Besluit instelling Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

[Regeling vervallen per 01-11-2011.]
Geldend van 13-02-2008 t/m 31-10-2011

Besluit van 17 januari 2008, houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 januari 2008, nr. HDJZ/LUV/2007-1695, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2011]

Er is een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid, hierna te noemen: het college.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2011]

Het college heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren over de veiligheid van de burgerluchtvaart in Nederland;

  • b. het jaarlijks opstellen van een publicatie over de voornaamste internationale ontwikkelingen ten aanzien van luchtvaartveiligheid;

  • c. het adviseren van de minister over de implicaties die de in onderdeel b genoemde ontwikkelingen hebben voor de veiligheid van de Nederlandse burgerluchtvaart;

  • d. het eenmaal per vier jaar uitvoeren van een veiligheidsonderzoek van de Nederlandse burgerluchtvaart en hierover te rapporteren aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; en

  • e. het initiëren en faciliteren van kennisuitwisseling over luchtvaartveiligheid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2011]

De archiefbescheiden van het adviescollege worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2011]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2007.

  • 2 Dit besluit vervalt, behoudens eerdere intrekking, met ingang van 1 november 2011.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 januari 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de twaalfde februari 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina