Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)

Geldend van 18-01-2008 t/m heden

Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Met het oog op de bescherming van de Staat en zijn bondgenoten wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden van het Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994) de volgende beperking gesteld:

    Raadpleging van bescheiden die betrekking hebben op inventarisnummers 2686, 4653; Overleg met de Sovjet-Unie betreffende binnenvaartaangelegenheden, 1965–1977 en 3907; Overleg met Polen betreffende binnenvaartaangelegenheden, 1969–1974 is slechts mogelijk na ondertekening door de onderzoeker van het door het Nationaal Archief gehanteerde Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

  • 2 Het formulier, bedoeld in het eerste lid, blijft wat betreft de bescheiden die betrekking hebben op inventarisnummer 3907 achterwege na 1 januari 2014 en wat betreft inventarisnummers 2686 en 4653 na 1 januari 2017.

Artikel 2

De directeur van het Nationaal Archief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, in overeenstemming met het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplubiceerd.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

van Verkeer en Waterstaat,

P.R. Heij

Terug naar begin van de pagina