Instellingsbesluit commissie Arbeidsparticipatie

Geldend van 24-01-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2008, nr. AV/IR/2008/1568, houdende instelling van de commissie Arbeidsparticipatie (Instellingsbesluit commissie Arbeidsparticipatie)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: commissie Arbeidsparticipatie;

 • b. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

 • 1 Er is een commissie Arbeidsparticipatie.

 • 2 De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 januari 2008 voor de duur van vijf maanden.

Artikel 3. Taken

De commissie zal aan de Minister voorstellen formuleren over maatregelen ter verhoging van de arbeidsparticipatie alsook over maatregelen die ertoe leiden dat mensen meer uren gaan werken. De commissie zal zonder beperkingen onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de arbeidsparticipatie in Nederland structureel te verhogen tot 80% conform de kabinetsdoelstelling. De commissie zal voorstellen doen voor zowel de korte termijn als voor de lange termijn.

De commissie zal ook voorstellen doen ter verbetering van de werking van de arbeidsmarkt met het oog op verbetering van de kwalitatieve matching.

Artikel 4. Samenstelling

In de commissie hebben zitting:

 • a. als voorzitter:

  • drs.ir. P. Bakker (voorzitter van de Raad van Bestuur van TNT).

 • b. als leden:

  • prof.dr. S. Klosse (hoogleraar sociaal recht Universiteit Maastricht);

  • drs. J.W. Oosterwijk (voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit);

  • prof.dr. A.L. Bovenberg (wetenschappelijk directeur Netspar);

  • drs. R. de Groot (voorzitter Raad van Bestuur Centrale organisatie Werk en Inkomen);

  • mr. A. Westerlaken (lid Raad van Bestuur Erasmus Medisch Centrum);

  • drs. D. Schrijer (wethouder werk, sociale zaken en grote stedenbeleid Rotterdam);

  • prof.dr. P. Ester (directeur Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek).

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden

 • 1 De Minister voorziet ten behoeve van de Commissie in een secretariaat.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 4 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het ministerie.

Artikel 6. Vergoeding

 • 1 Aan de leden en de voorzitter van de commissie kan vacatiegeld voor hun werkzaamheden worden toegekend volgens de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

 • 2 Aan de leden en de voorzitter van de commissie kan een vergoeding van reis- en verblijfkosten worden toegekend volgens de regels van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit commissie Arbeidsparticipatie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 januari 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina