Instellingsbesluit NCO-T 2007

Geldend van 10-02-2008 t/m heden

Instellingsbesluit NCO-T 2007

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. NCO-T: het Nationaal Continuïteitsoverleg Telecommunicatie;

  • b. de Minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

  • 1 Er is een Nationaal Continuïteitsoverleg Telecommunicatie (NCO-T).

  • 2 Het NCO-T heeft tot taak maatregelen te treffen ter voorbereiding van het verzorgen van elektronisch transport van gegevens in buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 3

  • 1 Het NCO-T bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vertegenwoordigers van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken, openbare telecommunicatiediensten en huurlijnen.

  • 2 De Minister wijst ambtenaren werkzaam bij zijn Ministerie aan als voorzitter en als secretaris van het NCO-T.

Artikel 5

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het NCO-T geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het NCO-T opgeslagen in het archief van dat Ministerie.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 december 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 februari 2008

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina