Loonheffingen, Fiscale behandeling bijstanduitkeringen

[Regeling vervallen per 01-03-2008.]
Geldend van 02-02-2008 t/m 29-02-2008

Loonheffingen, Fiscale behandeling bijstanduitkeringen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een tweetal besluiten inzake de fiscale behandeling van de (bijzondere) bijstand ingetrokken omdat deze besluiten hun belang hebben verloren. Het betreft de besluiten van 25 januari 2001, nr. CPP2000/3236M en 29 juni 2005, nr. CPP2005/547M.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-03-2008]

De besluiten van 25 januari 2001, nr. CPP2000/3236M en 29 juni 2005, nr. CPP2005/547M gaven aan hoe gemeenten als inhoudingsplichtige de loonheffingen moesten berekenen voor (bijzondere) bijstandsuitkeringen. Deze beleidsbesluiten gaven de gemeenten een handreiking en dienden als verduidelijking.

Beide besluiten zijn voor zover nog relevant sinds het jaar 2006 verwerkt in het voorlichtingsmateriaal voor deze inhoudingsplichtigen en als zodanig neergelegd in de handleiding ‘Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen’. Deze handleiding wordt jaarlijks aangepast. De handleiding is ook opgenomen op internet: www.belastingdienst.nl/loonheffingen.

Voor beide besluiten geldt dat sprake is van directe wetstoepassing. De inhoud ervan leent zich daarom beter voor actualisering via – alleen – het voorlichtingsmateriaal.

2. Intrekkingen

[Vervallen per 01-03-2008]

De volgende twee besluiten worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken:

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit vervalt met ingang van 1 maart 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2008

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina