Besluit instelling Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik

[Regeling vervallen per 20-06-2014.]
Geldend van 07-02-2008 t/m 19-06-2014

Besluit instelling Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-06-2014]

Ingesteld wordt de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik, hierna te noemen de Adviescommissie.

Artikel 2

[Vervallen per 20-06-2014]

De Adviescommissie heeft tot taak de Minister van Defensie op diens verzoek of eigener beweging te adviseren over:

 • a. de verenigbaarheid van het verwerven, het bezit, en elk gebruik van conventionele wapens en munitiesoorten, inhoudende alle wapens en munitiesoorten anders dan kernwapens en -munitie,

 • b. de verenigbaarheid van strijdmethoden,

met het geldende en in ontwikkeling zijnde internationale recht en in het bijzonder het humanitaire oorlogsrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 20-06-2014]

 • 1 Tot voorzitter tevens lid van de Adviescommissie wordt benoemd de Commandant der Strijdkrachten.

 • 2 Tot plaatsvervangend voorzitter tevens lid van de Adviescommissie wordt benoemd de Directeur Juridische Zaken.

 • 3 Tot leden worden benoemd de Hoofddirecteur Algemene Beleidszaken, de Directeur Beleid van de Defensie Materieelorganisatie en de Directeur Militaire Gezondheidszorg.

 • 4 Aan de Adviescommissie wordt door de Directeur Juridische Zaken een secretaris toegevoegd.

Artikel 4

[Vervallen per 20-06-2014]

De Adviescommissie is bevoegd adviezen in te winnen bij dan wel studies te doen verrichten door departementale en niet-departementale organisaties en organisatieonderdelen.

Artikel 5

[Vervallen per 20-06-2014]

De Adviescommissie is bevoegd departementale en niet-departementale deskundigen uit te nodigen om aan de besluitvorming van de Adviescommissie deel te nemen.

Artikel 6

[Vervallen per 20-06-2014]

 • 1 Ter ondersteuning van haar werkzaamheden stelt de Adviescommissie een werkgroep in.

 • 2 Als voorzitter tevens lid van de werkgroep wordt aangewezen de secretaris van de Adviescommissie.

 • 3 Als leden van de werkgroep worden aangewezen vertegenwoordigers van:

  • a. de Hoofddirecteur Algemene Beleidszaken;

  • b. de Directeur Aansturing Operationele Gereedstelling van de Defensiestaf;

  • c. de Directeur Operationeel Beleid, Behoeftestelling en Plannen van de Defensiestaf;

  • d. de Directeur Beleid van de Defensie Materieelorganisatie;

  • e. de Directeur Militaire Gezondheidszorg;

  • f. de Commandant Landstrijdkrachten;

  • g. de Commandant Zeestrijdkrachten;

  • h. de Commandant Luchtstrijdkrachten;

  • i. de Commandant Koninklijke Marechaussee.

 • 4 De werkgroep is bevoegd departementale en niet-departementale deskundigen uit te nodigen om aan de besluitvorming van de werkgroep deel te nemen.

Artikel 7

[Vervallen per 20-06-2014]

De Adviescommissie brengt jaarlijks rapport uit aan de Minister van Defensie van haar werkzaamheden. Zij bepaalt de classificatie van de door haar uit te brengen rapporten en adviezen.

Artikel 8

[Vervallen per 20-06-2014]

Het besluit van de Minister van Defensie van 5 mei 1978, Nr. 458.614/A, houdende Instelling van de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 20-06-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2007

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina