Beleidsregel met betrekking tot toepassing van de artikelen 4, eerste en vierde lid, onderdeel c, en 5, eerste lid, onderdeel c, van de RtK

[Regeling vervallen per 19-02-2014 met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.]
Geldend van 26-01-2008 t/m 01-01-2014

Beleidsregel van de Raad van Bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster) van 15 januari 2008, nr. 08.00520, die betrekking heeft op de gevallen waarin en de omstandigheden waaronder aanbieding van stukken in elektronische vorm ter inschrijving in de openbare registers leidt tot gedeeltelijk, respectievelijk volledig geautomatiseerde bijhouding van een rechtszekerheidsregistratie en derhalve tot toepassing van het tarief, bedoeld in de artikelen 4, eerste en vierde lid, onderdeel c, en 5, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling tarieven Kadaster (Beleidsregel met betrekking tot toepassing van de artikelen 4, eerste en vierde lid, onderdeel c, en 5, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling tarieven Kadaster)

Artikel 1

[Vervallen per 19-02-2014]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Kadaster: Dienst voor het kadaster en de openbare registers;

perceel: kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied;

hypothecaire inschrijving: inschrijving genomen in het register Hypotheken 3 als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a onder 1 van de Kadasterregeling 1994;

rechtszekerheidsregistratie: registratie als bedoeld in artikel 48, 85 of 92 van de wet;

RtK: Regeling tarieven Kadaster;

wet: Kadasterwet.

Artikel 2

[Vervallen per 19-02-2014]

Het tarief, bedoeld in de artikelen 4, eerste of vierde lid, onderdeel c, of 5, eerste lid, onderdeel c, van de RtK is slechts van toepassing indien een stuk als bedoeld in artikel 3 of 4 in elektronische vorm ter inschrijving wordt aangeboden met de toevoeging van een bijlage met een vaste indeling en (bestands)opmaak, die vooraf door de bewaarder van het Kadaster krachtens artikel 11 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 is goedgekeurd en in bewaring is genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 19-02-2014]

 • 1 Het Kadaster kan, gelet op de bij haar aanwezige stand van de techniek, de rechtszekerheidsregistratie gedeeltelijk geautomatiseerd bijhouden, indien een van de volgende stukken in elektronische vorm ter inschrijving wordt aangeboden:

  • a. een akte van cessie, die betrekking heeft op tenminste vijftig hypothecaire inschrijvingen;

  • b. een akte van fusie van rechtspersonen;

  • c. een akte van naamswijziging;

  • d. een verklaring van waardeloosheid van een proces-verbaal van inbeslagneming;

  • e. een akte van opzegging, afstand, vervallenverklaring of een verklaring van waardeloosheid, die betrekking heeft op één of meer hypothecaire inschrijvingen;

  • f. een verklaring van waardeloosheid, die betrekking heeft op tenminste vijftig percelen belast met een opstalrecht voor leidingen, een zakelijk recht in de zin van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud).

 • 2 Het volgende tarief is verschuldigd:

Artikel 4

[Vervallen per 19-02-2014]

Indien een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken in elektronische vorm ter inschrijving wordt aangeboden kan het Kadaster, gelet op de bij haar aanwezige stand van de techniek, de rechtszekerheidsregistratie volledig geautomatiseerd bijhouden. Voor inschrijving van dat beperkingenbesluit is verschuldigd het tarief dat krachtens artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van de RtK geldt bij volledig geautomatiseerde bijhouding van een rechtszekerheidsregistratie.

Artikel 5

[Vervallen per 19-02-2014]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 6

[Vervallen per 19-02-2014]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel met betrekking tot toepassing van de artikelen 4, eerste en vierde lid, onderdeel c, en 5, eerste lid, onderdeel c, van de RtK.

Apeldoorn, 15 januari 2008

Raad van Bestuur van het Kadaster

,

Th.A.J. Burmanje

Terug naar begin van de pagina