Tijdelijk besluit delegatie subsidiebevoegdheid aan Stichting Fonds PGO en Stichting Koppeling

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 februari 2008, nr. DWJZ/BWJP-2828726, houdende verlenging van de delegatie van subsidiebevoegdheden aan Stichting Fonds PGO en Stichting Koppeling

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De bevoegdheid tot het nemen van subsidiebesluiten met betrekking tot de gelden die daartoe door de Minister aan de organisaties worden verstrekt, wordt gedelegeerd aan:

    • a. [Red: vervallen;]

    • b. [Red: vervallen.]

  • 2 Het nemen van subsidiebesluiten door de organisaties geschiedt met inachtneming van het door de Minister goedgekeurde activiteitenplan en de door de Minister goedgekeurde begroting.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 De subsidiëring door de Stichting Koppeling geschiedt op de door de Minister goedgekeurde wijze en onder de door de Minister goedgekeurde voorwaarden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zodra het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 2007 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen (Kamerstukken II, 2007/08, 31249), tot wet wordt verheven, artikel 2, eerste lid, onder b, reeds vervalt met ingang van de datum waarop die wet in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit delegatie subsidiebevoegdheid aan Stichting Fonds PGO en Stichting Koppeling.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina