Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-02-2008 t/m 31-12-2012

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2008, nr. WJZ/2008/452 (8218), inzake de bevoegdheid tot het afgeven van een machtiging als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 ten behoeve van routinematige digitalisering van archiefbescheiden (Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruik maakt van de bevoegdheid tot het afgeven van een machtiging tot vervanging als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995, voor zover het een wijze van digitale vervanging betreft.

Artikel 3. Verleningscriteria

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een machtiging wordt in ieder geval verleend, indien de zorgdrager blijkens een ontwerpvervangingsbesluit voor alle in dat verband te digitaliseren archiefbescheiden:

 • 2 Een machtiging wordt slechts verleend voor de vervanging van archiefbescheiden die:

  • a. zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van het vervangingsbesluit, en zaken betreffen die nog niet zijn afgedaan; of

  • b. zullen worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met vijf jaar na de inwerkingtreding van het vervangingsbesluit.

Artikel 4. Uitzonderingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Digitale vervanging is in ieder geval onverenigbaar met de waarde, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Archiefbesluit 1995, voor zover het vervanging betreft van archiefbescheiden:

  • a. waarvan de waarde als bestanddeel van het cultureel erfgoed geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de uitwendige vorm;

  • b. die als bestanddeel van het culturele erfgoed een symbolische waarde of historische belevingswaarde vertegenwoordigen.

 • 3 Digitale vervanging is in ieder geval onverenigbaar met het belang, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Archiefbesluit 1995, voor zover het vervanging betreft van archiefbescheiden:

  • a. waarvan de authenticiteit of integriteit niet of onvoldoende vaststaat;

  • b. die krachtens verdragen of op grond van wettelijke bepalingen in hun oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en raadpleegbaar wordt gemaakt op de internetsite www.nationaalarchief.nl.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is raadpleegbaar op de internetsite www.nationaalarchief.nl.]

Naar boven