Instellingsbesluit Raad voor Deltaonderzoek

Geldend van 10-02-2008 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende instelling van de Raad voor Deltaonderzoek

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

De Raad heeft tot taak:

 • a. maatschappelijke strategische onderzoeksvraagstukken met betrekking tot de Nederlandse delta te formuleren en te agenderen en daarover gevraagd en ongevraagd de Minister van Verkeer en Waterstaat te adviseren;

 • b. het (middel)lange termijn onderzoeksprogramma van de Stichting Deltares te beoordelen en indien nodig te prioriteren;

 • c. de Minister van Verkeer en Waterstaat te adviseren over de aanvraag tot subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Stichting Deltares.

Artikel 4

 • 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat benoemt en ontslaat de leden van de Raad.

 • 2 Als voorzitter wordt benoemd de directeur-generaal van het directoraat-generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en als vice-voorzitter de plaatsvervangend directeur-generaal van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 3 Als lid worden benoemd:

  • a. de hoofdingenieur-directeur Waterdienst van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • b. de directeur-generaal van het directoraat-generaal Milieu van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;

  • c. een directeur-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • d. de directeur-generaal van het directoraat-generaal voor Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken;

  • e. de directeur-generaal van het directoraat-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs en Wetenschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  • f. de voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam;

  • g. de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht;

  • h. de voorzitter van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft;

  • i. de voorzitter van het college van bestuur van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum, en

  • j. de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente.

 • 4 Het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen dragen elk een lid ter benoeming aan de Minister van Verkeer en Waterstaat voor.

 • 5 Het Nederlandse bedrijfsleven draagt drie vertegenwoordigers op directeursniveau uit de sectoren bouw, baggeraars en advies- en ingenieursbureaus, als lid ter benoeming aan de Minister van Verkeer en Waterstaat voor.

 • 6 De Algemeen Directeur van Deltares wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de Raad als toehoorder.

Artikel 5

 • 1 Het secretariaat van de Raad berust bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Indien de Raad wordt opgeheven draagt de secretaris het archief over aan de beheerder van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina