Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2008–2009 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2009–2010

[Regeling vervallen per 02-03-2012.]
Geldend van 01-08-2009 t/m 01-03-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 januari 2008, nr. BVE/Stelsel/2008/1669, houdende vaststelling kwalificatiedossiers 2008–2009 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzichten bekostigde beroepsopleidingen 2009–2010

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 2.1.1, juncto artikel 12.3.48, tweede lid, artikel 7.2.4, lid 2 en lid 3a van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 02-03-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. competenties: in het kader van het herontwerp van de kwalificatiestructuur mbo opgestelde eindtermen, die verwijzen naar onderliggende vaardigheden, kennis, en houdingsaspecten en expliciet zijn gerelateerd aan de toepassing in de praktijk;

 • c. kwalificatieprofiel: het geheel van competenties, waaraan degene die de opleiding voltooit, dient te voldoen om in beroeps-, leer- en maatschappelijke situaties op adequate wijze te kunnen handelen;

 • d. kwalificatiedossier: een inhoudelijke verzameling van de kwalificatieprofielen, bestaande uit een deel A, waarin het beeld van de beroepengroep wordt omschreven, een deel B, waarin onder andere de competenties worden omschreven en een deel C, waarin onder andere de benodigde kennis en vaardigheden worden omschreven en een deel D waarin de ontwikkeling van het kwalificatiedossier wordt toegelicht en verantwoord;

 • e. eindtermen: eindtermen bedoeld in artikel 7.1.3 van de wet.

Hoofdstuk I. Vaststelling voor het studiejaar 2008–2009

[Vervallen per 02-03-2012]

Artikel 2. Vaststelling kwalificatiedossiers 2008–2009, behorende bij de beroepsopleidingen

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar 2008–2009 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling kwalificatiedossiers 2008–2009 behorende bij de beroepsopleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 3 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar 2008–2009 vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 behorende bij deze regeling.

Hoofdstuk II. Vaststelling voor het studiejaar 2009–2010

[Vervallen per 02-03-2012]

Artikel 4. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2009–2010

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 5 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2009–2010 vastgesteld overeenkomstig bijlage 6 behorende bij deze regeling.

Artikel 5. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2009–2010 op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 7 behorende bij deze regeling worden voor het studiejaar 2009–2010 in die bijlage vastgesteld:

 • 2 Per beroepsopleiding opgenomen in bijlage 7 bij deze regeling wordt overeenkomstig bijlage 8 bij deze regeling vastgesteld:

  • a. de eindtermen;

  • b. de onderverdeling in deelkwalificaties;

  • c. de onderverdeling in deelkwalificaties die verplicht zijn voor het behalen van het diploma van de desbetreffende beroepsopleiding.

Hoofdstuk III. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 02-03-2012]

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 02-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2008–2009 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2009–2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen. De bijlagen 1, 3, 5 en 7 behorende bij deze regeling worden ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en worden op de websites www.mbo2010.nl en www.cfi.nl ter beschikking gesteld. De bijlagen 3, 4, 7 en 8 behorende bij deze regeling worden ter inzage gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is op de websites www.mbo2010.nl en www.cfi.nl ter beschikking gesteld.]

Bijlage 3

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag en is op de websites www.mbo2010.nl en www.cfi.nl ter beschikking gesteld.]

Bijlage 4

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.]

Bijlage 5

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is op de websites www.mbo2010.nl en www.cfi.nl ter beschikking gesteld.]

Bijlage 7

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag en is op de websites www.mbo2010.nl en www.cfi.nl ter beschikking gesteld.]

Bijlage 8

[Vervallen per 02-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina