Regeling wijziging voortgezette toepassing Tijdelijke regeling eenmalige uitkering [...] (invoering ‘single information en single audit’ (Sisa))

Geldend van 26-01-2008 t/m heden

Wijziging van de voortgezette toepassing van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast, in verband met invoering van het principe van ‘single information en single audit’ (Sisa)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel I

Bij de voortgezette toepassing, met ingang van 1 januari 2008, van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast op voordien reeds verleende uitkeringen, overeenkomstig artikel 18 van die regeling, worden de volgende wijzigingen en afwijkingen in aanmerking genomen.

 • A Artikel 10 van de genoemde regeling wordt toegepast met de volgende wijzigingen:

  • 1. In het eerste lid wordt in plaats van ‘bedraagt niet meer dan 80%, met een maximum van € 2 miljoen per jaar, van het bedrag van de verleende uitkering’ gelezen: bedraagt niet meer dan 95% van het bedrag van de verleende uitkering.

  • 2. Het tweede lid wordt als volgt gelezen:

   2. Voorschotten worden jaarlijks op aanvraag verleend en worden betaald binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

  • 3. Het derde, vierde en vijfde lid worden niet toegepast.

 • B Bij de toepassing van artikel 11, eerste lid, wordt in plaats van ‘Indien wijzigingen worden aangebracht in het projectplan of in een uitvoeringsplan’ gelezen: Indien als gevolg van vertraging dan wel anderszins wijzigingen worden aangebracht in het projectplan of in een uitvoeringsplan.

 • C Indien de aanvrager van de uitkering een gemeente is, al dan niet optredend mede namens een waterschap, wordt, in afwijking van artikel 12, eerste lid, de vaststelling van de uitkering aangevraagd in het jaar na de voltooiing van de activiteiten, waarbij het tweede lid, onderdeel b, en het derde lid buiten toepassing blijven en het vierde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • D Indien de aanvrager van de uitkering een gemeente is, al dan niet optredend mede namens een waterschap, wordt geen jaarlijkse voortgangsrapportage als bedoeld in artikel 16, eerste tot en met derde lid, ingediend met betrekking tot de activiteiten in de jaren 2007 en volgende.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina