Inkomstenbelasting/niet-winst, box 3

[Regeling vervallen per 30-12-2010.]
Geldend van 08-02-2008 t/m 29-12-2010

Inkomstenbelasting/niet-winst, box 3

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Een fout in de automatische incasso van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting heeft gevolgen voor de rendementsgrondslag van box 3. Dit besluit bevat een goedkeuring om de rendementsgrondslag aan te passen.

1. Inleiding

[Vervallen per 30-12-2010]

Het innen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting door middel van automatische incasso vindt plaats in maandelijkse termijnen, steeds aan het einde van de maand. De automatische incasso van de voorlopige aanslagen die eigenlijk gepland stond voor december 2007 is pas begin januari 2008 uitgevoerd. Deze latere dan gebruikelijke incasso kan de rendementsgrondslag van artikel 5.3, eerste lid, van de Wet IB 2001 voor de betrokken belastingplichtigen in 2007 en 2008 in nadelige zin beïnvloeden. Ik acht dit ongewenst.

2. Goedkeuring

[Vervallen per 30-12-2010]

Ik keur goed dat de rendementsgrondslag van artikel 5,3, eerste lid, van de Wet IB 2001 wordt berekend alsof de automatische incasso van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting niet in januari 2008 maar nog in december 2007 heeft plaatsgevonden. De goedkeuring geldt alleen voor de belastingplichtigen bij wie de maandelijkse termijn in januari 2008 in plaats van in december 2007 automatisch is afgeschreven. De goedkeuring kan worden geëffectueerd door bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2007 en/of 2008 het bedrag van één of meer van de (niet vrijgestelde) bezittingen van eind 2007 en/of begin 2008 te verlagen waardoor wordt bereikt dat het totaal van de bezittingen wordt verlaagd met de betreffende termijn. De verlaging mag er niet toe leiden dat één van de bezittingen of het totaal van de bezittingen op een negatief bedrag uitkomt. Dit laatste heeft te maken met de schuldendrempel van artikel 5.3, derde lid, van de Wet IB 2001.

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 januari 2008

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina