Regeling vrijwillig telewerken ambtenaren EZ 2008

Geldend van 01-02-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 januari 2008, nr. WJZ 7156190, houdende regels betreffende vrijwillig telewerken ambtenaren EZ 2008 (Regeling vrijwillig telewerken ambtenaren EZ 2008)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van de Raamregeling Telewerken;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg bij het Ministerie van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 2 In de aanvraag wordt in ieder geval vermeld:

  • a. de dagdelen waarop de ambtenaar wil telewerken;

  • b. de redenen van de ambtenaar om te telewerken.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag kan uitsluitend worden toegewezen indien:

  • a. de ambtenaar voor het telewerken gebruik zal maken van een eigen computer en bijbehorende noodzakelijke apparatuur;

  • b. de werkplek in de woning voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 2 De toestemming om te mogen telewerken wordt verleend voor een in onderling overleg af te spreken periode.

Artikel 4

In samenhang met de toewijzing van de aanvraag worden afspraken gemaakt over telewerken. Deze worden vastgelegd met gebruikmaking van een formulier, overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 5

De telewerker ontvangt een onbelaste vergoeding van € 25,00 per maand voor het gebruik van de eigen computer en bijbehorende noodzakelijk apparatuur.

Artikel 6

 • 1 De telewerker die met een of meer op naam gestelde, gedagtekende facturen kan aantonen dat hij kosten heeft gemaakt om de werkplek in de woning in te richten overeenkomstig de eisen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, kan daarvoor een vrije vergoeding ontvangen van maximaal € 1815,12.

 • 2 Indien er meerdere facturen zijn, dan worden deze gelijktijdig ingediend. De facturen zijn op de datum van indiening niet ouder dan een jaar.

 • 3 Om voor de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, in aanmerking te komen dient de telewerker ten minste eenmaal per week gedurende de voor die dag gebruikelijke werktijd thuis te werken. De telewerker die een of meer halve dagen per week thuis werkt en op diezelfde dagen ook op kantoor werkt, komt niet in aanmerking voor de vergoeding.

Artikel 7

 • 1 De toestemming om te mogen telewerken vervalt na afloop van de periode die is overeengekomen.

 • 2 Het hoofd van dienst kan het besluit waarin toestemming is verleend om te mogen telewerken, intrekken indien:

  • a. blijkt dat de telewerkplek, in tegenstelling tot de verklaring die de ambtenaar op het aanvraagformulier heeft ondertekend, niet voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;

  • b. de ambtenaar bij een tijdig aangekondigd onderzoek de Arbo-deskundige de toegang tot zijn woning weigert;

  • c. de ambtenaar de afspraken over telewerken niet nakomt;

  • d. de ambtenaar van functie verandert;

  • e. de ambtenaar dit verzoekt;

  • f. een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek daartoe aanleiding geven;

  • g. het dienstbelang dit vordert;

  • h. wijzigingen in de technische infrastructuur dit vereisen.

Artikel 8

 • 1 De ambtenaar is verplicht tot terugbetaling van de restwaarde van het aangeschafte meubilair, met een minimum van € 25,00, dat is vergoed op grond van artikel 6, bij beëindiging van het telewerken als bedoeld in artikel 7 of bij beëindiging van het dienstverband.

 • 2 De afschrijvingstermijn is vijf jaar.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing indien de beëindiging van het dienstverband niet op verzoek van de ambtenaar is of niet aan hem te wijten is.

 • 4 De restwaarde wordt in twaalf maandelijkse termijnen ingehouden op het nettosalaris.

 • 5 Indien de beëindiging van het dienstverband op verzoek van de ambtenaar is of aan hem te wijten is, betaalt de ambtenaar de restwaarde terug binnen 1 maand na beëindiging van het dienstverband.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijwillig telewerken ambtenaren EZ 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de directie Personeel & Organisatie van het Ministerie en de personeelsfunctionarissen van de dienstonderdelen van het Ministerie.

Den Haag, 10 januari 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina