Regeling vaststelling aanvraagperioden voor preadvies en subsidieplafonds Subsidieregeling IOP-TTI-module

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 23-01-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 januari 2008, nr. WJZ 7153721, houdende vaststelling van enkele aanvraagperioden, aanvraagperioden voor preadvies en subsidieplafonds voor het IOP Generieke Communicatie krachtens de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 januari 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina