Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten

Geldend van 01-04-2008 t/m heden

Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten

De Minister van Financiën,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 29 januari 2008, kenmerk JZ-MGEs-08011304;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de Minister: de Minister van Financiën;

  • b. de Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

  • c. de wet: de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2

Tenzij een fundamentele wijziging van de aandeelhoudersstructuur van de marktexploitant aan de orde is, oefent de Autoriteit Financiële Markten namens de Minister de volgende bevoegdheden uit:

Artikel 3

De Autoriteit Financiële Markten houdt zich bij de uitoefening van de in artikel 2 genoemde bevoegdheden aan de Beleidslijn verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten van de Minister.

Artikel 4

  • 1 De Autoriteit Financiële Markten stelt de Minister zo spoedig mogelijk in kennis van een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 1, onder a, alsmede van haar beslissing op die aanvraag.

  • 2 De Autoriteit Financiële Markten stuurt aan de Minister van elk besluit omtrent een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar een afschrift en verschaft de Minister elk jaar schriftelijk informatie over de wijze waarop zij namens de Minister de in artikel 2 bedoelde bevoegdheden heeft uitgeoefend.

Artikel 5

Een document dat is opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten en waarin een op grond van dit besluit genomen besluit of verrichte handeling is vastgelegd, vermeldt aan het slot: ‘De Minister van Financiën, namens deze, de Stichting Autoriteit Financiële Markten’.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina