Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming verontreiniging door schepen (flexibilisering artikel 29, enz.)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2008.]
Geldend van 01-08-2008 t/m heden

Besluit van 24 december 2007, houdende wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de flexibilisering van artikel 29 daarvan, het herstel van enkele omissies en de aanwijzing van het Golfgebied als gebied ten aanzien waarvan strengere lozingsvoorschriften gelden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 25 oktober 2007, nr. HDJZ/SCH/2007-1352, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1975, 147) met het op 17 februari 1978 te Londen tot stand gekomen Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1978, 188) en artikel 5 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2007, nr. W09.07.0405/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 19 december 2007, nr. HDJZ/SCH/2007-1692, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 december 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

,

J. C. Huizinga-Heringa

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

Uitgegeven de twaalfde februari 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina