Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Milieudienst West-Brabant 2008

[Regeling vervallen per 31-01-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-01-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 17 januari 2008, nr. 5522717/Justis/07, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Regionale Milieudienst West-Brabant

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de directeur van de Regionale Milieudienst West-Brabant;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar de door de Regionale Milieudienst West-Brabant aangestelde buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam in de functie van parkeercontroleur en/of apv-controleur bij de Regionale Milieudienst West-Brabant.

Artikel 2

[Vervallen per 31-01-2013]

Maximaal 25 personen aangesteld in de functie van parkeercontroleur en/of apv-controleur bij de Regionale Milieudienst West-Brabant en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 31-01-2013]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 31-01-2013]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant.

Artikel 5

[Vervallen per 31-01-2013]

 • 1 De directeur van de Regionale Milieudienst West-Brabant brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst JUSTIS, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 5a

[Vervallen per 31-01-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 17 januari 2008, nr. 5522717/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 6

[Vervallen per 31-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding.

Artikel 7

[Vervallen per 31-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Milieudienst West-Brabant 2008.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 17 januari 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina