Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2008

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geldend van 17-05-2008 t/m 31-05-2013

Verordening van het Productschap Zuivel van 31 oktober 2007, houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ter bevordering van de afzet van zuivelproducten voor het jaar 2008 (Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2013]

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2013]

  • 1 Ontvangers van melk zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de bevordering van de afzet van zuivelproducten aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,00 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ontvangers van melk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2013]

Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de bevordering van de afzet van zuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,00 per 100 kg melk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening heffing afzetbevordering zuivel 2008.

Zoetermeer, 31 oktober 2007

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina