Verordening inzake retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-02-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2007 tot het instellen van een retributieregeling met betrekking tot de meldingen van voorgenomen varkensleveringen in het kader van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 (Verordening inzake retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden de begripsbepalingen van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 overgenomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De retributie, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007, bedraagt:

  • a. € 1,90 per transportdocument, indien het voorgenomen transport is gemeld door middel van voice-response, I&RVL-online of EDI;

  • b. € 3,45 per transportdocument, indien het voorgenomen transport is gemeld door middel van een faxbericht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De retributie wordt door de voorzitter vastgesteld en opgelegd door middel van toezending of uitreiking van een retributiefactuur.

 • 2 De retributiefactuur is gedagtekend en bevat ten minste:

  • a. naam en adres van de betalingsplichtige;

  • b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de retributie is berekend, en

  • c. het totaal van de retributies.

 • 3 Na betaling aan het meldingsbureau, is degene die de retributie verschuldigd is, daarvan gekweten.

 • 4 De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht.

 • 5 Aan de betalingsplichtige die niet of niet geheel binnen de in het vorige lid gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening inzake retributies meldingen varkensleveringen (PVV) 2007.

 • 2 Deze verordening zal worden geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 31 oktober 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina