en de pers

Periode: 1945–

Product: Regels, o.m. Circulaire van augustus 1983, nr. 1235/382 en Regeling contacten tussen individuele gedetineerden en de pers (Stcr. 1985, nr. 91)

Waardering: B 5

364.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek tot een onderhoud tussen meerdere gedetineerden en een vertegenwoordiger van de media

Periode: 1945–

Grondslag: Circulaire van augustus 1983, nr. 1235/382 en Regeling contacten tussen individuele gedetineerden en de pers, art. 11, lid 2 (Stcr. 1985, nr. 91)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Wanneer een dergelijk verzoek aan de directeur wordt gedaan legt deze het voor aan de hiertoe aangewezen functionaris van het ministerie van Justitie.

Waardering: B 5

365.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het onderbreken van een vrijheidsstraf;

– het beperken of intrekken van een verlof

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 46 (Stb. 1951, 596)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De directeur hoort de gedetineerde of verpleegde voordat het besluit ten uitvoer wordt gebracht. Zo nodig geschiedt het horen met bijstand van een tolk. Van het genomen besluit wordt de gedetineerde schriftelijk in kennis gesteld.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

366.

Handeling: Het stellen van voorschriften en (nadere) regels inzake:

– het (proef)verlof van gedetineerden;

– het verstrekken van reisgeld of het bieden van reisgelegenheid bij ontslag

Periode: 1945–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 33 (Stb. 1953, 238), Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 15, lid 1 (Stb. 1988, 282) en Penitentiaire beginselenwet, art. 26, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Regels: o.m. Circulaire van de minister van Justitie, 3eafdeling A, nr. 2369 van 22 augustus 1950, Circulaire van de minister van Justitie, 3eafdeling A-2, nr. 2205 van 8 juni 1951, Circulaire van de minister van Justitie, 3eafdeling A-2, nr. 2431 van 28 november 1951, Circulaire van de minister van Justitie, nr. 322/361 van 18 oktober 1961, Regeling van 24 december 1998, nr. 7337326/98/DJI (Stcr. 1998, 247), houdende vaststelling van de regels aangaande het tijdelijk verlaten van de inrichting bij wijze van verlof of strafonderbreking en Besluit van 24 december 1998 (Stcr. 1998, 247), nr. 7337326/98/DJI, houdende vaststelling bijdrage in de reis- en verblijfkosten

Waardering: B 5

368.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het machtigen van een directeur tot het verlenen of verlengen van (proef)verlof aan een terbeschikkinggestelde

Periode: 1988–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 38g, lid 1, Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 16, lid 3 (Stb. 1988, 282), Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 54, lid 3 en 57 (Stb. 1997, 217) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 50, lid 1 en 4 en 51, lid 1 (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: – De Minister brengt het Openbaar Ministerie van het proefverlof op de hoogte.

– Machtigingen worden ingevolge art. 30 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden opgenomen in het verpleegdedossiers. Art. 32 van het voornoemde Reglement schrijft een vernietigingstermijn voor van tien jaar na beëindiging van de TBS.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging maatregel

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

370.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen toestemming aan een gedetineerde om (tijdelijk) de inrichting te verlaten teneinde aanwezig te kunnen zijn bij een gerechtelijke procedure (in Nederland)

Periode: 1977–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 99, lid 2 zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 52, lid 1 en 2 (Stb. 1997, 217), Penitentiaire beginselenwet, art. 26, lid 4 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie of maatregel

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

372.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake een vervroegde invrijheidsstelling

Periode: 1991–

Grondslag: KB van 28 oktober 1991 (Stb. 1991, 414)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Bij het KB van 28 oktober 1991 (Stb. 1991, 414) is de voorwaardelijke invrijheidstelling vervangen door de vervroegde invrijheidsstelling.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

373.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting door een gedetineerde wegens buitengewone omstandigheden

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 12 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 37, lid 2 (Stb. 1932, 194), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 47 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 95 en 99, lid 2 (Stb. 1953, 238), Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 15, lid 1 en 2 (Stb. 1988, 282)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

374.

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen voor het verzoeken aan de politie om signalering en aanhouding van een terbeschikkinggestelde die ongeoorloofd afwezig is

Periode: 1988–

Grondslag: Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 23, lid 2 (Stb. 1988, 282) en Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 23, lid 3 (Stb. 1997, 217)

Product: Circulaires: o.m. Circulaire van de minister van Justitie van 31 augustus 1992 (nr. 227 571/92/DJ) en Circulaire van de minister van Justitie van 1 juli 1993 (nr. 366482/93/DJ, (Stcr. 1993, 371)

Waardering: B 5

375

Handeling: Het vaststellen van een model voor het register waarin door inrichtingshoofden aantekening wordt gehouden van signaleringsverzoeken

Periode: 1988–

Grondslag: Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 23, lid 3(Stb. 1988, 282) en Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 23, lid 4 (Stb. 1997, 217)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

378.

Handeling: Het opstellen van voorschriften betreffende de beveiliging en bewaking (in buitengewone omstandigheden) in huizen van bewaring, gevangenissen, inrichtingen, afdelingen

Periode: 1945–

Product: Voorschriften

Opmerking: Het gaat hierbij om voorschriften met betrekking tot vluchtgevaarlijke gedetineerden, het consulteren van een specialist door gedetineerden, het inroepen van politieassistentie, het gebruik van beschermingsmiddelen bij excessief optreden

Waardering: B 5

379.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het bepalen van de mate van beveiliging voor elke inrichting of afdeling

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) art. 13, lid 2

Product: KB van 24 december 1998 (Stcr. 1998, 247), nr. 7337326/98/DJI, houdende aanwijzing van zeer beperkt beveiligde, beperkt beveiligde, uitgebreid beveiligde en extra beveiligde inrichtingen of afdelingen in de zin van de regeling tijdelijk verlaten van de inrichting

Waardering: B 5

384.

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van een AMVB waarbij regels worden gegeven voor de maximale tegemoetkoming aan een gedetineerde bij een (gedeeltelijk) onterecht opgelegde disciplinaire straf of ander besluit met onomkeerbare gevolgen

Periode: 1966–1999

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951 (Stb. 1951, 596), art. 57, lid 3, zoals ingevoegd in 1966, vervallen 1999 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 5

385.

Handeling: Het vaststellen van een model voor een register van strafoplegging

Periode: 1945–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 100, lid 2 (Stb. 1932, 194), Gevangenismaatregel 1953, art. 105 (Stb. 1953, 238), in 1977 vernummerd tot art. 103, lid 1 (Stb. 1977, 579), vervallen 1999 (Stb. 1999, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

387.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake:

– het verblijf in strafcellen (regime);

– de inrichting van strafcellen

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 106 (Stb. 1953, 238), vernummerd in 1977 tot art. 105, lid 1 (Stb. 1977, 579), art. 105, lid 2, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579) en Penitentiaire beginselenwet, art. 55, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Regels

Waardering: B 5

388.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van inrichtingen waar geldboetes kunnen worden opgelegd

Periode: 1977–1998

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 106, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), vervallen 1998 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

389.

Handeling: Het vaststellen van het maximumbedrag van de geldboete die een verpleegde als disciplinaire straf kan worden opgelegd

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 49, lid 1 sub c (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

391.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het bepalen dat de verspreiding van CS-traangas bij gebruik in justitiële inrichtingen op een andere dan gebruikelijke wijze wordt gebruikt

Periode: 1986–

Grondslag: Regeling gebruik CS-traangas in de inrichtingen, art. 3, lid 1 (Stcr. 1986, 18)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

392.

Handeling: Het vaststellen van nadere regels inzake de bepalingen opgenomen in de Regeling gebruik CS-traangas in de inrichtingen

Periode: 1986–

Grondslag: Regeling gebruik CS-traangas, art. 5, lid 1 (Stcr. 1986, 18)

Product: Regels

Waardering: B 5

393.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake klachten en klaagschriften van gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 13a, lid 1, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden, art. 17, lid 1 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 10, lid 2 sub c en 59, lid 1, (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 62, lid 1 t/m 4, 63, lid 1 t/m 4, 64 lid 1 t/m 3, 68 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

397.

Handeling: Het optreden in een beroepsprocedure van de sectie TBS (Beroepscommissie)

Periode: 1971–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 133a (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij KB 16 juli 1971 (Stb. 1971, 447), Tijdelijke Regeling van de Rechtspositie van Ter Beschikking Gestelden, art. 26 t/m 30 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 67 t/m 69 (Stb. 1997, 280)

Product: Correspondentie

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging maatregel

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

398.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het zorgdragen voor geanonimiseerde terinzagelegging van alle uitspraken van de beroepscommissie van de sectie TBS

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 68, lid 4 en 69, lid 5 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

400.

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van een AMVB waarbij de onkostenvergoeding wordt geregeld van de advocaten die als raadsman gedetineerden bijstaan die een klaagschrift indienen bij de beklagcommissie

Periode: 1976–1999

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951 (Stb. 1951, 596), art. 54, zoals ingevoegd bij wet van 21 oktober 1976 (Stb. 1976, 568), vervallen 1999 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 5

403.

Handeling: Het bemiddelen bij klachten van een gedetineerde tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 29 (Stb. 1998, 111)

Product: Rapport

Opmerking: Onder de inrichtingsarts dient naast de huisarts ook de aan de inrichting verbonden tandarts en psychiater te worden verstaan.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

410.

Handeling: Het toelichten bij de sectie gevangeniswezen van een besluit tot (over-)plaatsing van een gedetineerde naar aanleiding van een beroepschrift daartegen

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 127, vervallen 1999 (Stb. 1999, 111)

Product: Correspondentie

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

411.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het ten uitvoerleggen van een beschikking van de sectie gevangeniswezen omtrent een beroep tegen (over-) plaatsing van een veroordeelde tot gevangenisstraf

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 129, vervallen 1999 (Stb. 1999, 111)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

412.

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van een AMVB waarbij regels worden gesteld inzake de vergoeding van de gemaakte kosten voor de vertaling van een klaagschrift wordt vastgesteld

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 61, lid (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 5

413.

Handeling: Het stellen van regels en richtlijnen inzake de plaatsing, overplaatsing, verlening van afzondering en overbrenging van gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 13, lid 2, Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 13 sub c (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 107, lid 2 (Stb. 1953, 238) Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling art. 24, lid 5, (Stb. 1988, 282), Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 22, lid 5 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire beginselenwet, art. 8, lid 1, 15, lid 6, 25,lid 4 en 52, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Regels, o.m. Circulaire van de minister van Justitie van 8 mei 1978, nr. 494/378, betreffende tijdelijke afzondering, Circulaire van de minister van Justitie van 9 januari 1984, nr. 1386/383, betreffende richtlijnen plaatsing in afzondering buiten de eigen inrichting, Circulaire van de minister van Justitie van 21 december 1990, nr. 39579 DJ 90, (Richtlijnen voor de toepassing van art. 24 lid vijf van de Gevangenismaatregel (Stb. 1953, 238), tenuitvoerlegging van de afzondering buiten de eigen inrichting), Regeling plaatsing veroordeelden gevangenisstraf en TBS (Stcr. 1997, 185), Circulaire van de minister van Justitie van 1 februari 1999, nr. 544495/99/DJI, etc.

Opmerking: Tot 1 september 1988 betrof dit voor terbeschikkinggestelden uitsluitend plaatsing in een rijksasiel. Daarna was ook plaatsing in een particuliere justitiële inrichting mogelijk.

Waardering: B 5

414.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

de benoeming van personen belast met de selectie van de gedetineerden in justitiële inrichtingen;

de aanwijzing van de personen belast met de advisering ten aanzien van de plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in justitiële inrichtingen (selectiefunctionarissen)

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 107, lid 3 (Stb. 1953, 238) en Penitentiaire beginselenwet, art. 15, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: Het betreft hier de leden van de plaatsings- en selectiecommissies. De plaatsing van de gedetineerde in een inrichting geschiedt op last van het OM bij de rechtbank dat het vonnis heeft uitgesproken.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging dienstverband

415.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake (voorlopige) plaatsing, overplaatsing, (tijdelijke)

overbrenging, opneming van een gedetineerde naar:

– een andere inrichting;

– een rijksasiel voor psychopaten;

– een justitiële inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden;

– een gevangenis vanuit een rijksasiel voor psychopaten

– een (psychiatrisch) ziekenhuis

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 34, 38 en 48 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 6, 7, 19, 11 en 99 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1953, art. 117, lid 2, 118 en 121, lid 1 t/m 3 en 122 (Stb. 1953, 238), Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 4, lid 1, 6, 7, lid 2, 20, lid 2, 24, lid 3 en 25 (Stb. 1988, 282), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 5, lid 1, 11, lid 1 en 14 lid 2 (Stb. 1997, 280), Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 19 en 20, lid 1 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire beginselenwet, art. 25, lid 2, 42, lid 1 en 52, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking en verzoek

Opmerking: Onder deze handeling wordt ook een verzoek hiertoe bij de minister van Justitie door de directeur of de selectiefunctionaris verstaan. Eveneens valt onder deze handeling het verlenen of intrekken van een opdracht aan een rijks- of particuliere instelling tot verpleging van een terbeschikkinggestelde. Van de mogelijkheid tot het verlenen van opdrachten aan natuurlijke personen is na WO II geen gebruik meer maakt. Een veroordeelde kan hiertoe in een psychiatrische observatiekliniek worden opgenomen. Bij overplaatsing van een gedetineerde naar een andere inrichting informeert de minister het Openbaar Ministerie.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

418.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het uitsluiten van personen van het ontvangen van voorlopige opdrachten tot plaatsing van het Openbaar Ministerie

Periode: 1945–1988

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 7 (Stb. 1928, 386), vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

419.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het machtigingen van het inrichtingshoofd tot het in een justitiële TBS-inrichting opnemen van:

– terbeschikkinggestelden aan wie door de rechter een aanwijzing is gegeven om zich in een inrichting op te laten nemen;

– personen aan wie door de rechter als bijzondere voorwaarde is opgelegd om zich in een inrichting op te laten nemen;

– personen die op eigen verzoek opnieuw in een inrichting opgenomen willen worden of hun verblijf in een inrichting willen verlengen

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 4, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Voor personen in de laatste categorie geldt dat dit slechts kan geschieden indien ze daarmee schriftelijk instemmen

Waardering: B 5

420.

Actor Minister van Justitie

Handeling: Het beschikken op een verzoek van een veroordeelde gedetineerde om overgeplaatst te worden

Periode: 1977–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238) art. 117a, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

421.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de (beëindiging van de) plaatsing in een justitiële TBS-inrichting van een tot gevangenisstraf of (voorlopige) hechtenis veroordeelde ter observatie of ter verdere tenuitvoerlegging van de straf

Periode: 1953–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 13, lid 2 (vernummerd in 1997 tot art. 13 lid 3), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 48, lid 1 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 121, lid 1 en 122 sub b (Stb. 1953, 238), vernummerd in 1988 tot art. 122 (Stb. 1988, 525), Regeling plaatsing veroordeelden gevangenisstraf en TBS, art. 5, lid 4 en 6, lid 4 (Stcr. 1997, 185) en Penitentiaire maatregel, art. 43 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Plaatsing ter observatie geschiedt op voorstel van de selectieambtenaar en plaatsing ter verdere tenuitvoerlegging van de straf op voorstel van de directeur. Bij beide voorstellen worden medische adviezen overlegd. De minister laat zich adviseren door de ambtelijke Adviescommissie Geestelijk Gestoorde Gedetineerden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van Justitie.

Tegen besluiten tot plaatsing in een justitiële TBS-inrichting kon de tot gevangenisstraf of (voorlopige) hechtenis veroordeelde tot 1 september 1988 beroep instellen bij de Centrale Raad, sectie Gevangeniswezen. Daarna was tot oktober 1997 was beroep mogelijk bij het Gerechtshof in Arnhem. Ingevolge de wijziging van het boek van Strafrecht (Stb. 1997, 280 en 282) is vanaf oktober 1997 beroep mogelijk bij sectie TBS van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing. De minister kan de termijn waarbinnen een veroordeelde in een justitiële TBS-inrichting moet zijn opgenomen met drie maanden verlengen.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging maatregel

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

422.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van de criteria waaraan gedetineerden moeten voldoen om geplaatst te worden in:

– een inrichting of afdeling voor bijzondere opvang;

– een beveiligde inrichting of afdeling

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 13 lid 3 en 14, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Circulaires, o.m. Circulaire van de minister van Justitie van 26 september 1990, nr. 29469, DJ 90, Circulaire van de minister van Justitie van 28 juli 1993, nr. 377359/93/DJ en Circulaire van de minister van Justitie van 25 januari 1996, nr. 536910/96/DJI

Waardering: B 5

424.

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent de eisen waaraan een verblijfsruimte moet voldoen

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 16, lid 5 (Stb. 1998, 430)

Product: Regeling van 24 december 1998, nr. 736621/98/DJI (Stcr. 1998, 250), houdende de eisen waaraan een verblijfsruimte voor gedetineerden in een penitentiaire inrichting dient te voldoen

Waardering: B 5

427.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het uitbesteden van de verpleging van een in een rijksinrichting opgenomen aan een particuliere instelling

Periode: 1945–1988

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 39 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 91 (Stb. 1928, 386) en Gevangenismaatregel, art. 137, lid 1 (Stb. 1953, 238), vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging detentie of maatregel

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

443.

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het advies of rapport als bedoeld in art. 590, lid 4 Wetboek strafvordering

Periode: 1988–

Grondslag: Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling (Stb. 1988, 282), art. 10, lid 2, 13, lid 3 en Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 217), art. 49, lid 3.

Product: Regels

Waardering: B 5

445.

Handeling: Het vaststellen van regels en voorschriften betreffende het transport van gedetineerden

Periode: 1945–

Product Circulaires, o.m. Circulaire van de minister van Justitie, 3e afdeling A, nr. 2331 van 23 februari 1949, Circulaire van de minister van Justitie, 3e afdeling A, nr. 2442 van 25 februari 1950, Circulaire van de minister van Justitie, 3e afdeling A/2e afdeling A, nr. 282 van 29 september 1951, Circulaire van de minister van Justitie, nr. 359/357 van 26 augustus 1957, etc.

Waardering: B 5

446.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het transporteren van een gedetineerde

Periode: 1945–

Grondslag Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 24 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 20 t/m 24 (Stb. 1928, 386), Circulaire van de minister van Justitie, 3e afdeling A, nr. 2365 van 21 mei 1949, Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 24, lid 1 t/m 4 (Stb. 1988, 282) en Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 22, lid 1 t/m 4 (Stb. 1997, 217)

Product: Beschikking

Opmerking: Onder deze handeling wordt bij de directeur ook verstaan het indienen van een verzoek tot transport van een gedetineerde bij de minister van Justitie.

Ook het Openbaar Ministerie kan opdracht geven tot het transporteren van een gedetineerde.

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

447.

Handeling: Het vaststellen van een regeling voor het aanwijzen van ambtenaren belast met het vervoer van gedetineerden

Periode: 1994–

Grondslag: Politiewet 1993, art. 9, lid 6

Product: Regeling van 28 september 1998, nr. 719474/598/IV (Stcr. 1998, 204)

Waardering: B 5

449.

Handeling: Het vaststellen van de Regeling Erkenning Penitentiaire Programma’s

Periode: 1945–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 5, lid 4 (Stb. 1998, 111)

Product: Regeling van de minister van Justitie houdende bepalingen met betrekking tot de eisen voor erkenning van een penitentiair programma of onderdeel daarvan d.d. 23 december 1998, nr. 735544/98/DJI (Stcr. 1998, 250)

Waardering: B 5

450.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het erkennen van penitentiaire programma’s of onderdelen daarvan

Periode: 1998–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 4, lid 1 en 5 (Stb. 1998, 430) en Erkenningsregeling penitentiair programma, art. 4, lid 1 (Stcr. 1998, 250)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Het gaat hierbij om programma’s van inrichtingen, de Stichting Reclassering Nederland, werkgevers en derdeorganisaties.

Onder derdeorganisatie wordt verstaan een instelling op het terrein van maatschappelijke hulp- en dienstverlening of opleiding en scholing of en vrijwilligersorganisatie op het terrein van hulpverlening aan justiabelen, niet zijnde een inrichting of de SRN. Deze programma’s hebben tot doel het aanleren van bepaalde sociale vaardigheden, het vergroten van de kans op arbeid na het einde van de vrijheidsstraf, het bieden van onderwijs, het bieden van bijzondere zorg aan de deelnemer zoals verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg, of geven op een andere wijze invulling aan het met handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf dienstbaar maken van de tenuitvoerlegging ter voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij.

Waardering: B 5

451.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de aanwijzing van een werkgever of derdeorganisatie als

Verzorger van een penitentiair programma of onderdeel daarvan

Periode: 1999–

Grondslag: Erkenningsregeling penitentiair programma, art. 2, lid 1 (Stcr.1998, nr. 250)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Aan de aanwijzing kan de Minister voorwaarden verbinden.

Waardering: B 5

452.

Handeling: Het voeren van overleg met de Stichting Reclassering Nederland over de penitentiaire programma’s.

Periode: 1999–

Grondslag: Erkenningsregeling penitentiair programma, art. 8, lid 1 (Stcr.1998, nr. 250)

Product: Verslag

Opmerking: Het overleg met de Stichting Reclassering Nederland wordt gevoerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dit overleg is geïnstitutionaliseerd in het Beleidsoverleg Penitentiaire Programma’s (BOPP).

Waardering: B 1

453.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie over aanvragen tot aanwijzing als verzorger van een penitentiair programma of een onderdeel daarvan en over het erkennen van het ingediende penitentiair programma of onderdeel daarvan

Periode: 1999–

Grondslag: Erkenningsregeling penitentiair programma, art. 8, lid 2 en 3 (Stcr.1998, nr. 250)

Product: Advies

Waardering: B 1

454.

Handeling: Het vaststellen van de hoogte van de programmakosten per deelnemer per dag.

Periode: 1999–

Grondslag: Erkenningsregeling penitentiair programma, art. 9, lid 1 (Stcr. 1998, nr. 250)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De minister verricht deze handeling in overleg met de aanbieder van een programma. De kosten voor het programma en de begeleiding worden vergoed naar rato van het aantal deelnemers dat een penitentiair programma doorloopt.

Waardering: B 5

455.

Handeling: Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van een AMVB waarin nadere regels worden gestel inzake:

– de inhoud van een penitentiair programma;

– de voorwaarden voor en het toezicht op deelname aan een penitentiair programma.;

– de gevolgen van niet-nakoming van de voorwaarde;

– de rechtspositie van de deelnemers aan een penitentiair programma.

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 4, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: AMVB

Waardering: B 5

456.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het bepalen welke gedetineerden voor deelname aan een penitentiair programma in aanmerking komen

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 4, lid 5 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

461.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het per arrondissement aanwijzen van een of meer inrichtingen waarbij de deelnemers aan een penitentiair programma administratief worden ingeschreven.

Periode: 1999–

Grondslag: Erkenningsregeling penitentiair programma, art. 7, lid 1 (Stcr. 1998, nr. 250)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 5

462.

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek naar de toepassing van Elektronisch Toezicht

Periode: 1995–1997

Product: Offerte, brieven en rapport

Opmerking: In 1995 startte het ministerie van Justitie met tweejaar durende experiment inzake de toepassing van Elektronisch Toezicht in de arrondissementen Leeuwarden, Groningen en Zwolle. Bij het experiment met het Elektronisch Toezicht was de reclassering nauw betrokken.

Na beëindiging van het landelijke experiment met het elektronisch toezicht in een aantal arrondissementen en de evaluatie daarvan door de Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie besloot de d minister in 1997 tot landelijke invoering van het Elektronisch Toezicht.

Waardering: B 1

463.

Handeling: Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek naar de toepassing van Elektronisch Toezicht

Periode: 1995–1997

Product: Notities, notulen en brieven

Waardering: V, 5 jaar

464.

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegeven ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek naar de toepassing van Elektronisch Toezicht

Periode: 1995–1997

Product: Notities, brieven, etc.

Waardering: V, 5 jaar

465.

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de toepassing van Elektronisch Toezicht

Periode: 1945–

Product: Rekeningen en declaraties

Waardering: V, 7 jaar

466.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de landelijke toepassing van Elektronisch Toezicht

Periode: 1997–

Product: Ministeriele beschikking

Opmerking: Na beëindiging van het landelijke experiment met het elektronisch toezicht in een aantal

Arrondissementen en de evaluatie daarvan door de Wetenschappelijk Onderzoeks- en

Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie, besloot de minister in 1997 tot landelijke invoering van het Elektronisch Toezicht.

Waardering: B 1

467.

Handeling: Het vaststellen van regels inzake taakstraffen

Periode: 19**–

Bron: Zie product

Product: Circulaires, o.m. Circulaire van de Staatssecretaris van Justitie gericht aan de justitiële autoriteiten dd. 26 april 1994, kenmerk 434 187/94/JR

Waardering: B 5

468.

Handeling: Het opstellen, wijzigen en intrekken van Werk- en rusttijdenbesluit alternatieve sancties

Periode: 1989–1996

Bron: Zie product

Product: Werk- en rusttijdenbesluit alternatieve sancties (Stcr. 1989, 234), vervallen 1996 (Stb. 1995, 600)

Opmerking: De grondslag van deze regeling, de Arbeidswet 1919, is vervallen.

Waardering: B 1

469.

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek naar:

– de experimenten met taakstraffen;

– de toepassing van taakstraffen

Periode: 1981–

Product: Offerte, brieven en rapport

Bron: Ministerie van Justitie, Sancties in Perspectief. Beleidsnota inzake de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen bij volwassenen (Den Haag, 2000) p. 12

Waardering: B 1

470.

Handeling: Het begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek naar:

– de experimenten met taakstraffen;

– de toepassing van taakstraffen

Periode: 1981–

Bron: Ministerie van Justitie, Sancties in Perspectief. Beleidsnota inzake de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen bij volwassenen (Den Haag, 2000) p. 12

Product: Notities, notulen en brieven

Waardering: V, 5 jaar

471.

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegeven ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek naar:

– de experimenten met taakstraffen;

– de toepassing van taakstraffen

Bron: Ministerie van Justitie, Sancties in Perspectief. Beleidsnota inzake de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen bij volwassenen (Den Haag, 2000) p. 12

Periode: 1981–

Product: Notities, brieven, etc.

Waardering: V, 5 jaar

472.

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek naar:

– de experimenten met taakstraffen;

– de toepassing van taakstraffen

Periode: 1981–

Product: Rekeningen en declaraties

Waardering: V, 7 jaar

473.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de toepassing van (experimenten) met taakstraffen

Periode: 1981–

Bron: Ministerie van Justitie, Sancties in Perspectief. Beleidsnota inzake de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen bij volwassenen (Den Haag, 2000) p. 12

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Vanaf 1981 zijn de experimenten met dienstverlening (‘alternatieve sancties’) voor zowel jeugdigen als volwassenen van start gegaan.

Waardering: B 1

Actor: Vakminister

7.

Handeling: Het medevoorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale

Regelingen inzake gevangeniswezen en terbeschikkingstelling en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties

Periode: 1968–

Product: Internationale regelingen, nota’s, notities en rapporten

Opmerking: Al in de vorige eeuw liet de Minister zich door een regeringsgedelegeerde vertegenwoordigen in de Commission Pénitentiaire Internationale.

Waardering: B 1

Actor: Minister van Defensie

237.

Handeling: Het overeenstemmen met de minister van Justitie inzake het regime voor militairen die gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan

Periode: 1945–

Product: KB’s, o.m. KB van 9 juni 1982 (Stb. 1982, 334)

Waardering: B 5

239.

Handeling: Het in gezamenlijk overleg met de minister van Justitie vaststellen van het bedrag aan zakgeld dat een militaire gedetineerde ontvangt

Periode: 1982–

Grondslag: KB van 9 juni 1982, art. 6 (Stb. 1982, 334)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Het gaat hierbij om gedetineerden die geen militaire inkomsten genieten.

Waardering: B 5

Actor: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

468.

Handeling: Het opstellen, wijzigen en intrekken van Werk- en rusttijdenbesluit alternatieve sancties

Periode: 1989–1996

Bron: Zie product

Product: Werk- en rusttijdenbesluit alternatieve sancties (Stcr. 1989, 234), vervallen 1996 (Stb. 1995, 600)

Waardering: B 1

Actor: Commissaris van de Koningin

110.

Handeling: Het doen van een aanbeveling aan de minister van Justitie inzake een vacature voor een college van regenten

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932 (Stb. 1932, 194), art. 7, lid 2, vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Aanbeveling

Opmerking: Bij een vacature is de Commissaris van de Koningin in de betreffende provincie wettelijk verplicht om een aanbeveling te sturen van twee personen.

Waardering: V, 5 jaar

Actor: Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

34.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie over het gevangeniswezen, de terbeschikkingstelling en de reclassering

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen, art. 5 (Stb. 1951, 596) gewijzigd in 1987 (Stb. 1987, 646), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 63), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 323) en het KB van 16 mei 1953, art. 8 en 20 (Stb. 1953, 238) Wet instelling RSJ

Product: Advies

Opmerking: De commissie Fick adviseerde tot 1948 de Minister van Justitie inzake de totstandkoming van een nieuwe Beginselwet gevangeniswezen. In 1949 stelde de minister van Justitie de Commissie van Advies voor het Gevangeniswezen in onder voorzitterschap van dr. N. Muller. De Beginselenwet Gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) voorzag in de instelling van de sectie Gevangeniswezen van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering. Met de inwerkingtreding van deze wet in 1953 werd de Commissie van Advies voor het Gevangeniswezen opgeheven.

Waardering: B 1

49.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake de totstandkoming van de instellingswet voor de toekomstige Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Periode: 1997–

Bron: Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Jaarverslag 1998 (Den Haag, z.j.) p. 9.

Product: Advies

Opmerking: In afwachting op de formele fusie, werken beide organen sinds 1997 nauw samen. Over de in mei 1998 voorgelegde concept van een wetsvoorstel hebben beide colleges gezamenlijk geadviseerd.

Waardering: B 4

51.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake de totstandkoming van het wetsvoorstel Taakstraffen

Periode: 2000–

Bron: Ministerie van Justitie, Sancties Perspectief. Beleidsnota’s inzake de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende maatregelen bij volwassenen (Den Haag, 2000) p. 37

Product: Advies

Waardering: B 1

66.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake het voorbereiden van het KB waarin nadere bepalingen worden gegeven met betrekking tot de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing

Periode: 1953–

Grondslag: Psychopathenreglement, art. 163 (Stb. 1928, 386), Reclasseringregeling 1915, art. 64 (Stb. 1915, 504), Reclasseringregeling 1947, art. 35 (Stb. 1947, H 423) Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 5 (Stb. 1951, 596), gewijzigd in 1987 (Stb. 1987, 646), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 63), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 323)

Product: Advies

Waardering: B 4

73.

Handeling: Het uit haar midden benoemen van een beroepscommissie

Periode: 1988–

Grondslag: Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden (Stb. 1987, 55) art. 26, lid 3; in 1991 vernummerd tot art. 26 lid 4 (Stb. 1991 532) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 280), art. 67, lid 2 en 69, lid 2

Product: Besluit

Waardering: B 4

76.

Handeling: Het jaarlijks aan de Minister van Justitie verslag uitbrengen over zijn werkzaamheden

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951), art. 5 (Stb. 1951, 596) en het KB van 16 mei 1953, art. 12, lid 1 (Stb. 1953, 238)

Product: Jaarverslag

Waardering: B 3

78.

Handeling: Het aan de Minister van Justitie verzoeken om bepaalde stukken openbaar te maken

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 10 (Stb. 1953, 238)

Product: Verzoek

Waardering: B 5

80.

Handeling: Het desgevraagd of uit eigener beweging adviseren van de Minister van Justitie over het beleid ten aanzien van het gevangeniswezen de terbeschikkingstelling en de reclassering

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 5, lid 1 (Stb. 1951, 596) en KB van 16 mei 1953, art. 7, lid 2 en 8 (Stb. 1953, 238), gewijzigd 1987 (Stb. 1987, 646), gewijzigd 1997 (Stb. 1997, 20)

Product: Advies

Opmerking: De Raad dient de Minister van advies in aangelegenheden die het terrein van meer dan één sectie raken.

Waardering: B 1

81.

Handeling: Het rapporteren in het kader van het houden van een algemeen toezicht op het gevangeniswezen en de terbeschikkingstelling

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 7, lid 1 (Stb. 1953, 238), gewijzigd 1997 (Stb. 1997, 20)

Product: Rapport

Waardering: B 2

84.

Handeling: Het voeren van intern periodiek overleg

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 5 (Stb. 1951, 596) en het KB van 16 mei 1953, art. 12, lid 2 (Stb. 1953, 238)

Product: Notulen

Opmerking: Ingevolge art. 12 van het bovengenoemde KB is de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing verplicht om tenminste eenmaal per jaar te vergaderen.

Waardering: B 5

404.

Handeling: Het benoemen van een commissie die klachten behandelt van gedetineerden tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 30, lid 1 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Waardering: B 4

405.

Handeling: Het doen van uitspraken in beroepen tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 32 (Stb. 1998, 111)

Product: Uitspraak

Waardering: B5

406.

Handeling: Het behandelen van klachten van gedetineerden tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel art. 30-33

Product: Rechtspraakdossier

Waardering: V, 7 jaar na datum uitspraak

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Sectie TBS

34.

Handeling: Het adviseren van de Minister van over het gevangeniswezen, de terbeschikkingstelling en de reclassering

Periode: 1953–1996

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen, art. 5 (Stb. 1951, 596) gewijzigd in 1987 (Stb. 1987, 646), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 63), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 323) en het KB van 16 mei 1953, art. 8 en 20 (Stb. 1953, 238)

Product: Advies

Opmerking: De commissie Fick adviseerde tot 1948 de Minister van Justitie inzake de totstandkoming van een nieuwe Beginselwet gevangeniswezen. In 1949 stelde de minister van Justitie de Commissie van Advies voor het Gevangeniswezen in onder voorzitterschap van dr. N. Muller. De Beginselenwet Gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) voorzag in de instelling van de sectie Gevangeniswezen van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering. Met de inwerkingtreding van deze wet in 1953 werd de Commissie van Advies voor het Gevangeniswezen opgeheven..

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van dossiers die zijn verbonden aan TBS-aangelegenheden

Waardering: B 1

77.

Handeling: Het opstellen van een jaarverslag ten behoeve van de Centrale Raad

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 19, lid 1 en art. 24, lid1 (Stb. 1953, 238)

Product: Jaarverslag

Waardering: B 3

80.

Handeling: Het desgevraagd of uit eigen beweging van advies uitbrengen over de toepassing en uitvoering van beleid en regelgeving op het terrein van het gevangeniswezen, de terbeschikkingstelling en de reclassering

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art.5 lid 1 (Stb. 1951, 496) en KB van 16 mei 1953 art. 7, lid 2 en 8 (Stb. 1953, 238), gewijzigd 1987 (Stb. 1987, 646), gewijzigd 1997 (STb. 1997, 20)

Product: Advies

Waardering: B1

82.

Handeling: Het rapporteren in het kader van de toezichthoudende taak

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 16, lid 1 en 20, lid 1 (Stb. 1953, 238) en Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430), art. 6a

Product: Rapporten

Opmerking: De sectie gevangeniswezen houdt toezicht op de behandeling van de gedetineerden in de gestichten in het algemeen en op de differentiatie van de gestichten en de selectie van de gedetineerden in het bijzonder.

De sectie TBS houdt toezicht op hetgeen ten behoeve van terbeschikkinggestelden wordt verricht.

Het artikel 6a uit de en Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) heeft alleen betrekking op de sectie gevangeniswezen.

Waardering: B 2

84.

Handeling: Het voeren van intern periodiek overleg

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 19, lid 2 en 24, lid 1 (Stb. 1953, 238)

Product: Notulen

Opmerking: Krachtens het bovengenoemde art. Zijn de sectie gevangeniswezen en de sectie TBS verplicht om tenminste eenmaal in de vier maanden te vergaderen.

Waardering: B 5

85.

Handeling: Het instellen van een commissie of werkgroep

Periode: 1953–

Bron: Jaarplannen van de Centrale Raad

Product: Instellingsbesluit

Opmerking: In de verschillende secties van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing vindt de inhoudelijke bespreking van adviesontwerpen plaats, veelal aan de hand van advisering door (pre-)adviescommissies.

Waardering: B 4

144.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie inzake de benoeming van leden en de aanstelling van de secretaris van een commissie van toezicht

Periode: 1953–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 34 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen, art. 25 (Stb. 1951,596), Gevangenismaatregel 1953, art. 8 (Stb. 1953, 238) en 9a, lid 3, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579)*, Tijdelijke regeling van de rechtspositie terbeschikkinggestelden, art. 9, lid 1en 2, art. 10, lid 3 (Stb. 1987, 55)

Product: Advies

Opmerking: In de Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) en de Penitentiaire maatregel (Stb 1998, 111) is de bovengenoemde handeling niet langer vastgelegd. Op grond van de algemene adviserende bevoegdheid van Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing en zijn afzonderlijke secties is dit niet noodzakelijk.

* Bij de beschikking van 13 oktober 1977 (Stb. 1977, 231) werd de tekst van het bovengenoemde KB in het Staatsblad geplaatst.

Waardering: V, 5 jaar

161.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie inzake de benoeming van leden en de aanstelling van de secretaris van een klachtencommissie bij een niet- justitiële inrichting voor terbeschikkinggestelden

Periode: 1992–1997

Grondslag: KB van 6 februari 1992, art. 8 (Stb. 1992, 68), vervallen in 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: Advies

Waardering: V, 5 jaar

394.

Handeling: Het doen van uitspraak in een beroep van een verpleegde of een inrichtingshoofd

Periode: 1971–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 13, lid 3, vernummerd in 1997 tot art. 13, lid 4, Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 237), art. 133a, zoals ingevoegd bij KB van 16 juli 1971 (Stb. 1971, 447), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden, art. 26, lid 1 en 2 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 9 sub b, 67, lid 2 en 69, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Uitspraak

Opmerking: Dit beroep kan o.a. worden ingesteld tegen uitspraken van de beklagcommissie en tegen besluiten van de Minister van Justitie of het hoofd van een inrichting waartegen geen beklag open staat. Ingevolge art. 30 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden worden uitspraken van de beroepscommissie opgenomen in het verpleegdedossiers. De voorgeschreven vernietigingstermijn is tien jaar na beëindiging van de TBS.

Waardering: B 5

395.

Handeling: Het behandelen van beroepschriften van een verpleegde of een inrichtingshoofd

Periode: 1971–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 13, lid 3, vernummerd in 1997 tot art. 13, lid 4, Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 237), art. 133a, zoals ingevoegd bij KB van 16 juli 1971 (Stb. 1971, 447), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden, art. 26, lid 1 en 2 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 9 sub b, 67, lid 2 en 69, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Rechtspraakdossier

Opmerking: Dit beroep kan o.a. worden ingesteld tegen uitspraken van de beklagcommissie en tegen besluiten van de Minister van Justitie of het hoofd van een inrichting waartegen geen beklag open staat. Ingevolge art. 30 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden worden uitspraken van de beroepscommissie opgenomen in het verpleegdedossiers. De voorgeschreven vernietigingstermijn is tien jaar na beëindiging van de TBS.

Waardering: V, 7 jaar na datum uitspraak

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Sectie Gevangeniswezen

34.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie over het gevangeniswezen, de terbeschikkingstelling en de reclassering

Periode: 1953–1996

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen, art. 5 (Stb. 1951, 596) gewijzigd in 1987 (Stb. 1987, 646), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 63), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 323) en het KB van 16 mei 1953, art. 8 en 20 (Stb. 1953, 238)

Product: Advies

Opmerking: De afzonderlijke secties dienen de Minister op verzoek of uit eigen beweging van advies in aangelegenheden betreffende het eigen deelterrein

Waardering: B 1

77.

Handeling: Het opstellen van een jaarverslag ten behoeve van de Centrale Raad

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 19, lid 1 en art. 24, lid 1 (Stb. 1953, 238)

Product: Jaarverslag

Waardering: B3

82.

Handeling: Het rapporteren in het kader van de toezichthoudende taak

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 16, lid 1en 20, lid 1 (Stb. 1953, 238) en Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430), art. 6a

Product: Rapporten

Opmerking: De sectie gevangeniswezen houdt toezicht op de behandeling van de gedetineerden in de gestichten in het algemeen en op de differentiatie van de gestichten en de selectie van de gedetineerden in het bijzonder.

De sectie TBS houdt toezicht op hetgeen ten behoeve van terbeschikkinggestelden wordt verricht.

Het artikel 6a uit de en Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) heeft alleen betrekking op de sectie gevangeniswezen.

Waardering: B 2

83.

Handeling: Het voeren van intern periodiek overleg

Periode: 1953–

Grondslag: KB van 16 mei 1953, art. 19, lid 2 en 24, lid 1 (Stb. 1953, 238)

Product: Notulen

Opmerking: Krachtens het bovengenoemde art. Zijn de sectie gevangeniswezen en de sectie TBS verplicht om tenminste eenmaal in de vier maanden te vergaderen.

Waardering: B 5

85.

Handeling: Het instellen van een commissie of werkgroep

Periode: 1953–

Bron: Jaarplannen van de Centrale Raad

Product: Instellingsbesluit

Opmerking: In de verschillende secties van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing vindt de inhoudelijke bespreking van adviesontwerpen plaats, veelal aan de hand van advisering door (pre-)adviescommissies.

Waardering: B 4

144.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie inzake de benoeming van leden en de aanstelling van de secretaris van een commissie van toezicht

Periode: 1953–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 34 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen, art. 25 (Stb. 1951,596), Gevangenismaatregel 1953, art. 8 (Stb. 1953, 238) en 9a, lid 3, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579)*, Tijdelijke regeling van de rechtspositie terbeschikkinggestelden, art. 9, lid 1en 2, art. 10, lid 3 (Stb. 1987, 55)

Product: Advies

Opmerking: In de Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) en de Penitentiaire maatregel (Stb 1998, 111) is de bovengenoemde handeling niet langer vastgelegd. Op grond van de algemene adviserende bevoegdheid van Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing en zijn afzonderlijke secties is dit niet noodzakelijk.

* Bij de beschikking van 13 oktober 1977 (Stb. 1977, 231) werd de tekst van het bovengenoemde KB in het Staatsblad geplaatst.

Waardering: V, 5 jaar

402.

Actor Sectie Gevangeniswezen

Handeling: Het doen van uitspraak in een beroep van een directeur penitentiaire inrichting of een gedetineerde

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951 (Stb. 1951, 596), art. 58 lid 1, zoals ingevoegd bij wet van 21 oktober 1976 (Stb. 1976, 568), Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 13a, lid 1, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579) en Penitentiaire beginselenwet, art. 69, lid 1en 2, art. 71, lid 1 t/m 4, 73 lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Uitspraak

Waardering: B 5

409.

Actor Sectie Gevangeniswezen

Handeling: Het behandelen van in een beroep van een directeur penitentiaire inrichting of een gedetineerde

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951 (Stb. 1951, 596), art. 58 lid 1, zoals ingevoegd bij wet van 21 oktober 1976 (Stb. 1976, 568), Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 13a, lid 1, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579) en Penitentiaire beginselenwet, art. 69, lid 1en 2, art. 71, lid 1 t/m 4, 73 lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: rechtspraakdossier

Waardering: V 7 jaar na datum uitspraak

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Raad voor de Kinderbescherming

49.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake de totstandkoming van de instellingswet voor de toekomstige Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Periode: 1997–

Bron: Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Jaarverslag 1998 (Den Haag, z.j.) p. 9.

Product: Advies

Opmerking: In afwachting op de formele fusie, werken beide organen sinds 1997 nauw samen. Over de in mei 1998 voorgelegde concept van een wetsvoorstel hebben beide colleges gezamenlijk geadviseerd.

Waardering: B 4

51.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake de totstandkoming van het wetsvoorstel Taakstraffen

Periode: 2000–

Bron: Ministerie van Justitie, Sancties Perspectief. Beleidsnota’s inzake de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende maatregelen bij volwassenen (Den Haag, 2000) p. 37

Product: Advies

Waardering: B 1

Actor: Algemene Raad voor de Psychopathenzorg

57.

Handeling: Het onder goedkeuring van de Minister van Justitie opstellen van een reglement van orde

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement , art. 159 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Reglement van orde

Waardering: B 4

59.

Handeling: Het jaarlijks aan de Minister van Justitie rapport uitbrengen over zijn werkzaamheden

Periode: 1945–1953

Bron: Zie opmerking.

Product: Jaarverslag

Opmerking: Alhoewel het uitbrengen van een jaarverslag nergens wettelijk voorgeschreven was (zoals bij de secties gevangeniswezen en TBS van de Centrale Raad), kan men redelijkerwijs veronderstellen dat dit plaatsvond.

Waardering: B 3

60.

Handeling: Het aan de Minister van Justitie verzoeken om het in de Algemene Raad voor Psychopatenzorg verhandelde openbaar te maken

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 158 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Verzoek

Waardering: B 5

62.

Handeling: Het rapporteren in het kader van de toezichthoudende taak

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 154 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Rapport

Waardering: B 2/5

63.

Handeling: Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de Minister van Justitie over onderwerpen betreffende de psychopatenzorg

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 163 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Advies

Waardering: B 1

64.

Handeling: Het voeren van periodiek overleg

Periode: 1945–1953

Bron: Zie opmerking.

Product: Notulen

Opmerking: Alhoewel het voeren van periodiek overleg nergens wettelijk voorgeschreven was (zoals bij de secties gevangeniswezen en TBS van de Centrale Raad), kan men redelijkerwijs veronderstellen dat dit plaatsvond.

Waardering: B 5

66.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake het voorbereiden van het KB waarin nadere bepalingen worden gegeven met betrekking tot de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopathenreglement, art. 163 (Stb. 1928, 386), Reclasseringregeling 1915, art. 64 (Stb. 1915, 504), Reclasseringregeling 1947, art. 35 (Stb. 1947, H 423) Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 5 (Stb. 1951, 596), gewijzigd in 1987 (Stb. 1987, 646), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 63), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 323)

Product: Advies

Waardering: B1

144.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie inzake de benoeming van leden en de aanstelling van de secretaris van een commissie van toezicht

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 34 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen, art. 25 (Stb. 1951,596), Gevangenismaatregel 1953, art. 8 (Stb. 1953, 238) en 9a, lid 3, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579)*, Tijdelijke regeling van de rechtspositie terbeschikkinggestelden, art. 9, lid 1en 2, art. 10, lid 3 (Stb. 1987, 55)

Product: Advies

Opmerking: In de Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) en de Penitentiaire maatregel (Stb 1998, 111) is de bovengenoemde handeling niet langer vastgelegd. Op grond van de algemene adviserende bevoegdheid van Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassingen zijn afzonderlijke secties is dit niet noodzakelijk.

* Bij de beschikking van 13 oktober 1977 (Stb. 1977, 231) werd de tekst van het bovengenoemde KB in het Staatsblad geplaatst.

Waardering: V, 5 jaar

195.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie bij het vaststellen van het huishoudelijke reglement van een penitentiaire inrichting of afdeling daarvan

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 163 (Stb. 1928, 386) en Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 22 (Stb. 1951, 596)

Product: Advies

Opmerking: Deze adviserende bevoegdheid is niet langer expliciet vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet 1998, 430). De bovengenoemde secties van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing kunnen hier echter (ongevraagd) adviseren op grond van hun algemeen adviserende bevoegdheid, zoals vastgelegd in het KB van 16 mei 1953 (Stb. 1953, 238).

Waardering: B 5

436.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie omtrent beschikkingen en maatregelen inzake (on)voorwaardelijk ontslag van verpleging van terbeschikkinggestelden

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 48 (Stb. 1886, 62)en Psychopatenreglement, art. 163 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Advies

Opmerking: De Algemene Raad kan hierbij desgewenst de Commissies van Toezicht betrekken.

Waardering: B 1

Actor: Centraal College voor de Reclassering

66.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake het voorbereiden van het KB waarin nadere bepalingen worden gegeven met betrekking tot de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopathenreglement, art. 163 (Stb. 1928, 386), Reclasseringregeling 1915, art. 64 (Stb. 1915, 504), Reclasseringregeling 1947, art. 35 (Stb. 1947, H 423) Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 5 (Stb. 1951, 596), gewijzigd in 1987 (Stb. 1987, 646), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 63), gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 323)

Product: Advies

Waardering: B 1

448.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie inzake de Regeling Erkenning Penitentiaire Programma’s

Periode: 199*–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951 (Stb. 1951, 596), art. 5 lid 1, KB van 16 mei 1953, art. 8, lid 1 (Stb. 1953, 37)

Product: Advies van 6 november 1998, kenmerk 724248/98

Waardering: B 5

Actor: Commissie Fick

87.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie omtrent de hervorming van het gevangeniswezen

Bron: 1946–1948

Bron: P. Vegter, ‘Straffen en andere sancties’, in: J. Fiselier e.a. (red.), De Staat van Justitie (Nijmegen, 1992), p. 138.

Product: Rapport

Waardering: B 1

Actor: Commissie Psychopatenzorg

90.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie omtrent de ontwikkelingen van de toepassing en uitvoering van de psychopatenwetgeving

Periode: 1960–1967

Grondslag: Circulaire van de minister van Justitie van 2 november 1960, nr. 59/260 C

Product: Rapporten

Waardering: B 1

Actor: Commissie Rechtspositie terbeschikkinggestelden (Commissie Haars)

92.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie over de voorbereiding van een wetsontwerp omtrent de formele en materiële rechtspositie van terbeschikkinggestelden die van overheidswege worden verpleegd

Periode: 1983–1987

Grondslag: Beschikking van 22 december 1982, nr. 606/682, (Stcr. 1983, 17)

Product: Interim-rapport van 25 maart 1982 en eindrapport van 16 december 1987

Waardering: B 1

Actor: Commissie TBS en sanctietoepassing geestelijk gestoorde delinquenten (Commissie Fokkens)

94.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie omtrent eventuele wijzigingen van de wettelijke regelingen inzake TBS en sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten

Periode: 1982–1993

Grondslag: Beschikking van de Staatssecretaris van Justitie van 28 januari 1992 (Stcr. 1992, 32)

Product: Eindrapport ‘Sancties op maat’ van 28 juni 1993

Waardering: B 1

Actor: Adviescommissie Geestelijk Gestoorde Gedetineerden

96.

Handeling: Het adviseren van de Minister over plaatsing in een justitiële TBS-inrichting van zowel veroordeelden aan wie en vrijheidsstraf en de maatregel van TBS is opgelegd als van personen aan wie alleen een vrijheidsstraf is opgelegd

Periode: 1997–

Grondslag: Regeling plaatsing veroordeelden gevangenisstraf en TBS, art. 2 (Stcr. 1997, 185)

Product: Advies

Opmerking: Formeel is deze adviescommissie ingesteld bij de Regeling plaatsing veroordeelden gevangenisstraf en TBS (Stcr. 1997, 185). In de praktijk functioneerde zij al langer.

Waardering: V, 10 jaar na beëindiging plaatsing in een justitiële TBS-inrichting

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Commissie alternatieve strafrechtelijke sancties

98.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie omtrent alternatieve sancties

Periode: 1974–1981

Bron: Ministerie van Justitie, Herziening differentiatiestelsel gevangeniswezen (’s-Gravenhage, 1991) p. 12.

Product: Advies

Waardering: B 1

Actor: Overleg- en Adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS)

100.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie omtrent alternatieve sancties

Periode: 1989–

Grondslag: Circulaire van 24 mei 1989 nr. 326 JR

Product: Rapporten

Waardering: B 1

Actor: College van regenten

111.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de aanwijzing van een secretaris en een penningmeester van het college

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 7 (Stb. 1932, 194), lid 3, vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: KB

Opmerking: De penningmeester wordt slechts desgewenst aangewezen door het college.

Waardering: V, 5 jaar

112.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de vaststelling van een instructie voor de werkzaamheden van het college

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 9, lid 1 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: B 4

113.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de vaststelling van een bijzondere instructie voor de ambtenaren en de directeur van een penitentiaire inrichting

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 12, lid 2 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

117.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van de regelmatige werkzaamheden van de directeur

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 17 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

119.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het buiten het gesticht of in de eigen woning verblijven van de directeur

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 20 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953, (Stb. 1953, 238)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

127.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de toekenning van het jaarlijks kasoverschot aan haar secretaris en (indien aanwezig) de penningmeester

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 8, lid 2 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Besluit

Opmerking: Het overschot wordt uitgekeerd ter vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Waardering: V, 5 jaar

129.

Handeling: Het uitbrengen van een jaarverslag aan de minister van Justitie over de werkzaamheden

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel art. 15, lid 3 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Jaarverslag

Waardering: B 3

131.

Handeling: Het rapporteren in het kader van het houden van toezicht op alle aangelegenheden die het gesticht betreffen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 13, lid 1 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Rapport

Opmerking: Het college let in het bijzonder op:

– de wijze waarop de ambtenaren hun taak vervullen;

– de behandeling van de gedetineerden;

– de wijze waarop de voor het gevangeniswezen uitgevaardigde voorschriften worden nageleefd;

– het economisch beheer.

Waardering: B 2

133.

Handeling: Het voeren van periodiek overleg

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel art. 10, lid 1 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Notulen.

Opmerking: Het college is wettelijk verplicht om tenminste eenmaal per maand te vergaderen.

Waardering: B 5

134.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het geheel of gedeeltelijk niet bijwonen van een vergadering van het college door een directeur

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel art. 10, lid 3 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering V, 5 jaar

135.

Handeling: Het doen van een verzoek aan de minister van Justitie om op bijzondere gronden de directeur voor een bepaalde tijd de toegang tot de vergaderingen van het college van regenten te ontzeggen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 10, lid 4 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Verzoek

Waardering: B 5

224.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het afwijken van de regel dat gedetineerden ’s nachts onderling worden afgezonderd

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 6 (Stb. 1886, 62), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

229.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het afwijken van de regel dat gedetineerden onderling in ijzeren alkoven worden afgezonderd

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 121, lid 2 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering V, 5 jaar

325.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van toestemming aan geestelijke verzorgers om zich ook met gedetineerden bezig te houden waarvan de geestelijke verzorging niet aan hen is opgedragen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 78 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 73 (Stb. 1932, 196) en Gevangenismaatregel 1953, art. 65 en 67 (Stb. 1953, 238), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

358.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het beperken van de bezoekregeling van een gegijzelde wegens misbruik

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gijzelingsbesluit, art. 14, lid 2 (Stb. 1928, 382), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

382.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het opleggen van eenzame opsluiting

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 91 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Directeur penitentiaire inrichting

102.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van de secretaris van de gestichtsraad

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 16, lid 4 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Aanwijzing

Waardering: V, 5 jaar

103.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het bijwonen van vergaderingen van de gestichtsraad door ambtenaren

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932 (Stb. 1932, 194), art. 21, lid 2, vervallen 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Aanwijzing

Opmerking: Het gaat hierom vergaderingen waarin gedetineerden besproken worden waarmee de desbetreffende ambtenaren in het bijzonder mee in aanraking komen.

Waardering: V, 5 jaar

106.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het houden van niet-periodieke vergaderingen van de gestichtsraad

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel, art. 18 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Besluit

Opmerking: De gestichtsraad is wettelijk verplicht om eenmaal per maand te vergaderen en voorts zo vaak als de directeur dit noodzakelijk acht.

Waardering: V, 5 jaar

107.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van vrijstelling van de plicht tot het bijwonen van vergaderingen van de gestichtsraad

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 17 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Beschikking

Opmerking: De leden van de gestichtsraad zijn verplicht om de vergaderingen bij te wonen.

Waardering: V, 5 jaar

124.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van een plaatsvervanger

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 6, lid 4 (Stb. 1997, 280)

Product: Aanwijzing

Opmerking: De directeur kan deze handeling alleen verrichten met een machtiging van de Minister van Justitie hiertoe.

Waardering: V, 5 jaar

130.

Handeling: Het uitbrengen van een jaarverslag aan de minister van Justitie

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 4, lid 2

Product: Jaarverslag

Waardering: B 3

138.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de aanwijzing van een secretaris van een raad van tucht

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932 (Stb. 1932, 194), art. 28, lid 3, vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Aanwijzing

Opmerking: De directeur voegt één van de ambtenaren van de rijkswerkinrichting als secretaris aan de raad toe

Waardering V, 5 jaar

140.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake een beroep tegen een door een raad van tucht opgelegde disciplinaire straf

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 31, lid 3 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Besluit

Waardering: V, 5 jaar

142.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het bijeenroepen van buitengewone vergaderingen van de raden van tucht bij de rijkswerkinrichting Veenhuizen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 29, lid 2 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Besluit

Waardering: B 5

172.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het treffen van voorzieningen bij tijdelijke ontstentenis van

Personeelsleden

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 26 (Stb. 1886, 62) en Psychopatenreglement, art. 35 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Opdracht

Waardering: B 5

176.

Handeling: Het vaststellen van een instructie voor het personeel van een rijksasiel

Periode: 1945–1953

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 36 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Instructie

Waardering: B 5

178.

Handeling: Het nemen van een besluit om verpleegden in de gelegenheid stellen om een verpleegdenraad te kiezen

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 70, lid 1 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Waardering: B 4

184.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van onderdelen van de inrichting of de afdeling voor de onderbrenging van gedetineerden die een bijzondere opvang behoeven

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 16, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Aanwijzing

Waardering: B 5

200.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van huisregels voor een penitentiaire inrichting of afdeling daarvan

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 5, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Huisregels

Opmerking: Hierin zijn onder meer regels omtrent het aanvragen van bezoek, de arbeidstijd opgenomen. Daarnaast kunnen in het reglement regels gesteld worden omtrent de wijze van gebruik en onderhoud van kleding en schoeisel.

Waardering: B 5

203.

Handeling: Het uitbrengen van een jaarplan aan de minister van Justitie waarin tenminste is opgenomen een begroting van de kosten en opbrengsten voor dat jaar

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 2, lid 1 (Stb. 1998, 111)

Product: Jaarplan

Waardering: B 3

204.

Handeling: Het uitbrengen van een jaarverslag aan de minister van Justitie met daarbij gevoegd een jaarrekening

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 45 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1953, art. 4, lid 2, (Stb. 1953, 238), Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 4, lid 1 en 2 (Stb. 1997, 217), Penitentiaire maatregel, art. 2, lid 2 (Stb. 1998, 111)

Product: Jaarverslag

Waardering: B 3

205.

Handeling: Het schriftelijk informeren van gedetineerden bij binnenkomst in de inrichting van zijn

krachtens de Penitentiaire beginselenwet gestelde rechten en plichten.

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430), art. 56, lid 1

Product: Voorlichtingsmateriaal

Waardering: V, 2 jaar

NB Van het voorlichtingsmateriaal wordt een exemplaar bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd.

210.

Handeling: Het opstellen van verslagen omtrent gedetineerden ten behoeve van de gestichtsraad

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 22, lid 2 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Verslag

Opmerking: Geschiedt door geneesheren, onderwijzers, etc., zoals aangewezen in de Gevangenismaatregel 1932, art. 21, lid 4 (Stb. 1932, 194)

Waardering: V, 5 jaar

212.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek van een gedetineerde om een kind in de inrichting onder te brengen

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 31, lid 1 2 (Stb. 1953, 238), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 47, lid 1 t/m 5 (Stb. 1997, 280), Penitentiaire beginselenwet, art. 12, lid 2 en 57, lid 1 onder a (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Het verzoek kan onder voorwaarden worden toegestaan. De gedetineerde wordt, zo nodig met bijstand van een tolk, gehoord.

Waardering: V, 5 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

214.

Handeling: Het uitvoeren van een maatregel betreffende een inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis op last van de rechter-commissaris of het Openbaar Ministerie

Periode: 1945–

Grondslag: Invoeringswet Wetboek van Strafvordering, art. 222, lid 2 en 225, lid 2

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar

220.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het in afzondering plaatsen van een gedetineerde

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 24, lid 1 t/m 6 (Stb. 1953, 238) en Penitentiaire beginselenwet, art. 24, lid 1, 3 en 4 en 57, lid 1 onder c (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking en verzoek

Opmerking: De plaatsing in afzondering kan verband houden met ordehandhaving, bescherming van de gedetineerde, ziekte of een verzoek daartoe van de gedetineerde zelf. Voordat tot plaatsing in afzondering wordt overgegaan wordt de gedetineerde door de directeur gehoord. Zo nodig geschiedt het horen met bijstand van een tolk. Van het genomen besluit wordt de gedetineerde schriftelijk in kennis gesteld.

Onder deze handeling valt ook het verzoeken aan de Minister van Justitie tot een verlenging van de afzonderingsperiode

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

223.

Handeling: Het afwikkelen van de door een gegijzelde verschuldigde kosten voor het in pistole plaatsen

Periode: 1945–1993

Grondslag: Gijzelingsbesluit, art. 22, lid 5 (Stb. 1928, 382), vervallen in 1993 (Stb. 1993, 128)

Product: Beschikking

Opmerking: Pistole is afzondering op eigen kosten.

Waardering: V, 5 jaar

227.

Handeling: Het bij de minister van Justitie voordragen van:

– schorsing van het ondergaan van de gevangenisstraf van een gedetineerde in de gemeenschap;

– in de gemeenschap plaatsen van een gedetineerde;

– onthouden van de gemeenschap aan een gedetineerde voor langer dan zes weken.

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 114, lid 1 en lid 3 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Verzoek

Waardering: V, 5 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

232.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de toelating tot en beëindiging van de pistole voor een onveroordeelde

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 161 (Stb. 1932, 194), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar na einde detentie

233

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het afzien van het in afzondering plaatsen van een tot militaire detentie veroordeelde

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 145 (Stb. 1932, 196), vervallen in 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Opmerking: Geschiedt door het gestichtbestuur of een behandelend geneesheer

Waardering: V, 5 jaar na einde detentie

242.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van toestemming aan een onderwijzer of sociaal ambtenaar om zonder begeleiding vrouwelijke gedetineerden te bezoeken

Periode: 1953–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 32, lid 3 (Stb. 1953, 238), vervallen in 1999 (Stb. 1998, 111).

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

245.

Handeling: Het nemen van besluiten inzake het afwijken van het normale regime ten aanzien van een gedetineerde

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 88, lid 1 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

246.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verplichten van een gedetineerde tot het dragen van een legitimatiebewijs

Periode: 1977–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 27 (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 22, lid 2 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 28, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

247.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verplichten van een gedetineerde tot het afstaan van urine voor onderzoek naar het gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen

Periode: 1988–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 28a, lid 1, zoals ingevoegd bij KB in 1988 (Stb. 1988, 525), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 24, lid 1 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 30, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

249.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verplichten van een verpleegde tot het ondergaan van een geneeskundige handeling

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 26, lid 1 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Opmerking: Deze handeling wordt uitgevoerd wanneer ernstige gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de verpleegde of anderen bestaat

De geneeskundige handeling bestaat veelal uit het toedienen van medicatie. Bij dringende noodzakelijkheid kan ook het afdelingshoofd hiertoe beslissen. Bij een langdurige toepassing van een gedwongen geneeskundige handeling stelt het inrichtingshoofd een adviescommissie samen. Een afschrift van dit besluit wordt opgenomen in het verpleegdedossier. Conform art. 32, lid 1 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 217) is de vernietigingstermijn gesteld op tien jaar na beëindiging van de TBS.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

252.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de toelating van voorwerpen en huisdieren op de cel en in andere gewone verblijfsruimten van de gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Regeling voorwerpen op cel, art. 2 t/m 4 (Stcr. 1991, 2) en Penitentiaire beginselenwet, art. 45, lid 2 t/m 4 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

253.

Handeling: Het (doen) onderzoeken van de verblijfsruimte van gedetineerden op de aanwezigheid van verboden voorwerpen

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 23, lid 4, 25, lid 3, 29, lid 2 en 44, lid 3 en 4 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 34, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Rapport

Opmerking: Deze handeling wordt uitgevoerd in het kader van het algemeen toezicht op de aanwezigheid van verboden voorwerpen in de verblijfruimtes van de gedetineerden of het belang van de orde of de veiligheid in de inrichting.

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

254.

Handeling: Het nemen van een besluit tot het aanwenden van geweld of vrijheidsbeperkende middelen met het oog op:

– de handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting;

– de uitvoering van een door de directeur genomen besluit;

– de voorkoming van het zich onttrekken door de gedetineerde aan het op hem uitgeoefende toezicht;

– de uitvoering van een door de selectiefunctionaris genomen besluit.

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 30, lid 1 en 2 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 35, lid 1 en 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

256.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verrichten van een ingreep in het lichaam van een verpleegde

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 28, lid 1 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Opmerking: Een dergelijk ingreep wordt verricht op afwending of vermindering van gevaarlijk gedrag. De verpleegde moet schriftelijk instemmen met de ingreep.

Waardering: V, 10 jaar na einde maatregel

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

257.

Handeling: Het opstellen van een behandelingschema voor een gedetineerde

Periode: 1988–

Grondslag: Instellingsbesluiten Bureau Penitentiair consulenten 1988/Inrichtingsraad

Product: Behandelingschema

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

258.

Handeling: Het adviseren aan een directeur bij het opstellen van een behandelingschema voor een gedetineerde

Periode: 1988–

Grondslag: Instellingsbesluiten bureau Penitentiair consulenten 1988/Inrichtingsraad

Product: Advies

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

259.

Handeling: Het vaststellen van de criteria waaraan een gedetineerde moet voldoen om ondergebracht te worden in een inrichting of afdeling voor bijzondere opvang

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 16, lid 4 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

260.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het beperken of uitsluiten van contact met de buitenwereld aan gedetineerden die in de afzonderingscel zijn geplaatst

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 24, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

261.

Handeling: Het tijdens afzondering of separatie (voor een bepaalde tijd) beperken van de bewegingsvrijheid van een gedetineerde door bevestiging van mechanische middelen aan zijn lichaam

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 27, lid 1 en 3 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 33, lid 1 t/m 3 en 57, lid 1 onder g (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: Hierbij kan worden gedacht aan fixatie door middel van bijvoorbeeld een veiligheidsbed

Wanneer er ernstig gevaar bestaat voor de gezondheid of veiligheid van de verpleegde of anderen.

Ook een afdelingshoofd kan in geval van dringende noodzakelijkheid dit besluit nemen.

Een afschrift van het besluit wordt opgenomen in het verpleegdedossier. Conform Art. 32, lid 1 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 217) is de Vernietigingstermijn gesteld op 10 jaar na beëindiging van de TBS.

Ingevolge art. 57, lid 1 onder g van de Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) is de directeur verplicht tot het horen van de gedetineerde alvorens hij de beslist tot bevestiging vanmechanische middelen aan diens lichaam. Zo nodig geschiedt het horen met bijstand van een Tolk. Van het genomen besluit wordt de gedetineerde schriftelijk in kennis gesteld.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

265.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het zorgdragen voor de materiële, hygiënische verzorging en het doen controleren van de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 61 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 38, lid 1 (Stb. 1932, 194), Gevangenismaatregel 1953, art. 34, lid 1, 45 en 48 (Stb. 1953, 238), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 280), art. 31, lid 1 en 44, lid 1 t/m 4 Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: De materiële verzorging betreft hoofdzakelijk voeding, kleding, bewassing en ligging, aanbod en sortering van genotmiddelen en (verdere) kantineartikelen. De hygiënische verzorging betreft o.m. lichamelijke reiniging en maatregelen t.a.v. haar- en baarddracht en het voorzien in kappers. De medische verzorging omvat o.m. vaccinatie en overige preventieve maatregelen; doorlichting en andere medische onderzoeken (aids-test), medische (dus ook psychiatrische) en tandheelkundige behandeling, verstrekking van medicatie (bijvoorbeeld wegens chronische aandoeningen) en andere artikelen en stoffen (bijvoorbeeld methadon aan verslaafden), alsmede opname in ziekenhuis of psychiatrische kliniek.

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

267.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van afwijkende voorschriften over haardracht en lichamelijke reinheid van een gedetineerde vanwege gezondheidsredenen

Periode: 1945–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 37, lid 2 en 3 en 38, lid 3 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Voorschriften

Opmerking: Deze handeling geschiedt door de behandeld geneesheer. In de praktijk kan dit betekenen dat een gedetineerde bijvoorbeeld geen toestemming krijgt tot het dragen van een baard of snor.

Waardering: V, 5 jaar na einde besluit

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

269.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het toestaan aan gedetineerden om te roken

Periode: 1953–1998

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 126, lid 2 en 170, lid 2 (Stb. 1932, 196) en Gevangenismaatregel 1953, art. 43 (Stb. 1953, 238), vervallen 1998 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar na einde besluit

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

271.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het zorgdragen voor verstrekking van noodzakelijke kleding en schoeisel aan verpleegden

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 36, lid 2 (Stb. 1953, 238) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 42, lid 1 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Opmerking: Art. 36, lid 1 van de Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238) schreef voor dat verpleegden in de rijkswerkinrichtingen en rijksasiels voor psychopaten en de tot gevangenisstraf veroordeelden van rijkswege moesten worden gekleed. Het tweede lid van het voornoemde artikel bepaalde dat de overige gedetineerden slechts van rijkswege werden gekleed wanneer de directeur van oordeel was dat zij daaraan behoefte hadden.

Waardering: V, 5 jaar na einde besluit

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

273.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het regelen van de verstrekking van voeding aan verpleegden (in rijksinrichtingen)

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 45 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1953, art. 34, lid 1 (Stb. 1953, 238) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 42, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar na vervallen beschikking

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

274.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het nemen van buitengewone maatregelen inzake de voeding en hygiëne van een verpleegde

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 58 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1953, art. 35, lid 2, 37, lid 3 en 38, lid 3 (Stb. 1953, 238) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 42, lid 2 en 3 (Stb. 1997, 280)

Product: Maatregel

Opmerking: Deze handeling kan bijvoorbeeld worden verricht in verband met de gezondheidstoestand of de geloofsovertuiging van een verpleegde

Waardering: V, 5 jaar na einde besluit

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

275.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verrichten van een behandeling door een gekwalificeerde derde

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 46 (Stb. 1953, 238) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 17, lid 1 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Opmerking: De directeur kan hiertoe besluiten wanneer de behandeling niet vanwege de inrichting kan geschieden.

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

281.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verplichten van een gedetineerde tot het ondergaan van een visitatie aan zijn lichaam of kleding

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 29, lid 1 (Stb. 1953, 238), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 23, lid 1, 25, lid 1, 26, lid 1 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 31, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: Deze handeling wordt verricht met oog op de orde en veiligheid van een inrichting.

Wanneer na visitatie goederen in beslag worden genomen, verstrekt de directeur de gedetineerde hiervan een bewijs.

Voordat de directeur besluit tot een onderzoek in het lichaam, is hij verplicht om de gedetineerde te horen. Zo nodig geschiedt dit met bijstand van een tolk. De gedetineerde wordt schriftelijk in kennis gesteld van het genomen besluit.

Overigens vond dergelijk onderzoek ook plaats voordat er een wettelijke grondslag voor was. Zie P. Vegter, Straffen en andere sancties, in: J. Fiselier e.a. (red.), De Staat van Justitie (Nijmegen, 1992) p. 150.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

283.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de behandeling van een alcohol- of drugsverslaving van een gedetineerde

Periode: 1945–

Grondslag: Circulaires: o.m. Circulaire van de minister van Justitie nr. GW 65 van 18 september 1963 en Circulaire van de minister van Justitie nr. 1.873.2-024.5 van 1 september 1967

Product: Beschikking

Opmerking: De directeur stelt het departement op de hoogte van het door hem genomen besluit.

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

286.

Handeling: Het in overleg met de gekozen arts vaststellen van de plaats en het tijdstip van de raadpleging

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 42, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Besluit

Opmerking: Gedetineerden hebben recht op raadpleging, voor eigen rekening, van een arts naar eigen keuze.

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

288.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verbieden aan een gedetineerde gebruik te maken van de kantine

Periode: 1945–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 35, lid 2 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Beschikking

Opmerking: De directeur kan een dergelijk besluit nemen vanwege gezondheidsredenen van de gedetineerde.

Waardering: V, 5 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

289.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verplichten van een gedetineerde om een bepaalde geneeskundige handeling te ondergaan

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 26, lid 1 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 32, lid (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: De directeur kan een dergelijk besluit nemen ter afwending van ernstig gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de gedetineerde zelf of dat van anderen.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

293.

Handeling: Het registreren van gegevens omtrent:

– lichamelijke en geestelijke gesteldheid van gedetineerden;

– verpleging en behandeling;

– strafoplegging en beperkende maatregelen;

– bijzondere voorvallen in de inrichting

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 33 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 84 en 96 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 49 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 105 (Stb. 1953, 238), vernummerd in 1977 tot art. 103, lid 1 en art. 134 (Stb. 1977, 579), Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 5, lid 1, 6, lid 1 en 29 t/m 30 (Stb. 1997, 217) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 19, lid 1 en 49, lid 7 (Stb. 1997, 280)

Product: Registratie

Opmerking: In art. 19 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 280) was bepaald dat het inrichtingshoofd ten dienste van de verpleging en behandeling een patiëntdossier aanlegt. In de artikelen 29 t/m 32 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 217) werden hiervoor nadere regels gesteld. Op deze dossiers is de Wet Persoonsregistraties van toepassing.

Art. 32, lid 1 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 217) stelt de vernietigingstermijn van de in het verpleegdedossiers opgenomen bescheiden op tien jaar na beëindiging van TBS. Mocht het inrichtingshoofd besluiten tot bewaring, dan dient hij de bescheiden te anonimiseren.

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

296.

Handeling: Het in de gelegenheid stellen van gedetineerden en verpleegden in rijksinrichtingen om arbeid te verrichten

Periode: 1945–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 53, lid 1 (Stb. 1932, 194) en Penitentiaire beginselenwet, art. 47, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: Gedetineerden hebben recht op arbeid voor zover de detentie zich daartegen niet verzet.

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

298.

Handeling: Het vaststellen van (nadere regels inzake) het gebruik, de samenstelling, de hoogte, de vrije besteding en de toekenning van arbeidsloon en zakgeld aan gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 30 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 72 en 73 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 55, lid 1 (Stb. 1932, 196), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 34 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. art. 56, lid 1 en 59, lid 1 (Stb. 1953, 238), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 46, lid 2 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 47, lid 5 (Stb. 1998, 430)

Product: Regels en beschikking

Opmerking: De regels die de directeur opstelt dienen goedgekeurd te worden door de minister

Waardering: B 5

305.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het onderbreken van de vastgestelde arbeidstijden door een gedetineerde

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 52 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

306.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de besteding van zakgeld van een gedetineerde voor andere doeleinden dan de kantine

Periode: 1945–1981

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 59, lid 1 en 2 (Stb. 1953, 238), vervallen 1981 (Stb. 1981, 407)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

308.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het opdragen van arbeid aan gedetineerden

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 47, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

309.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het vaststellen van een plan voor vakarbeid aan verpleegden en gedetineerden

Periode: 1945–1977

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 70 (Stb. 1928, 386) en Gevangenismaatregel 1953, art. 54 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977(Stb. 1977, 579)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

312.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de toekenning van zakgeld aan een verpleegde die geen arbeid verricht

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 30 (Stb. 1886, 62) en Psychopatenreglement, art. 73 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

313.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het toestaan aan een gedetineerde om gebruik te maken van eigen geld

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 70, lid 3 (Stb. 1932, 196), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

314.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de verdeling van arbeidsloon van gedetineerden en verpleegden in uitgaanskas en zakgeld

Periode: 1945–1953

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 30 (Stb. 1886, 62) en Psychopatenreglement, art. 73 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

315.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het bevorderen van deelname door gedetineerden en verpleegden aan godsdienstoefeningen of bezinningsbijeenkomsten

Periode: 1953–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 39, lid 1 (Stb. 1951, 596) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 40, lid 1c (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

320.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verbinden van een geestelijke verzorger aan penitentiaire inrichting die niet van protestantse of katholieke gezindte is en niet behoort tot het humanistisch verbond

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 27, lid 2 (Stb. 1998, 111)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

323.

Handeling: Het nemen van een besluit om zorg te dragen voor voldoende geestelijke verzorging die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerden

Periode: 1953–

Grondslag: Gijzelingsbesluit, art. 10 (Stb. 1928, 382), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 39, lid 1 (Stb. 1951,596), Gevangenismaatregel 1953, art. 74 (Stb. 1953, 238), en Penitentiaire beginselenwet, art. 41, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

325.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van toestemming aan geestelijke verzorgers om zich ook met gedetineerden bezig te houden waarvan de geestelijke verzorging niet aan hen is opgedragen

Periode: 1953–1999

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 78 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 73 (Stb. 1932, 196) en Gevangenismaatregel 1953, art. 65 en 67 (Stb. 1953, 238), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

326.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van vrijstelling aan een gedetineerde voor de verplichte deelname aan godsdienstoefeningen

Periode: 1945–1977

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 81 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 76, lid 2 (Stb. 1932, 194) en Gevangenismaatregel 1953, art. 72 (Stb. 1953, 238), vervallen in 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Beschikking

Opmerking: De vrijstelling heeft betrekking op zowel de deelname aan godsdienstoefeningen als godsdienstonderwijs.

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

328.

Handeling: Het in de gelegenheid stellen van gedetineerden om op vastgestelde tijden en plaatsen:

– persoonlijk contact te onderhouden met de geestelijke verzorger van de godsdienst of levensovertuiging van zijn keuze die aan de inrichting verbonden is;

– contact te onderhouden met andere geestelijke verzorgers;

– in de inrichting te houden godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten van zijn keuze bij te wonen

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 41, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

329.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten ten aanzien van gedetineerden

Periode: 1945–

Product: Voorlichtingsmateriaal

Opmerking: Bijvoorbeeld voorlichting over AIDS d.m.v. een stripverhaal.

Waardering: V, 2 jaar

NB Van het voorlichtingsmateriaal wordt een exemplaar bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd.

332.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de vaststelling van een onderwijsplan

Periode: 1945–1988

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 65 (Stb. 1928, 386), vervallen 1988 (Stb. 1988, 282)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

339.

Actor Directeur penitentiaire inrichting

Handeling: Het nemen van besluiten in het kader van:

– het zorgdragen voor (samenstelling en indeling van) de bibliotheek;

– het bieden van de mogelijkheid aan gedetineerden tot het lezen van eigen boeken

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 68 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 65, lid 2 en 66 (Stb. 1932, 194), Gevangenismaatregel 1953, art. 82, lid 2 (Stb. 1953, 238) en Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 43, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

340.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het uitreiken van bepaalde literatuur en tijdschriften aan gedetineerden;

– het verbieden van het lezen van bepaalde afleveringen van tijdschriften, kranten of nieuwsbladen door gedetineerden

Periode: 1945–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 83, lid 2 en 84, lid 3 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

342.

Handeling: Het nemen van besluiten inzake het zorgdragen voor lezingen of voordrachten van algemene strekking voor gedetineerden

Periode: 1953–1999

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 85 (Stb. 1953, 238), vervallen 199 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

344.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het bijwonen van filmvoorstellingen door gedetineerden en het huren van (video-)films

Periode: 1945–

Grondslag: Circulaires, o.m. Circulaires van de minister van Justitie van 18 januari 1951, Circulaire van de minister van Justitie van 26 februari 1951, Circulaire van de minister van Justitie van 19 juni 1956, etc.

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

347.

Handeling: Het nemen van een besluit om te voorzien in mogelijkheden voor gedetineerden tot:

– het doen van lichamelijke oefening;

– het beoefenen van sport;

– het deelnemen aan ontspannings- en recreatieve activiteiten

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 60 (Stb. 1928, 386), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 41 en 42 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 23, lid 3 en 76, lid 1 (Stb. 1953, 238), vernummerd in 1977 tot art. 85 (Stb. 1977, 579), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 43, lid 1 (Stb. (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 48, lid 2 en 49, lid 1 en 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

348.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het deelnemen aan activiteiten of werkzaamheden door verpleegden van verschillend geslacht

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 3, lid 2 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

349.

Handeling: Het nemen van een besluit ten aanzien van de sociale ambtenaar omtrent het in contact treden met buiten de inrichting verblijvende relaties van een gedetineerde

Periode: 1945–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 89, lid 2 (Stb. 1953, 238), vervallen in 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Beschikking

Opmerking: Slechts in bijzondere omstandigheden en met toestemming van de directeur trad de sociale ambtenaar in contact met dergelijke relaties.

Waardering: V, 5 jaar

350.

Handeling: Het nemen van een besluit ten aanzien van de sociale ambtenaar omtrent het bezoeken van vrouwelijke gedetineerden zonder begeleiding

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 32, lid 3 (Stb. 1953, 238), vervallen in 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

351.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het (extra) verzenden, ontvangen of uitreiken van (bepaalde) brieven;

– het bepalen dat de kosten voor het verzenden en ontvangen van brieven en stukken per post niet voor de rekening van de gedetineerden komen;

– het controleren van brieven;

– het teruggeven, terugzenden, vernietigen, bewaren of ter hand van een opsporingsambtenaar stellen van niet uitgereikte of verzonden poststukken of bijgesloten voorwerpen

Periode: 1945–1977

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 54 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 68, lid 1 (Stb. 1932, 196), Gevangenismaatregel 1953, art. 90, lid 2 en 3 en 91, lid 1 t/m 4 (Stb. 1953, 238), in 1977 vernummerd tot art. 91 (Stb. 1977, 579), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden, art. 2, lid 4 en 35, lid 2 t/m 4 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 35, lid 5 en 6 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 36 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

353.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de aanwijzing van ambtenaren bevoegd om de briefwisseling van gedetineerden te controleren

Periode: 1977–1998

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 91, lid 4, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), vervallen 1999 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

354.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van personen of instanties waarvan brieven of andere poststukken die daaraan gericht of afkomstig zijn niet gecontroleerd mogen worden

Periode: 1997–

Grondslag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 36, lid 1 sub l (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 37, lid 1 onder k (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: Ingevolge de Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430) mogen brieven of andere poststukken afkomstig van de volgende instanties en personen niet gecontroleerd worden:

– de leden van het Koninklijk Huis;

– de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en leden daarvan;

– de Nederlandse leden van het Europees Parlement;

– de commissies van een der Kamers der Staten-Generaal;

– de minister van Justitie;

– justitiële autoriteiten;

– de Nationale ombudsman;

– de geneeskundig inspecteurs van de volksgezondheid;

– de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing of leden daarvan;

– de commissie van toezicht of een beklagcommissie of leden daarvan;

– de rechtsbijstandverlener;

– de reclasseringswerker.

Zowel de minister van Justitie als de directeur kunnen aanvullingen maken op deze lijst.

Waardering: B 5

356.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het toelaten van een bezoeker voor een gedetineerde

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 55 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 69, lid 2 (Stb. 1932, 194), Gevangenismaatregel 1953, art. art. 92, lid 1 en 92, lid 2 (Stb. 1953, 238), in 1977 vernummerd tot art. 92, lid 3 (Stb. 1979, 579), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden, art. 3, lid 1 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 37, lid 2 t/m 6 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 38, lid 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het beperken van het aantal bezoekers van een gedetineerde.

De handelingen met betrekking tot het bezoeken van penitentiaire inrichtingen door reclasseringswerkers zijn opgenomen in: P.R. te Slaa, Reclassering. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein reclassering 1948-1999 (’s-Gravenhage, 2000) p. 105–117

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

359.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het verbieden aan een gedetineerde om telefoongesprekkenen te voeren;

– het uitoefenen van toezicht op telefoongesprekken van gedetineerden;

– het bepalen dat de telefoonkosten voor rekening van de gedetineerden komen

Periode: 1977–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 92a, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 38, lid 2 en 3 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 39, lid 1 t/m 4 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

363.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verzoek tot een onderhoud tussen een gedetineerde en een vertegenwoordiger van de media

Periode: 1945–

Grondslag: Circulaire van augustus 1983, nr. 1235/382, Regeling contacten tussen individuele gedetineerden en de pers, art. 1 t/m 10 (Stcr. 1985, nr. 91), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 39, lid 1 t/m 3 (Stb. 1997, 280 en Penitentiaire beginselenwet, art. 40, lid 1 t/m 3 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: De directeur kan voorwaarden stellen voor een onderhoud en de vertegenwoordiger van de media laten verwijderen bij het niet nakomen hiervan.

Waardering: B 5

369.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het verlenen van (proef)verlof aan een gedetineerde

Periode: 1947–

Grondslag: Wetboek van Strafrecht, art. 38g lid 1, 38g lid 3, Circulaire van de minister van Justitie van 22 maart 1947 (2e afdeling C, nr. 1801), Gevangenismaatregel 1953, art. 96 en 97 (Stb. 1953, 238), Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 16, lid 1 (Stb. 1988, 282), Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 53, lid 2 (Stb. 1997, 217), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 50, lid 1 en 3 t/m 4, 51, lid 1 en 3 (Stb. 1997, 280)

Product: Beschikking

Opmerking: Pas in 1986 kreeg het proefverlof een wettelijke basis. Als onderdeel van de behandeling en als voorbereiding op voorwaardelijk ontslag was het proefverlof echter al in 1947 in een circulaire ‘geregeld’.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

373.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting door een gedetineerde wegens buitengewone omstandigheden

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 12 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1932, art. 37, lid 2 (Stb. 1932, 194), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 47 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 95 en 99, lid 2 (Stb. 1953, 238), Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 15, lid 1en 2 (Stb. 1988, 282)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

377.

Handeling: Het vastleggen in een register van signaleringsverzoeken aan de politie

Periode: 1988–

Grondslag: Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 23, lid 3 (Stb. 1988, 282) en Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 23, lid 4 (Stb. 1997, 217)

Product: Register

Waardering: B 5

378.

Handeling: Het opstellen van voorschriften betreffende de beveiliging en bewaking (in buitengewone omstandigheden) in huizen van bewaring, gevangenissen, inrichtingen, afdelingen

Periode: 1945–

Product: Voorschriften

Opmerking: Het gaat hierbij om voorschriften met betrekking tot vluchtgevaarlijke gedetineerden, het consulteren van een specialist door gedetineerden, het inroepen van politieassistentie, het gebruik van beschermingsmiddelen bij excessief optreden

Waardering: B 5

380.

Handeling: Het nemen van maatregelen ten behoeve van de beveiliging van de inrichting, haar ambtenaren of de gedetineerden

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 19 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

381.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het opleggen van een (disciplinaire) straf of geldboete aan een gedetineerde

Periode: 1945–

Grondslag: Psychopatenreglement, art. 83 (Stb. 1928, 386), Gijzelingsbesluit, art. 20, lid 1 (Stb. 1928, 382), Gevangenismaatregel 1932, art. 31, 90, 92-100, 115, 122, 140-142 en 181 (Stb. 1932, 194), Beginselenwet gevangeniswezen 1951, art. 44 (Stb. 1951, 596), Gevangenismaatregel 1953, art. 100 (Stb. 1953, 238), , Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden art. 48, lid 2, 49, lid 1 t/m 5 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 50, lid 2, 51, lid 1 t/m 3 en 6, 55, lid 1 en 57, lid 1 onder h. (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: De Directeur penitentiaire inrichting verricht deze handeling op grond van het begaan van feiten die onverenigbaar zijn met de orde, tucht of veiligheid in de inrichting

Disciplinaire straffen zijn o.m. het opsluiten in een strafcel, het onthouden van voorrechten, het uitsluiten van deelname aan activiteiten en het onthouden c.q. beperken van bezoek, correspondentie, lectuur en gebruikmaken van de kantine. Indien een gedetineerde schade heeft toegebracht heeft een directeur de mogelijkheid tot het treffen van een regeling met hem.

Voordat besloten wordt tot een disciplinaire straf hoort de directeur de gedetineerde. Zo nodig geschiedt het horen met bijstand van een tolk. Het genomen besluit wordt de gedetineerde schriftelijk medegedeeld.

NB Bij de Wet van 21 oktober 1976 (Stb. 1976, 568) werd de mogelijkheid van disciplinaire bestraffing van terbeschikkinggestelden uit de Beginselenwet gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) geschrapt. In de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Stb. 1997, 280) werden disciplinaire straffen opnieuw geïntroduceerd.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

383.

Handeling: Het opmaken van proces-verbaal inzake een strafbaar feit begaan door een gegijzelde

Periode: 1945–1993

Grondslag: Gijzelingsbesluit, art. 21 (Stb. 1928, 382), vervallen in 1993 (Stb. 1993, 128)

Product: Proces-verbaal

Waardering: V, 5 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

386.

Handeling: Het vastleggen van gegevens in het register van strafoplegging

Periode: 1945–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 100, lid 2 (Stb. 1932, 194), Gevangenismaatregel 1953, art. 105 (Stb. 1953, 238), in 1977 vernummerd tot art. 103, lid 1 (Stb. 1977, 579) en Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430), art. 54, lid 1 en 2

Product: Register

Waardering: B 5

399.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het treffen van voorzieningen die het gedetineerden mogelijk maakt zijn beklag te doen.

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet (Stb. 1998, 430), art. 60, lid 3

Product: Beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

401.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het instellen van beroep bij de sectie gevangeniswezen tegen een beschikking op een klaagschrift

Periode: 1976–1999

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1951 (Stb. 1951, 596), art. 58, lid 1, zoals ingevoegd bij wet van 21 oktober 1976 (Stb. 1976, 568) en Penitentiaire beginselenwet, art. 69, lid 1en 2, art. 71, lid 1 t/m 4 (Stb. 1998, 430)

Product: Beroepschrift

Waardering: V, 5 jaar na einde detentie

415.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake (voorlopige) plaatsing, overplaatsing, (tijdelijke)

overbrenging, opneming van een gedetineerde naar:

– een andere inrichting;

– een rijksasiel voor psychopaten;

– een justitiële inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden;

– een gevangenis vanuit een rijksasiel voor psychopaten

– een (psychiatrisch) ziekenhuis

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 34, 38 en 48 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 6, 7, 19, 11 en 99 (Stb. 1928, 386), Gevangenismaatregel 1953, art. 117, lid 2, 118 en 121, lid 1 t/m 3 en 122 (Stb. 1953, 238), Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 4, lid 1, 6, 7, lid 2, 20, lid 2, 24, lid 3 en 25 (Stb. 1988, 282), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 5, lid 1, 11, lid 1 en 14 lid 2 (Stb. 1997, 280), Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 19 en 20, lid 1 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire beginselenwet, art. 25, lid 2, 42, lid 1 en 52, lid 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking en verzoek

Opmerking: Onder deze handeling wordt ook een verzoek hiertoe bij de minister van Justitie door de directeur of de selectiefunctionaris verstaan. Eveneens valt onder deze handeling het verlenen of intrekken van een opdracht aan een rijks- of particuliere instelling tot verpleging van een terbeschikkinggestelde. Van de mogelijkheid tot het verlenen van opdrachten aan natuurlijke personen is na WO II geen gebruik meer maakt. Een veroordeelde kan hiertoe in een psychiatrische observatiekliniek worden opgenomen. Bij overplaatsing van een gedetineerde naar een andere inrichting informeert de minister het Openbaar Ministerie.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

423.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het bepalen van de wijze van onderbrenging van gedetineerden die in zijn inrichting of afdeling zijn geplaatst;

– het toewijzen van een verblijfsruimte aan een gedetineerde

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 16, lid 1 en 2 (Stb. 1998, 430)

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

425.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de overbrenging van een gedetineerde naar een psychiatrisch ziekenhuis

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire beginselenwet, art. 15, lid 5 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Opmerking: De selectiefunctionaris kan een besluit nemen in geval van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

428.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake:

– het houden van toezicht op een particuliere instelling die met de verpleging van een terbeschikkinggestelde is belast;

– het geven van leiding aan deze instelling

Periode: 1945 –1988

Grondslag: Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 39 (Stb. 1886, 62) en Psychopatenreglement, art. 91 (Stb. 1928, 386)

Product: Beschikking

Waardering: B 5

446.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het transporteren van een gedetineerde

Periode: 1945–

Grondslag Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 24 (Stb. 1886, 62), Psychopatenreglement, art. 20 t/m 24 (Stb. 1928, 386), Circulaire van de minister van Justitie, 3e afdeling A, nr. 2365 van 21 mei 1949, Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling, art. 24, lid 1 t/m 4 (Stb. 1988, 282) en Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 22, lid 1 t/m 4 (Stb. 1997, 217)

Product: Beschikking

Opmerking: Onder deze handeling wordt bij de directeur ook verstaan het indienen van een verzoek tot transport van een gedetineerde bij de minister van Justitie.

