Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen

Geraadpleegd op 06-10-2022.
Geldend van 01-02-2008 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2008, nr. WJZ/2008/2011 (1603), houdende vaststelling van de lijst van gereglementeerde beroepen, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage behorende bij artikel 1

Minister met de beleidsverantwoordelijkheid voor de reglementering van het desbetreffende beroep

Gereglementeerd beroep

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

politiekundige/politiemedewerker

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

bedrijfsvoerder gewasbescherming

 

beheerder van een bedrijfsinrichting, asiel of pension

 

distributeur van gewasbeschermings-

middelen

 

preparateur van dieren

 

toepasser van gewasbeschermings-

middelen

 

toepasser van gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van mollen en woelratten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

duikerarts

 

stralingsarts

Verkeer en Waterstaat

certificaatloods

 

matroos (binnenvaart)

 

matroos-motordrijver

 

registerloods

 

stuurman (binnenvaart)

 

VTS-operator

 

volmatroos

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artsen met een basisopleiding, medisch specialisten, verpleegkundigen, tandartsen, gespecialiseerde tandartsen, verloskundigen en apothekers, die niet op grond van titel III, hoofdstuk III, van richtlijn 2005/36/EG in aanmerking komen voor erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen

 

arts voor verstandelijk gehandicapten

 

fysiotherapeut

 

gezondheidszorg psycholoog

 

klinisch psycholoog

 

orale en maxillo-faciale chirurg

 

psychotherapeut

 

verpleeghuisarts

 

ziekenhuisfarmaceut

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

bestrijder houtrotverwekkende schimmels

en Milieubeheer

distributeur van gasvormige en gasvormende gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

gasmeetdeskundige

 

gassingsleider

 

toepasser van biociden voor het afweren of bestrijden van een dierplaag

Naar boven