Ook het Openbaar Ministerie kan opdracht geven tot het transporteren van een gedetineerde.

Waardering: V, 5 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

457.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het voordragen van gedetineerden aan de selectiefunctionaris die in aanmerking komen voor deelname aan een penitentiair programma

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 7, lid 1 (Stb. 1998, 111)

Product: Voordracht

Opmerking: De directeur voegt bij zijn voordracht de adviezen van het openbaar ministerie en van de reclassering in het arrondissement waarin het penitentiair programma ten uitvoer wordt gelegd. Het uiteindelijke besluit tot deelname wordt genomen door de selectiefunctionaris. De directeur is verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijkse verloop van het programma.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

458.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de deelname van een gedetineerden aan een penitentiair programma

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 7, lid 3 en 4 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Opmerking: De selectiefunctionaris beslist slechts positief wanneer de gedetineerde zich bereid heeft verklaard tot deelname aan het programma en de daaraan verbonden voorwaarden.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

459.

Handeling: Het stellen van bijzondere voorwaarden voor deelname aan een penitentiair programma

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 9, lid 1 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Opmerking: De directeur stelt de selectiefunctionaris in kennis van de gestelde bijzondere voorwaarden.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

460.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake een overtreding van de voorwaarden gesteld aan penitentiaire programma’s

Periode: 1999–

Grondslag: Penitentiaire maatregel, art. 9, lid 3 (Stb. 1998, 111)

Product: Beschikking

Opmerking: Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het geven van een waarschuwing aan de deelnemer, het wijzigen of aanvullen van de bijzondere voorwaarden of het beëindigen van het programma. De selectiefunctionaris wordt hiervan op de hoogte gebracht

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Gestichtsraad

105.

Handeling: Het voeren van periodiek overleg

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel, art. 18 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Notulen

Opmerking: De gestichtsraad is wettelijk verplicht om eenmaal per maand te vergaderen en voorts zo vaak als de directeur dit noodzakelijk acht.

Waardering: B 5

120.

Handeling: Het adviseren van de directeur penitentiaire inrichting over aangelegenheden betreffende de gedetineerden

Periode: 1953–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 19 en 20, lid 1 (Stb. 1953, 238), vervallen 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Advies

Opmerking: De gestichtsraad adviseert de directeur omtrent:

– het voor iedere binnengekomen gedetineerde op te stellen behandelingsschema;

– voorstellen tot overplaatsing van de ene gevangenis naar de andere op andere dan medische gronden;

– voorstellen tot onderbreking van de straf en tot tijdelijke verlaten van de inrichting;

– het toekennen van individuele voorrechten;

– bevordering tot een andere klasse;

– het opmaken van een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidsstelling of van een bericht dat (nog) niet tot voorwaardelijke vrijheidsstelling moet worden overgegaan*;

– de gevallen waarin het huishoudelijke reglement het inwinnen van het advies van de raad voorschrijft of de directeur dit wenselijk acht.

* Deze handeling van de directeur is onder nummer 188 opgenomen in het RIO Reclassering (p.104).

Waardering: V, 5 jaar

371.

Handeling: Het adviseren van de directeur bij het opmaken van een voorstel omtrent een voorwaardelijke invrijheidstelling

Periode: 1945–1977

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 20, lid 2 (Stb. 1953, 238), vervallen in 1977 (Stb. 1977, 579)

Product: Advies

Opmerking: Alle overige handelingen met betrekking tot voorwaardelijke invrijheidstelling zijn opgenomen in: P.R. te Slaa, Reclassering. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein reclassering 1948-1999(’s-Gravenhage, 2000) p. 103–105

Waardering: V, 5 jaar

Actor: Raad van tucht

139.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het opleggen van een disciplinaire straf

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932 art. 31, lid 1 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Besluit

Opmerking: De raad kan de volgende disciplinaire straffen opleggen:

– opsluiting in een volstrekt donkere strafcel;

– gewone opsluiting in boeien;

– opsluiting in een gewone strafcel;

– verstrekking van water en brood in plaats van gewoon voedsel;

– het ondergaan van de straf in afzondering met het ondergaan in gemeenschap voor bepaalde doeleinden;

– het ondergaan van de straf in afzondering;

– het overplaatsen naar de rijkswerkinrichting te Hoorn.

NB In afwachting van het besluit van de raad van tucht kan directeur voorlopig ook de straf van opsluiting in boeien en een gewone strafcel opleggen.

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

141.

Handeling: Het voeren van periodiek overleg

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 29, lid 1 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Notulen

Opmerking: De raad van tucht houdt zijn reguliere vergaderingen tweemaal in de week, tenzij er geen zaken te behandelen zijn.

Waardering: B 5

Actor: Commissie van toezicht

148.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het aanwijzen van een (of meer) plaatsvervangende secretaris(sen) bij een commissie van toezicht

Periode: 1945–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 9, lid 2 (Stb. 1953, 238), Tijdelijke regeling van de rechtspositie terbeschikkinggestelden, art. 9, lid 3 (Stb. 1987, 55), Penitentiaire maatregel, art. 12, lid 3 (Stb. 1998, 111)

Product: Aanwijzing

Opmerking: De plaatsvervangend secretaris is geen lid van de commissie van toezicht.

Waardering: V, 10 jaar na einde besluit

149.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het benoemen van de leden van een beklagcommissie

Periode: 1977–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 13a, lid 1, zoals ingevoegd bij het KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 231), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 17, lid 1 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 59, lid 1 (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 62, lid 1 (Stb. 1998, 430)

Product: Besluit

Opmerking: De commissie van toezicht benoemd de leden van de beklagcommissie uit haar midden.

Waardering: V, 10 jaar na einde besluit

155.

Handeling: Het uitbrengen van een jaarverslag aan:

– de minister van Justitie;

– de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing;

– bestuur van een inrichting (in geval van een particuliere inrichting).

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel, 1953, art. 14, lid 1 (Stb. 1953, 238), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 32, lid 2 (Stb. 1987, 55), Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 16, lid 1 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire maatregel, art. 19, lid 1 (Stb. 1998, 111)

Product: Jaarverslag

Waardering: B 3

156.

Handeling: Het geven van advies en inlichtingen aan :

– de minister van Justitie;

– de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing;

– het bestuur van een particuliere inrichting voor terbeschikkinggestelden;

– de directeur van een penitentiaire inrichting.

Periode: 1945–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 10 b-c (Stb. 1953, 238), vernummerd in 1977 tot art. 10, lid

1b (Stb. 1977, 321), Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, art. 10, lid 2 sub d (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire Beginselenwet, art. 7c (Stb. 1998, 430)

Product: Advies en mededeling

Opmerking: Het gaat hier om adviezen en inlichtingen die betrekking hebben op de inrichting waaraan de betreffende commissie verbonden is.

Waardering: V, 10 jaar

157.

Handeling: Het voeren van periodiek overleg

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 13, lid 2 (Stb. 1953, 238), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 16, lid 1 (Stb. 1987, 55), Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 13, lid 1 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire maatregel, art. 16, lid 1 (Stb. 1998, 111)

Product: Notulen

Opmerking: De commissie vergadert zo mogelijk één maal per maand.

Waardering: B 5

159.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake het buiten aanwezigheid van de directeur vergaderen

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 13, lid 4 (Stb. 1953, 238), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden, art. 16, lid 3 (Stb. 1987, 55), Reglement verpleging terbeschikkinggestelden, art. 13, lid 3 (Stb. 1997, 217) en Penitentiaire maatregel, art. 16, lid 3 (Stb. 1998, 111)

Product: Besluit

Waardering: V, 5 jaar

206.

Handeling: Het rapporteren inzake het toezicht op de bejegening van de gedetineerden en terbeschikkinggestelden in de inrichting en naleving van de voor hen vastgestelde voorschriften

Periode: 1945–

Grondslag: Beginselenwet Gevangeniswezen, art. 26 (Stb. 1886, 62), zoals gewijzigd bij wet van 28 mei 1925 (Stb. 1925, 222), Psychopatenreglement, art. 31 (Stb. 1928, 386), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238), Gevangenismaatregel 1953, art 10a (Stb. 1953, 238), vernummerd tot art. 10, lid 1a in 1977 (Stb. 1977, 231), Tijdelijke Regeling van de Rechtspositie van Ter Beschikking Gestelden, art. 12, lid 1a (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 10, lid 2 sub a (Stb. 1997, 280)

Product: Rapport

Opmerking: Tot 1 september 1988 gold deze handeling met betrekking voor terbeschikkinggestelden alleen voor de rijksinrichtingen, daarna ook de particuliere inrichtingen. Bovendien gold deze handeling aanvankelijk ook het toezicht op het beheer van een rijksasiel.

In 1977 echter werd de taak van de commissie opnieuw omschreven en kwam het toezicht op de bejegening van terbeschikkinggestelden en de controle op naleving van voorschriften primair te staan. In het kader van dit toezicht ontvangt de commissie alle gevraagde inlichtingen van het hoofd van de inrichting. Een maandcommissaris houdt geregeld spreekuur en doet daarvan verslag.

De commissie kan directeur en overige ambtenaren verzoeken om informatie.

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

208.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie en de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing omtrent aangelegenheden betreffende het welzijn van gedetineerden

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953, art. 10 lid,1 onder b (Stb. 1953, 238), zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Advies

Waardering: B 5

209.

Handeling: Het informeren van de Minister van Justitie over aangelegenheden betreffende de bejegening van gedetineerden in de inrichting

Periode: 1953–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 14 [c] lid 2, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 231)

Product: Rapport

Waardering: B 5

393.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake klachten en klaagschriften van gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 13a, lid 1, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden, art. 17, lid 1 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 10, lid 2 sub c en 59, lid 1, (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 62, lid 1 t/m 4, 63, lid 1 t/m 4, 64 lid 1 t/m 3, 68 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Beklagcommissie

393.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake klachten en klaagschriften van gedetineerden

Periode: 1945–

Grondslag: Gevangenismaatregel 1953 (Stb. 1953, 238), art. 13a, lid 1, zoals ingevoegd bij KB van 22 april 1977 (Stb. 1977, 579), Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden, art. 17, lid 1 (Stb. 1987, 55), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, art. 10, lid 2 sub c en 59, lid 1, (Stb. 1997, 280) en Penitentiaire beginselenwet, art. 62, lid 1 t/m 4, 63, lid 1 t/m 4, 64 lid 1 t/m 3, 68 (Stb. 1998, 430)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar na einde detentie

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Klachtencommissie bij een niet-justitiële inrichting

160.

Handeling: Het behandelen van klachten van terbeschikkinggestelden in niet-justitiële inrichtingen

Periode: 1992–1993

Grondslag: Tijdelijke Regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden in niet-justitiële inrichtingen, art. 7, lid 2 (Stb. 1992, 68)

Product: Uitspraak

Opmerking: Tegen besluiten van de klachtencommissie stond beroep open bij de burgerlijke rechter en niet bij de Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing.

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

163.

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie inzake de benoeming of het ontslag van de secretaris van een niet- justitiële inrichting voor terbeschikkinggestelden

Periode: 1992–1997

Grondslag: KB van 6 februari 1992, art. 8 (Stb. 1992, 68), vervallen in 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

164.

Handeling: Het uit haar midden aanwijzen van een plaatsvervangend secretaris

Periode: 1992–1997

Grondslag: KB van 6 februari 1992, art. 8 (Stb. 1992, 68), vervallen in 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: Aanwijzing

Waardering: V 5 jaar

166.

Handeling: Het uitbrengen van een jaarverslag aan:

– de minister van Justitie;

– de sectie TBS van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing;

– bestuur van de inrichting

Periode: 1992–1997

Grondslag: KB van 6 februari 1992, art. 11 (Stb. 1992, 68), vervallen in 1997 (Stb. 1997, 217)

Product: Jaarverslag

Waardering: B 3

Actor: Penitentiaire kamer

168.

Handeling: Het nemen van een besluit inzake de vordering tot uitstel of achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling

Periode: 1991–

Grondslag: Wet op de Rechterlijke Organisatie (Stb. 1975, 684), gewijzigd bij KB van 28 oktober 1991 (1991, 414)

Product: Beschikking

Waardering: V, 10 jaar

Deze handeling is niet van toepassing voor de bewerking en/of vernietiging van de dossiers van Ter Beschikking Gestelden (TBS-ers).

Actor: Inspecteur geneeskundige dienst van de landmacht

279.

Handeling: Het op verzoek van de Minister van Justitie adviseren inzake de keuze van geneesheren voor penitentiaire inrichtingen

Periode: 1945–1953

Grondslag: Gevangenismaatregel 1932, art. 46, lid 1 (Stb. 1932, 194), vervallen 1953 (Stb. 1953, 238)

Product: Advies

Waardering: V, 10 jaar.

 1. In een brief, gedateerd op 2 juni 1999 (R&B/OSTA/99/572), is dit medegedeeld aan de relaties op de ministeries.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina