Tijdelijke regeling CJG

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 17-01-2008 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 9 januari 2008, nr. DJB/APJB-2821052, houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen ten behoeve van de centra voor jeugd en gezin (Tijdelijke regeling CJG)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister voor Jeugd en Gezin;

 • b. jeugdige: natuurlijke persoon jonger dan 23 jaar;

 • c. ouder: ouder, stiefouder of ander natuurlijke persoon die de jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt;

 • d. jeugdgezondheidszorg: uitvoering van het uniform deel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit jeugdgezondheidszorg;

 • e. maatschappelijke ondersteuning jeugd: uitvoering van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 2°, van de Wet maatschappelijke ondersteuning door middel van de volgende vijf functies:

  • 1°. het informeren en adviseren van jeugdigen en ouders;

  • 2°. het vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en ouders;

  • 3°. het aanbod van hulp en zorg bij problemen met opgroeien en met opvoeden toegankelijk maken voor jeugdigen en ouders;

  • 4°. het bieden van lichte hulp bij problemen met opgroeien en met opvoeden voor jeugdigen en ouders; en

  • 5°. de coördinatie van gemeentelijke hulp en zorg die aan jeugdigen en ouders wordt geboden;

 • f. afstemming jeugd en gezin: afstemming van de jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning jeugd op de domeinen onderwijs en provinciale jeugdzorg;

 • g. centrum voor jeugd en gezin: organisatie met een geïntegreerd aanbod van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning jeugd, een voor jeugdigen en ouders toegankelijk fysiek inlooppunt alsmede toeleiding naar andere vormen van lokale zorg en hulp en naar voorzieningen in de domeinen onderwijs en provinciale jeugdzorg, voor welke toeleiding de afstemming jeugd en gezin is gerealiseerd.

 • h. realiseren van een centrum voor jeugd en gezin: het tot stand brengen en inrichten van een centrum voor jeugd en gezin;

 • i. brede doeluitkering: meerjarige specifieke uitkering, als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

De Minister verleent zonder voorafgaande aanvraag aan een gemeente een meerjarige brede doeluitkering ten behoeve van jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd en afstemming jeugd en gezin alsmede ten behoeve van het realiseren van ten minste één centrum voor jeugd en gezin in de periode 2008 tot en met 2011.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De brede doeluitkering ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het bedrag van de brede doeluitkering dat aan een gemeente wordt verleend, is gelijk aan het bedrag dat in de bijlage bij deze regeling bij de desbetreffende gemeente staat vermeld.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de uitkering bijstellen in geval van wijziging van de indeling van gemeenten of grenscorrecties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Minister verleent aan de gemeente, genoemd in de bijlage bij deze regeling, in 2008, 2009, 2010 en 2011 het in die bijlage bij de desbetreffende gemeente genoemde voorschot op de verleende brede doeluitkering.

 • 2 De Minister verstrekt de voorschotten op de verleende brede doeluitkering als volgt: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7% van het voor het desbetreffende uitkeringsjaar te bevoorschotten bedrag van de brede doeluitkering.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat:

  • a. in de loop van de periode waarvoor de brede doeluitkering wordt verstrekt voldoende gemakkelijk te bereiken fysieke inlooppunten gerealiseerd worden om jeugdigen en ouders in die gemeente toegang te verschaffen tot een centrum voor jeugd en gezin;

  • b. de centra voor jeugd en gezin herkenbaar en laagdrempelig zijn voor jeugdigen en ouders;

  • c. de afstemming jeugd en gezin gericht is op een sluitend aanbod aan jeugdigen en ouders van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning jeugd, de provinciale jeugdzorg en de zorg in en om het onderwijs;

  • d. ten behoeve van de afstemming jeugd en gezin en het geïntegreerde aanbod van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning jeugd in ieder geval samenwerking wordt gezocht met het bureau jeugdzorg, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de jeugdzorg en, indien aanwezig, de zorg- en adviesteams in het onderwijs;

  • e. de afstemming jeugd en gezin wordt neergelegd in schriftelijke sluitende afspraken, tussen de betrokken organisaties.

 • 2 Bij het realiseren van centra voor jeugd en gezin houdt het college van burgemeesters en wethouders rekening met de ontwikkeling naar het elektronisch kinddossier en de verwijsindex risicojongeren.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De brede doeluitkering wordt vastgesteld op het bedrag dat de gemeente in de periode 2008 tot en met 2011 heeft besteed aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin in die periode.

 • 2 De brede doeluitkering wordt ten hoogste vastgesteld op het bedrag dat aan de gemeente is verleend.

 • 3 Het besteed bedrag, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. betalingen van de gemeente aan derden voor jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin;

  • b. kosten van de gemeente voor eigen activiteiten ten behoeve van jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

 • 4 Het besteed bedrag, bedoeld in het eerste lid, bestaat voor investeringen uitsluitend uit betalingen en kosten, bedoeld in het derde lid, ten behoeve van de ten hoogste naar in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen berekende afschrijvingslasten in de periode 2008 tot en met 2011.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2012 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op brede doeluitkeringen die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2012]

Gemeente

Totaal Brede Doeluitkering

2008–2011

Voorschot

2008

Voorschot

2009

Voorschot

2010

Voorschot

2011

Aa en Hunze

€ 1.573.334

€ 472.986

€ 339.208

€ 365.553

€ 395.587

Aalburg

€ 902.183

€ 214.332

€ 213.695

€ 228.589

€ 245.568

Aalsmeer

€ 1.474.293

€ 318.495

€ 355.570

€ 383.942

€ 416.287

Aalten

€ 1.801.162

€ 399.904

€ 431.768

€ 465.511

€ 503.980

Abcoude

€ 601.471

€ 142.852

€ 141.609

€ 152.371

€ 164.639

Achtkarspelen

€ 1.947.292

€ 443.805

€ 463.015

€ 499.461

€ 541.011

Alblasserdam

€ 1.344.599

€ 263.047

€ 333.030

€ 359.291

€ 389.231

Albrandswaard

€ 1.449.180

€ 299.108

€ 352.912

€ 381.999

€ 415.160

Alkemade

€ 976.589

€ 219.042

€ 234.355

€ 251.706

€ 271.486

Alkmaar

€ 6.572.132

€ 1.235.494

€ 1.612.892

€ 1.771.477

€ 1.952.269

Almelo

€ 5.554.284

€ 1.047.817

€ 1.370.439

€ 1.496.281

€ 1.639.746

Almere

€ 16.946.072

€ 3.182.223

€ 4.156.370

€ 4.568.702

€ 5.038.777

Alphen aan den Rijn

€ 5.069.375

€ 979.683

€ 1.250.691

€ 1.358.211

€ 1.480.788

Alphen-Chaam

€ 617.778

€ 163.798

€ 140.540

€ 150.846

€ 162.594

Ameland

€ 266.441

€ 71.868

€ 60.131

€ 64.647

€ 69.795

Amersfoort

€ 10.923.596

€ 2.060.709

€ 2.703.902

€ 2.943.128

€ 3.215.857

Amstelveen

€ 5.037.653

€ 968.768

€ 1.235.585

€ 1.350.911

€ 1.482.389

Amsterdam

€ 67.246.695

€ 11.540.209

€ 16.640.776

€ 18.407.157

€ 20.658.553

Andijk

€ 420.280

€ 90.451

€ 101.775

€ 109.579

€ 118.476

Anna Paulowna

€ 996.491

€ 231.274

€ 236.485

€ 254.244

€ 274.489

Apeldoorn

€ 10.474.234

€ 2.109.249

€ 2.556.840

€ 2.778.004

€ 3.030.141

Appingedam

€ 765.912

€ 151.273

€ 187.523

€ 204.105

€ 223.010

Arcen en Velden

€ 531.699

€ 127.847

€ 124.574

€ 134.170

€ 145.109

Arnhem

€ 10.302.345

€ 1.906.484

€ 2.527.095

€ 2.786.511

€ 3.082.255

Assen

€ 4.597.046

€ 887.349

€ 1.135.595

€ 1.232.063

€ 1.342.040

Asten

€ 1.026.336

€ 227.320

€ 247.295

€ 265.489

€ 286.232

Baarle-Nassau

€ 388.930

€ 95.261

€ 90.141

€ 97.544

€ 105.984

Baarn

€ 1.535.283

€ 312.877

€ 372.832

€ 405.924

€ 443.650

Barendrecht

€ 3.067.929

€ 621.200

€ 752.718

€ 812.773

€ 881.238

Barneveld

€ 3.868.243

€ 847.775

€ 937.854

€ 1.003.747

€ 1.078.868

Bedum

€ 747.861

€ 162.064

€ 181.074

€ 194.633

€ 210.091

Beek

€ 930.777

€ 206.913

€ 221.942

€ 240.425

€ 261.496

Beemster

€ 553.050

€ 135.132

€ 128.991

€ 138.846

€ 150.081

Beesel

€ 835.211

€ 180.576

€ 200.870

€ 217.438

€ 236.326

Bellingwedde

€ 615.643

€ 184.540

€ 132.333

€ 143.194

€ 155.576

Bennebroek

€ 306.193

€ 63.153

€ 74.733

€ 80.733

€ 87.575

Bergambacht

€ 652.388

€ 150.137

€ 155.837

€ 166.900

€ 179.513

Bergeijk

€ 1.150.025

€ 282.610

€ 268.754

€ 288.229

€ 310.432

Bergen L

€ 872.534

€ 233.073

€ 197.006

€ 212.434

€ 230.021

Bergen NH

€ 1.851.860

€ 401.793

€ 441.904

€ 481.507

€ 526.656

Bergen op Zoom

€ 4.638.386

€ 918.224

€ 1.129.046

€ 1.235.103

€ 1.356.013

Berkelland

€ 2.781.168

€ 673.108

€ 650.223

€ 700.347

€ 757.489

Bernheze

€ 1.909.146

€ 428.386

€ 458.726

€ 492.032

€ 530.002

Bernisse

€ 764.301

€ 184.190

€ 179.051

€ 192.732

€ 208.328

Best

€ 1.971.515

€ 401.499

€ 484.405

€ 521.602

€ 564.009

Beuningen

€ 1.685.288

€ 367.602

€ 406.315

€ 437.761

€ 473.610

Beverwijk

€ 2.538.276

€ 482.469

€ 624.826

€ 682.574

€ 748.408

Binnenmaas

€ 1.715.278

€ 386.324

€ 409.635

€ 441.497

€ 477.821

Bladel

€ 1.220.167

€ 281.559

€ 290.356

€ 311.865

€ 336.387

Blaricum

€ 511.277

€ 119.643

€ 119.616

€ 130.058

€ 141.962

Bloemendaal

€ 1.034.845

€ 239.047

€ 244.544

€ 264.342

€ 286.912

Boarnsterhim

€ 1.353.614

€ 335.303

€ 314.654

€ 338.332

€ 365.325

Bodegraven

€ 1.359.978

€ 292.962

€ 329.768

€ 354.517

€ 382.732

Boekel

€ 675.766

€ 154.277

€ 162.167

€ 173.310

€ 186.012

Bolsward

€ 631.993

€ 129.282

€ 153.859

€ 166.959

€ 181.893

Borger-Odoorn

€ 1.700.226

€ 515.472

€ 365.042

€ 393.585

€ 426.126

Borne

€ 1.286.953

€ 282.088

€ 310.317

€ 333.856

€ 360.692

Borsele

€ 1.542.330

€ 409.294

€ 350.579

€ 376.470

€ 405.987

Boskoop

€ 1.061.273

€ 230.071

€ 256.411

€ 276.146

€ 298.645

Boxmeer

€ 1.876.260

€ 434.286

€ 445.095

€ 479.072

€ 517.807

Boxtel

€ 1.879.349

€ 404.345

€ 452.189

€ 489.907

€ 532.908

Breda

€ 11.712.118

€ 2.223.500

€ 2.882.724

€ 3.150.378

€ 3.455.516

Breukelen

€ 989.404

€ 230.400

€ 234.062

€ 252.157

€ 272.785

Brielle

€ 956.924

€ 210.258

€ 229.207

€ 248.011

€ 269.448

Bronckhorst

€ 2.414.708

€ 595.665

€ 561.467

€ 604.346

€ 653.230

Brummen

€ 1.332.012

€ 304.512

€ 315.740

€ 341.307

€ 370.453

Brunssum

€ 1.714.435

€ 338.499

€ 416.746

€ 456.777

€ 502.413

Bunnik

€ 880.357

€ 197.085

€ 210.845

€ 227.003

€ 245.424

Bunschoten

€ 1.433.914

€ 289.514

€ 355.182

€ 380.294

€ 408.923

Buren

€ 1.694.281

€ 427.199

€ 392.663

€ 421.036

€ 453.383

Bussum

€ 2.046.462

€ 406.086

€ 501.021

€ 544.751

€ 594.605

Capelle aan den IJssel

€ 4.595.214

€ 904.170

€ 1.109.405

€ 1.224.954

€ 1.356.685

Castricum

€ 2.186.235

€ 463.731

€ 530.502

€ 572.221

€ 619.782

Coevorden

€ 2.343.224

€ 604.892

€ 534.585

€ 577.443

€ 626.304

Cranendonck

€ 1.139.195

€ 278.938

€ 264.635

€ 285.766

€ 309.857

Cromstrijen

€ 768.935

€ 183.140

€ 180.545

€ 194.608

€ 210.641

Cuijk

€ 1.630.567

€ 351.422

€ 391.696

€ 424.835

€ 462.614

Culemborg

€ 2.090.881

€ 414.350

€ 511.927

€ 556.751

€ 607.853

Dalfsen

€ 1.719.031

€ 413.710

€ 405.276

€ 433.777

€ 466.269

Dantumadeel

€ 1.318.856

€ 309.504

€ 311.863

€ 335.354

€ 362.135

De Bilt

€ 2.670.372

€ 579.561

€ 639.667

€ 694.383

€ 756.760

De Marne

€ 815.132

€ 236.825

€ 177.822

€ 192.103

€ 208.383

De Ronde Venen

€ 2.376.269

€ 544.147

€ 562.636

€ 608.564

€ 660.923

De Wolden

€ 1.576.791

€ 431.479

€ 354.465

€ 380.553

€ 410.293

Delft

€ 6.471.489

€ 1.138.494

€ 1.608.152

€ 1.770.105

€ 1.954.738

Delfzijl

€ 1.835.067

€ 415.700

€ 432.020

€ 471.289

€ 516.058

Den Helder

€ 3.972.321

€ 749.770

€ 978.820

€ 1.069.931

€ 1.173.801

Deurne

€ 1.934.420

€ 432.447

€ 462.517

€ 498.957

€ 540.500

Deventer

€ 7.207.949

€ 1.354.532

€ 1.785.017

€ 1.943.730

€ 2.124.669

Diemen

€ 1.809.165

€ 341.668

€ 442.008

€ 487.062

€ 538.427

Dinkelland

€ 1.757.945

€ 424.740

€ 413.360

€ 443.017

€ 476.828

Dirksland

€ 574.001

€ 133.295

€ 136.676

€ 146.446

€ 157.584

Doesburg

€ 835.221

€ 162.775

€ 205.523

€ 223.318

€ 243.605

Doetinchem

€ 3.729.868

€ 753.526

€ 912.068

€ 988.544

€ 1.075.730

Dongen

€ 1.661.550

€ 340.552

€ 405.224

€ 438.767

€ 477.007

Dongeradeel

€ 1.803.816

€ 457.595

€ 414.225

€ 447.201

€ 484.794

Dordrecht

€ 9.266.189

€ 1.712.023

€ 2.281.092

€ 2.507.487

€ 2.765.587

Drechterland

€ 1.250.240

€ 291.694

€ 296.656

€ 318.496

€ 343.394

Drimmelen

€ 1.566.133

€ 363.470

€ 371.629

€ 399.583

€ 431.451

Dronten

€ 2.756.519

€ 618.798

€ 658.924

€ 710.181

€ 768.616

Druten

€ 1.238.245

€ 270.406

€ 298.127

€ 321.521

€ 348.191

Duiven

€ 1.747.440

€ 379.984

€ 422.740

€ 454.343

€ 490.372

Echt-Susteren

€ 1.827.010

€ 420.767

€ 429.310

€ 466.989

€ 509.944

Edam-Volendam

€ 1.858.122

€ 369.860

€ 460.389

€ 494.495

€ 533.378

Ede

€ 7.724.175

€ 1.628.869

€ 1.874.019

€ 2.024.733

€ 2.196.554

Eemnes

€ 623.835

€ 135.627

€ 150.399

€ 162.186

€ 175.623

Eemsmond

€ 1.163.172

€ 304.571

€ 263.738

€ 285.199

€ 309.664

Eersel

€ 1.095.148

€ 278.413

€ 252.514

€ 271.365

€ 292.856

Eijsden

€ 708.060

€ 163.934

€ 167.801

€ 180.770

€ 195.555

Eindhoven

€ 14.273.745

€ 2.609.716

€ 3.523.558

€ 3.871.756

€ 4.268.715

Elburg

€ 1.527.228

€ 326.888

€ 372.527

€ 398.883

€ 428.930

Emmen

€ 7.110.882

€ 1.524.926

€ 1.709.432

€ 1.855.182

€ 2.021.342

Enkhuizen

€ 1.152.877

€ 231.398

€ 281.104

€ 305.998

€ 334.378

Enschede

€ 10.895.599

€ 2.073.772

€ 2.672.587

€ 2.928.656

€ 3.220.585

Epe

€ 2.089.395

€ 480.715

€ 494.275

€ 534.356

€ 580.049

Ermelo

€ 1.653.022

€ 365.394

€ 396.266

€ 427.740

€ 463.623

Etten-Leur

€ 2.674.469

€ 532.934

€ 655.803

€ 711.256

€ 774.475

Ferwerderadiel

€ 649.153

€ 166.094

€ 149.259

€ 160.495

€ 173.305

Franekeradeel

€ 1.495.404

€ 336.675

€ 355.813

€ 384.886

€ 418.029

Gaasterlan-Sleat

€ 714.046

€ 211.788

€ 155.562

€ 166.891

€ 179.805

Geertruidenberg

€ 1.232.814

€ 253.448

€ 300.860

€ 325.314

€ 353.192

Geldermalsen

€ 1.821.949

€ 396.500

€ 441.123

€ 473.632

€ 510.694

Geldrop-Mierlo

€ 2.325.909

€ 477.809

€ 565.788

€ 613.792

€ 668.519

Gemert-Bakel

€ 1.746.639

€ 403.228

€ 414.369

€ 446.312

€ 482.729

Gennep

€ 1.046.731

€ 241.244

€ 246.915

€ 267.533

€ 291.039

Giessenlanden

€ 983.976

€ 245.164

€ 229.731

€ 245.533

€ 263.549

Gilze en Rijen

€ 1.691.515

€ 353.140

€ 411.450

€ 444.579

€ 482.347

Goedereede

€ 776.821

€ 192.572

€ 181.027

€ 194.137

€ 209.083

Goes

€ 2.374.180

€ 493.296

€ 575.547

€ 624.668

€ 680.669

Goirle

€ 1.356.351

€ 277.128

€ 331.927

€ 358.501

€ 388.795

Gorinchem

€ 2.498.427

€ 476.472

€ 614.994

€ 671.354

€ 735.607

Gouda

€ 5.376.827

€ 1.025.853

€ 1.324.262

€ 1.444.702

€ 1.582.009

Graafstroom

€ 774.091

€ 210.911

€ 175.208

€ 187.168

€ 200.804

Graft-De Rijp

€ 471.221

€ 108.057

€ 112.531

€ 120.675

€ 129.959

Grave

€ 804.455

€ 178.101

€ 192.829

€ 208.073

€ 225.452

Groesbeek

€ 1.134.230

€ 261.208

€ 267.881

€ 289.976

€ 315.165

Groningen

€ 11.596.752

€ 2.028.036

€ 2.879.557

€ 3.175.746

€ 3.513.413

Grootegast

€ 848.208

€ 225.194

€ 192.536

€ 206.996

€ 223.482

Gulpen-Wittem

€ 856.113

€ 265.441

€ 180.849

€ 196.175

€ 213.648

Haaksbergen

€ 1.537.982

€ 347.313

€ 366.590

€ 395.538

€ 428.541

Haaren

€ 888.927

€ 212.758

€ 209.241

€ 224.670

€ 242.259

Haarlem

€ 10.547.916

€ 1.904.786

€ 2.612.251

€ 2.869.055

€ 3.161.824

Haarlemmerliede Spaarnw

€ 361.613

€ 92.826

€ 82.665

€ 89.287

€ 96.835

Haarlemmermeer

€ 10.245.772

€ 2.090.390

€ 2.496.554

€ 2.708.564

€ 2.950.264

Halderberge

€ 1.761.414

€ 400.367

€ 416.740

€ 452.035

€ 492.272

Hardenberg

€ 4.046.405

€ 925.569

€ 966.953

€ 1.037.009

€ 1.116.875

Harderwijk

€ 3.032.009

€ 600.619

€ 743.440

€ 807.474

€ 880.476

Hardinxveld-Giessendam

€ 1.196.720

€ 252.344

€ 293.577

€ 313.846

€ 336.953

Haren

€ 1.132.737

€ 254.606

€ 269.826

€ 291.690

€ 316.615

Harenkarspel

€ 1.106.929

€ 271.996

€ 258.426

€ 277.424

€ 299.083

Harlingen

€ 1.054.295

€ 212.126

€ 256.878

€ 279.660

€ 305.632

Hattem

€ 725.929

€ 159.487

€ 175.421

€ 188.217

€ 202.804

Heemskerk

€ 2.462.199

€ 504.970

€ 596.660

€ 649.923

€ 710.646

Heemstede

€ 1.567.958

€ 322.861

€ 380.307

€ 413.484

€ 451.307

Heerde

€ 1.139.895

€ 268.960

€ 269.361

€ 289.377

€ 312.196

Heerenveen

€ 2.917.340

€ 652.949

€ 691.633

€ 751.980

€ 820.778

Heerhugowaard

€ 3.674.316

€ 712.484

€ 908.209

€ 983.751

€ 1.069.872

Heerlen

€ 5.554.852

€ 1.063.829

€ 1.350.969

€ 1.490.494

€ 1.649.559

Heeze-Leende

€ 929.399

€ 225.040

€ 217.639

€ 234.021

€ 252.698

Heiloo

€ 1.298.078

€ 273.070

€ 315.422

€ 340.499

€ 369.087

Helden

€ 1.249.739

€ 287.037

€ 297.347

€ 319.850

€ 345.504

Hellendoorn

€ 2.242.965

€ 496.415

€ 539.650

€ 580.286

€ 626.614

Hellevoetsluis

€ 2.631.568

€ 518.971

€ 643.121

€ 701.475

€ 768.001

Helmond

€ 6.441.275

€ 1.211.500

€ 1.593.659

€ 1.736.586

€ 1.899.529

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 1.700.471

€ 351.129

€ 416.628

€ 448.302

€ 484.411

Hengelo

€ 5.691.869

€ 1.100.554

€ 1.400.707

€ 1.524.653

€ 1.665.955

Het Bildt

€ 794.607

€ 205.174

€ 181.392

€ 195.805

€ 212.236

Heumen

€ 1.080.019

€ 242.786

€ 258.194

€ 278.146

€ 300.892

Heusden

€ 2.788.841

€ 587.569

€ 675.867

€ 731.176

€ 794.230

Hillegom

€ 1.273.720

€ 257.751

€ 311.142

€ 337.429

€ 367.397

Hilvarenbeek

€ 984.112

€ 237.347

€ 231.549

€ 248.147

€ 267.069

Hilversum

€ 5.589.582

€ 1.068.182

€ 1.371.019

€ 1.501.063

€ 1.649.318

Hof van Twente

€ 2.167.032

€ 496.037

€ 515.755

€ 555.159

€ 600.081

Hoogeveen

€ 3.654.933

€ 776.709

€ 884.115

€ 956.050

€ 1.038.058

Hoogezand-Sappemeer

€ 2.454.878

€ 487.937

€ 597.155

€ 653.038

€ 716.748

Hoorn

€ 4.984.976

€ 950.329

€ 1.226.249

€ 1.339.592

€ 1.468.807

Horst aan de Maas

€ 1.843.950

€ 423.354

€ 439.008

€ 471.992

€ 509.595

Houten

€ 3.453.506

€ 732.850

€ 839.135

€ 903.864

€ 977.657

Huizen

€ 2.794.171

€ 582.082

€ 674.204

€ 734.546

€ 803.339

Hulst

€ 1.727.959

€ 429.400

€ 398.345

€ 431.314

€ 468.901

IJsselstein

€ 2.592.114

€ 514.208

€ 636.437

€ 690.129

€ 751.341

Jacobswoude

€ 693.051

€ 180.101

€ 158.368

€ 170.420

€ 184.161

Kampen

€ 3.600.381

€ 751.571

€ 879.827

€ 946.491

€ 1.022.491

Kapelle

€ 786.055

€ 183.751

€ 186.359

€ 200.126

€ 215.819

Katwijk

€ 4.203.416

€ 842.643

€ 1.037.879

€ 1.116.584

€ 1.206.310

Kerkrade

€ 2.588.386

€ 514.698

€ 624.479

€ 688.253

€ 760.957

Kessel

€ 290.592

€ 64.564

€ 69.930

€ 75.101

€ 80.996

Koggenland

€ 1.511.693

€ 375.448

€ 352.536

€ 377.579

€ 406.130

Kollumerland en Nwkruisl

€ 918.721

€ 239.882

€ 209.656

€ 225.538

€ 243.645

Korendijk

€ 758.649

€ 184.193

€ 177.929

€ 190.881

€ 205.646

Krimpen aan den IJssel

€ 1.854.896

€ 371.527

€ 455.279

€ 492.709

€ 535.381

Laarbeek

€ 1.319.483

€ 295.434

€ 316.395

€ 340.237

€ 367.418

Landerd

€ 956.452

€ 222.363

€ 227.273

€ 243.919

€ 262.896

Landgraaf

€ 2.116.728

€ 431.795

€ 512.476

€ 559.451

€ 613.005

Landsmeer

€ 645.756

€ 156.773

€ 149.693

€ 162.401

€ 176.889

Langedijk

€ 1.753.686

€ 369.113

€ 427.181

€ 459.993

€ 497.400

Lansingerland

€ 3.646.274

€ 730.878

€ 899.952

€ 968.594

€ 1.046.850

Laren

€ 633.308

€ 128.582

€ 154.371

€ 167.624

€ 182.733

Leek

€ 1.328.730

€ 283.663

€ 320.918

€ 347.132

€ 377.017

Leerdam

€ 1.619.028

€ 320.245

€ 396.722

€ 431.313

€ 470.748

Leeuwarden

€ 6.270.931

€ 1.157.875

€ 1.549.298

€ 1.697.437

€ 1.866.321

Leeuwarderadeel

€ 699.918

€ 164.029

€ 165.821

€ 178.058

€ 192.009

Leiden

€ 8.156.791

€ 1.451.665

€ 2.025.879

€ 2.225.714

€ 2.453.534

Leiderdorp

€ 1.708.727

€ 355.603

€ 414.321

€ 449.404

€ 489.400

Leidschendam-Voorburg

€ 4.827.216

€ 893.954

€ 1.190.529

€ 1.305.711

€ 1.437.022

Lelystad

€ 5.779.971

€ 1.138.853

€ 1.402.041

€ 1.540.573

€ 1.698.505

Lemsterland

€ 931.178

€ 218.966

€ 219.547

€ 236.608

€ 256.057

Leudal

€ 2.258.869

€ 540.554

€ 530.948

€ 570.906

€ 616.460

Leusden

€ 1.806.682

€ 397.916

€ 434.175

€ 468.009

€ 506.582

Liesveld

€ 711.257

€ 168.248

€ 168.625

€ 180.451

€ 193.933

Lingewaal

€ 743.392

€ 187.273

€ 171.733

€ 184.765

€ 199.621

Lingewaard

€ 2.818.934

€ 585.328

€ 689.551

€ 742.083

€ 801.972

Lisse

€ 1.402.665

€ 286.522

€ 343.260

€ 370.764

€ 402.120

Lith

€ 467.463

€ 124.780

€ 106.230

€ 113.871

€ 122.582

Littenseradiel

€ 875.590

€ 283.782

€ 183.531

€ 196.656

€ 211.620

Lochem

€ 1.950.333

€ 502.563

€ 445.624

€ 480.942

€ 521.205

Loenen

€ 550.125

€ 136.649

€ 126.989

€ 137.342

€ 149.145

Loon op Zand

€ 1.434.590

€ 308.854

€ 345.367

€ 373.913

€ 406.457

Lopik

€ 1.120.810

€ 290.105

€ 257.808

€ 276.050

€ 296.847

Loppersum

€ 766.624

€ 227.905

€ 165.554

€ 178.948

€ 194.217

Losser

€ 1.365.852

€ 311.740

€ 324.886

€ 350.189

€ 379.037

Maarssen

€ 2.593.726

€ 553.320

€ 621.584

€ 677.524

€ 741.299

Maasbree

€ 795.983

€ 180.200

€ 190.556

€ 204.605

€ 220.622

Maasdonk

€ 754.588

€ 184.063

€ 176.700

€ 189.574

€ 204.252

Maasdriel

€ 1.547.740

€ 366.839

€ 364.296

€ 392.325

€ 424.280

Maasgouw

€ 1.377.057

€ 310.283

€ 326.932

€ 354.313

€ 385.529

Maassluis

€ 2.299.446

€ 430.225

€ 566.748

€ 620.561

€ 681.911

Maastricht

€ 7.125.346

€ 1.311.100

€ 1.752.083

€ 1.929.787

€ 2.132.377

Margraten

€ 768.155

€ 216.454

€ 169.804

€ 183.272

€ 198.625

Marum

€ 716.109

€ 178.122

€ 166.242

€ 178.745

€ 193.000

Medemblik

€ 1.834.883

€ 436.062

€ 430.454

€ 464.676

€ 503.691

Meerlo-Wanssum

€ 496.145

€ 128.748

€ 114.078

€ 122.091

€ 131.227

Meerssen

€ 1.089.699

€ 257.736

€ 255.437

€ 276.345

€ 300.181

Meijel

€ 356.210

€ 76.451

€ 86.732

€ 92.962

€ 100.065

Menaldumadeel

€ 928.660

€ 237.899

€ 213.921

€ 229.525

€ 247.315

Menterwolde

€ 801.871

€ 195.745

€ 186.067

€ 201.330

€ 218.730

Meppel

€ 2.120.186

€ 429.938

€ 518.208

€ 561.400

€ 610.640

Middelburg

€ 3.128.601

€ 639.959

€ 758.792

€ 826.392

€ 903.459

Middelharnis

€ 1.142.192

€ 249.401

€ 275.528

€ 296.613

€ 320.650

Midden Drenthe

€ 2.185.983

€ 610.687

€ 486.093

€ 523.359

€ 565.843

Midden-Delfland

€ 1.199.390

€ 285.814

€ 283.118

€ 303.571

€ 326.887

Mill en Sint Hubert

€ 716.821

€ 172.280

€ 168.401

€ 180.929

€ 195.211

Millingen aan de Rijn

€ 408.764

€ 81.823

€ 100.430

€ 108.599

€ 117.911

Moerdijk

€ 2.331.129

€ 559.785

€ 544.442

€ 588.396

€ 638.506

Montferland

€ 2.227.996

€ 494.439

€ 533.794

€ 575.888

€ 623.876

Montfoort U

€ 923.349

€ 209.669

€ 221.024

€ 237.141

€ 255.515

Mook en Middelaar

€ 504.761

€ 120.163

€ 118.781

€ 127.779

€ 138.038

Moordrecht

€ 579.269

€ 121.509

€ 141.493

€ 152.092

€ 164.175

Muiden

€ 441.392

€ 103.899

€ 103.496

€ 112.096

€ 121.901

Naarden

€ 1.104.899

€ 244.068

€ 264.368

€ 285.937

€ 310.526

Neder-Betuwe

€ 1.731.285

€ 390.979

€ 417.079

€ 445.445

€ 477.783

Nederlek

€ 941.187

€ 211.489

€ 225.643

€ 242.448

€ 261.607

Nederweert

€ 994.326

€ 236.966

€ 234.090

€ 251.634

€ 271.635

Neerijnen

€ 890.771

€ 224.656

€ 206.552

€ 221.348

€ 238.215

Niedorp

€ 837.510

€ 214.216

€ 193.018

€ 207.107

€ 223.170

Nieuwegein

€ 4.193.147

€ 787.321

€ 1.034.102

€ 1.130.763

€ 1.240.960

Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 1.518.946

€ 326.085

€ 366.610

€ 396.237

€ 430.014

Nieuwkoop

€ 1.794.296

€ 439.604

€ 418.339

€ 450.082

€ 486.270

Nieuw-Lekkerland

€ 745.609

€ 161.745

€ 181.819

€ 194.050

€ 207.995

Nijefurd

€ 746.041

€ 201.410

€ 168.092

€ 180.944

€ 195.595

Nijkerk

€ 2.652.087

€ 565.833

€ 643.895

€ 693.120

€ 749.239

Nijmegen

€ 10.962.309

€ 1.991.520

€ 2.702.380

€ 2.977.424

€ 3.290.986

Noord-Beveland

€ 480.559

€ 155.604

€ 99.607

€ 107.930

€ 117.418

Noordenveld

€ 2.000.528

€ 486.218

€ 466.185

€ 503.049

€ 545.076

Noordoostpolder

€ 3.464.332

€ 792.525

€ 823.214

€ 887.597

€ 960.996

Noordwijk

€ 1.551.668

€ 318.778

€ 376.674

€ 409.434

€ 446.782

Noordwijkerhout

€ 1.009.034

€ 231.115

€ 239.097

€ 258.405

€ 280.416

Nuenen c.a.

€ 1.339.812

€ 295.607

€ 321.845

€ 346.899

€ 375.462

Nunspeet

€ 1.877.488

€ 428.983

€ 448.816

€ 481.318

€ 518.372

Nuth

€ 827.406

€ 195.657

€ 193.405

€ 209.817

€ 228.527

Oegstgeest

€ 1.427.255

€ 291.654

€ 348.569

€ 377.197

€ 409.834

Oirschot

€ 1.159.843

€ 267.142

€ 275.547

€ 296.585

€ 320.570

Oisterwijk

€ 1.569.499

€ 340.237

€ 378.069

€ 408.341

€ 442.852

Oldebroek

€ 1.494.667

€ 347.787

€ 355.801

€ 381.112

€ 409.968

Oldenzaal

€ 2.059.316

€ 413.286

€ 504.393

€ 546.702

€ 594.935

Olst-Wijhe

€ 1.157.148

€ 284.661

€ 269.693

€ 289.886

€ 312.907

Ommen

€ 1.091.893

€ 305.130

€ 243.287

€ 261.409

€ 282.068

Onderbanken

€ 498.106

€ 118.826

€ 116.160

€ 125.969

€ 137.151

Oost Gelre

€ 1.951.026

€ 436.096

€ 467.999

€ 503.328

€ 543.604

Oosterhout

€ 3.566.433

€ 725.044

€ 867.729

€ 943.588

€ 1.030.071

Oostflakkee

€ 652.668

€ 161.382

€ 151.438

€ 163.212

€ 176.636

Ooststellingwerf

€ 1.743.864

€ 430.505

€ 404.224

€ 436.289

€ 472.845

Oostzaan

€ 594.747

€ 132.642

€ 142.272

€ 153.510

€ 166.322

Opmeer

€ 800.030

€ 196.345

€ 187.126

€ 200.599

€ 215.959

Opsterland

€ 2.041.360

€ 519.341

€ 470.232

€ 505.685

€ 546.102

Oss

€ 5.290.242

€ 1.067.180

€ 1.289.730

€ 1.402.427

€ 1.530.905

Oud-Beijerland

€ 1.525.832

€ 321.097

€ 370.842

€ 400.208

€ 433.686

Oude IJsselstreek

€ 2.613.505

€ 580.933

€ 623.635

€ 675.121

€ 733.817

Ouder-Amstel

€ 913.763

€ 189.331

€ 221.332

€ 240.579

€ 262.522

Ouderkerk

€ 581.988

€ 141.140

€ 136.667

€ 146.491

€ 157.690

Oudewater

€ 686.653

€ 151.877

€ 165.198

€ 177.676

€ 191.902

Overbetuwe

€ 2.974.089

€ 650.973

€ 716.438

€ 771.788

€ 834.890

Papendrecht

€ 2.149.112

€ 405.594

€ 535.115

€ 579.118

€ 629.285

Pekela

€ 862.972

€ 189.076

€ 206.276

€ 223.813

€ 243.807

Pijnacker-Nootdorp

€ 3.324.554

€ 676.488

€ 816.622

€ 879.742

€ 951.703

Purmerend

€ 5.595.705

€ 1.070.246

€ 1.370.679

€ 1.502.340

€ 1.652.440

Putten

€ 1.556.349

€ 366.699

€ 368.488

€ 395.298

€ 425.863

Raalte

€ 2.407.315

€ 552.652

€ 573.248

€ 616.215

€ 665.199

Reeuwijk

€ 860.780

€ 221.698

€ 197.862

€ 212.351

€ 228.869

Reiderland

€ 436.573

€ 123.141

€ 95.701

€ 104.086

€ 113.645

Reimerswaal

€ 1.566.590

€ 363.455

€ 372.571

€ 399.775

€ 430.789

Renkum

€ 1.830.556

€ 396.157

€ 437.810

€ 476.335

€ 520.255

Renswoude

€ 333.507

€ 72.907

€ 80.949

€ 86.603

€ 93.049

Reusel-De Mierden

€ 725.797

€ 186.673

€ 166.650

€ 179.126

€ 193.349

Rheden

€ 2.589.092

€ 551.018

€ 620.266

€ 676.723

€ 741.086

Rhenen

€ 1.203.509

€ 277.301

€ 285.769

€ 307.712

€ 332.727

Ridderkerk

€ 2.674.137

€ 523.667

€ 655.008

€ 714.066

€ 781.395

Rijnwaarden

€ 716.849

€ 167.981

€ 169.042

€ 182.335

€ 197.491

Rijnwoude

€ 1.214.293

€ 286.941

€ 286.450

€ 308.107

€ 332.796

Rijssen-Holten

€ 2.682.414

€ 573.965

€ 654.438

€ 700.659

€ 753.352

Rijswijk

€ 2.939.542

€ 525.176

€ 726.965

€ 801.318

€ 886.083

Roerdalen

€ 1.208.124

€ 294.040

€ 280.384

€ 303.610

€ 330.090

Roermond

€ 3.600.336

€ 730.765

€ 868.476

€ 952.597

€ 1.048.499

Roosendaal

€ 5.279.768

€ 1.071.688

€ 1.280.248

€ 1.397.232

€ 1.530.600

Rotterdam

€ 53.562.458

€ 9.509.266

€ 13.225.219

€ 14.536.106

€ 16.291.867

Rozenburg

€ 806.334

€ 158.465

€ 197.628

€ 215.139

€ 235.102

Rozendaal

€ 107.394

€ 26.712

€ 25.432

€ 26.829

€ 28.421

Rucphen

€ 1.206.640

€ 264.759

€ 289.278

€ 312.859

€ 339.744

Schagen

€ 1.182.087

€ 236.796

€ 288.640

€ 313.917

€ 342.734

Scheemda

€ 907.442

€ 250.857

€ 202.196

€ 218.118

€ 236.270

Schermer

€ 365.144

€ 116.012

€ 76.804

€ 82.766

€ 89.562

Scherpenzeel

€ 632.969

€ 128.597

€ 156.755

€ 167.617

€ 180.001

Schiedam

€ 6.029.334

€ 1.106.543

€ 1.477.562

€ 1.633.644

€ 1.811.584

Schiermonnikoog

€ 79.037

€ 27.161

€ 16.167

€ 17.242

€ 18.467

Schijndel

€ 1.440.097

€ 296.632

€ 352.542

€ 379.879

€ 411.044

Schinnen

€ 733.791

€ 166.889

€ 174.010

€ 188.300

€ 204.592

Schoonhoven

€ 844.700

€ 165.433

€ 208.570

€ 225.626

€ 245.070

Schouwen-Duiveland

€ 2.179.030

€ 537.284

€ 503.949

€ 545.317

€ 592.479

Sevenum

€ 489.314

€ 111.259

€ 117.248

€ 125.627

€ 135.180

's-Gravenhage

€ 41.613.780

€ 7.494.428

€ 10.170.242

€ 11.319.471

€ 12.629.640

's-Hertogenbosch

€ 9.252.790

€ 1.756.613

€ 2.276.680

€ 2.488.823

€ 2.730.674

Simpelveld

€ 608.894

€ 132.276

€ 145.852

€ 158.292

€ 172.474

Sint-Anthonis

€ 800.490

€ 198.670

€ 186.743

€ 199.988

€ 215.089

Sint-Michielsgestel

€ 1.686.253

€ 384.117

€ 402.313

€ 432.630

€ 467.193

Sint-Oedenrode

€ 1.082.328

€ 250.617

€ 257.110

€ 276.339

€ 298.262

Sittard-Geleen

€ 5.824.901

€ 1.158.185

€ 1.417.625

€ 1.549.420

€ 1.699.671

Skarsterlan

€ 1.853.850

€ 483.977

€ 423.593

€ 455.151

€ 491.129

Sliedrecht

€ 1.604.037

€ 313.841

€ 396.480

€ 428.568

€ 465.149

Slochteren

€ 1.010.877

€ 276.750

€ 226.420

€ 243.893

€ 263.814

Sluis

€ 1.454.838

€ 417.629

€ 316.465

€ 344.431

€ 376.312

Smallingerland

€ 3.738.422

€ 775.301

€ 907.090

€ 984.111

€ 1.071.920

Sneek

€ 2.266.713

€ 452.192

€ 554.394

€ 602.590

€ 657.537

Soest

€ 3.039.137

€ 619.811

€ 738.525

€ 803.413

€ 877.388

Someren

€ 1.162.009

€ 264.058

€ 277.696

€ 298.353

€ 321.902

Son en Breugel

€ 981.406

€ 210.191

€ 238.293

€ 256.234

€ 276.688

Spijkenisse

€ 5.117.569

€ 987.611

€ 1.247.491

€ 1.370.892

€ 1.511.576

Stadskanaal

€ 2.125.634

€ 495.564

€ 497.975

€ 541.333

€ 590.763

Staphorst

€ 1.332.928

€ 302.757

€ 322.163

€ 342.444

€ 365.564

Stede Broec

€ 1.449.099

€ 286.389

€ 358.345

€ 386.267

€ 418.098

Steenbergen

€ 1.424.243

€ 335.722

€ 334.595

€ 361.581

€ 392.346

Steenwijkerland

€ 2.892.562

€ 738.570

€ 663.312

€ 715.559

€ 775.121

Stein

€ 1.398.831

€ 299.067

€ 336.351

€ 365.239

€ 398.173

Strijen

€ 582.211

€ 142.782

€ 135.494

€ 145.986

€ 157.948

Ten Boer

€ 550.775

€ 141.308

€ 127.088

€ 136.070

€ 146.309

Terneuzen

€ 3.568.966

€ 827.333

€ 836.471

€ 910.425

€ 994.737

Terschelling

€ 326.016

€ 109.656

€ 66.203

€ 71.856

€ 78.301

Texel

€ 987.411

€ 299.561

€ 210.726

€ 228.456

€ 248.668

Teylingen

€ 2.375.268

€ 512.396

€ 575.142

€ 618.914

€ 668.817

Tholen

€ 1.825.324

€ 418.897

€ 435.038

€ 467.303

€ 504.086

Tiel

€ 3.120.744

€ 618.509

€ 763.802

€ 830.944

€ 907.489

Tilburg

€ 14.507.113

€ 2.681.732

€ 3.580.432

€ 3.925.677

€ 4.319.272

Tubbergen

€ 1.504.846

€ 367.116

€ 353.840

€ 378.110

€ 405.780

Twenterand

€ 2.279.784

€ 503.211

€ 549.743

€ 590.298

€ 636.532

Tynaarlo

€ 1.997.928

€ 492.804

€ 463.355

€ 499.997

€ 541.772

Tytsjerksteradiel

€ 2.090.301

€ 525.088

€ 483.161

€ 520.017

€ 562.035

Ubbergen

€ 567.617

€ 140.525

€ 131.276

€ 141.869

€ 153.947

Uden

€ 2.655.987

€ 544.768

€ 647.282

€ 701.222

€ 762.715

Uitgeest

€ 833.953

€ 168.256

€ 205.942

€ 221.188

€ 238.568

Uithoorn

€ 1.860.491

€ 363.294

€ 459.373

€ 497.295

€ 540.529

Urk

€ 1.763.351

€ 343.043

€ 444.685

€ 472.154

€ 503.470

Utrecht

€ 22.421.737

€ 3.925.962

€ 5.575.090

€ 6.138.938

€ 6.781.748

Utrechtse Heuvelrug

€ 3.063.504

€ 682.274

€ 731.572

€ 790.971

€ 858.688

Vaals

€ 561.150

€ 137.012

€ 128.399

€ 140.801

€ 154.939

Valkenburg aan de Geul

€ 918.345

€ 211.177

€ 215.076

€ 234.802

€ 257.290

Valkenswaard

€ 1.774.570

€ 371.779

€ 429.231

€ 465.886

€ 507.674

Veendam

€ 1.806.813

€ 382.803

€ 433.607

€ 472.838

€ 517.564

Veenendaal

€ 4.555.293

€ 895.658

€ 1.125.199

€ 1.215.656

€ 1.318.780

Veere

€ 1.389.154

€ 362.382

€ 317.088

€ 341.135

€ 368.550

Veghel

€ 2.621.361

€ 556.954

€ 634.911

€ 685.762

€ 743.734

Veldhoven

€ 2.598.744

€ 529.485

€ 635.962

€ 687.354

€ 745.943

Velsen

€ 4.517.119

€ 911.997

€ 1.102.883

€ 1.197.300

€ 1.304.939

Venlo

€ 6.194.643

€ 1.227.425

€ 1.506.771

€ 1.649.096

€ 1.811.352

Venray

€ 2.727.132

€ 585.338

€ 656.951

€ 711.390

€ 773.453

Vianen

€ 1.392.643

€ 289.462

€ 338.076

€ 366.405

€ 398.700

Vlaardingen

€ 5.195.074

€ 954.040

€ 1.276.608

€ 1.407.565

€ 1.556.861

Vlagtwedde

€ 1.073.939

€ 285.706

€ 242.030

€ 261.820

€ 284.382

Vlieland

€ 89.364

€ 33.973

€ 17.376

€ 18.415

€ 19.599

Vlissingen

€ 2.942.093

€ 568.650

€ 717.576

€ 787.866

€ 868.000

Vlist

€ 670.813

€ 167.682

€ 155.917

€ 167.184

€ 180.030

Voerendaal

€ 740.880

€ 174.091

€ 173.420

€ 188.238

€ 205.130

Voorschoten

€ 1.403.402

€ 293.108

€ 339.608

€ 368.738

€ 401.947

Voorst

€ 1.410.712

€ 375.361

€ 318.587

€ 343.934

€ 372.830

Vught

€ 1.530.853

€ 334.985

€ 366.532

€ 397.192

€ 432.144

Waalre

€ 1.023.833

€ 216.758

€ 248.582

€ 268.113

€ 290.380

Waalwijk

€ 2.952.983

€ 595.082

€ 720.206

€ 783.034

€ 854.661

Waddinxveen

€ 1.657.206

€ 344.882

€ 403.675

€ 435.935

€ 472.714

Wageningen

€ 2.027.879

€ 387.890

€ 500.132

€ 544.588

€ 595.269

Wassenaar

€ 1.519.473

€ 339.447

€ 360.507

€ 391.878

€ 427.641

Waterland

€ 1.051.001

€ 260.075

€ 243.615

€ 262.749

€ 284.562

Weert

€ 3.228.823

€ 646.820

€ 786.074

€ 857.341

€ 938.589

Weesp

€ 1.187.774

€ 237.933

€ 287.281

€ 315.305

€ 347.254

Werkendam

€ 1.723.264

€ 400.258

€ 409.620

€ 439.602

€ 473.784

Wervershoof

€ 633.084

€ 148.728

€ 150.158

€ 160.948

€ 173.249

West Maas en Waal

€ 1.163.620

€ 279.196

€ 273.479

€ 293.857

€ 317.089

Westerveld

€ 1.219.455

€ 392.511

€ 254.946

€ 274.725

€ 297.274

Westervoort

€ 1.000.617

€ 213.198

€ 240.675

€ 261.501

€ 285.243

Westland

€ 6.492.813

€ 1.333.018

€ 1.590.000

€ 1.714.137

€ 1.855.659

Weststellingwerf

€ 1.713.339

€ 431.654

€ 393.422

€ 425.721

€ 462.542

Westvoorne

€ 812.561

€ 189.219

€ 192.163

€ 207.084

€ 224.095

Wierden

€ 1.502.988

€ 335.142

€ 362.052

€ 388.068

€ 417.727

Wieringen

€ 550.915

€ 130.746

€ 129.190

€ 139.572

€ 151.407

Wieringermeer

€ 863.914

€ 217.749

€ 199.293

€ 214.670

€ 232.201

Wijchen

€ 2.722.891

€ 563.650

€ 663.421

€ 717.235

€ 778.585

Wijdemeren

€ 1.464.474

€ 348.497

€ 342.709

€ 370.686

€ 402.581

Wijk bij Duurstede

€ 1.576.075

€ 336.417

€ 382.319

€ 411.841

€ 445.497

Winschoten

€ 1.115.876

€ 219.504

€ 271.842

€ 297.589

€ 326.941

Winsum

€ 1.043.858

€ 247.959

€ 245.614

€ 264.422

€ 285.863

Winterswijk

€ 1.966.478

€ 434.398

€ 470.866

€ 508.917

€ 552.297

Woensdrecht

€ 1.277.439

€ 280.398

€ 305.984

€ 331.171

€ 359.885

Woerden

€ 3.422.953

€ 710.389

€ 835.314

€ 901.116

€ 976.134

Wormerland

€ 1.031.327

€ 224.653

€ 248.324

€ 267.974

€ 290.376

Woudenberg

€ 766.005

€ 165.087

€ 186.188

€ 199.676

€ 215.054

Woudrichem

€ 943.577

€ 226.585

€ 222.016

€ 238.240

€ 256.736

Wunseradiel

€ 926.931

€ 273.064

€ 202.303

€ 217.258

€ 234.307

Wymbritseradiel

€ 1.186.502

€ 324.859

€ 267.183

€ 286.321

€ 308.139

Zaanstad

€ 11.059.935

€ 2.035.614

€ 2.729.379

€ 2.995.676

€ 3.299.265

Zaltbommel

€ 1.933.719

€ 436.403

€ 462.703

€ 497.482

€ 537.132

Zandvoort

€ 1.013.763

€ 196.080

€ 247.166

€ 271.428

€ 299.088

Zederik

€ 970.593

€ 246.722

€ 224.520

€ 240.543

€ 258.809

Zeevang

€ 488.869

€ 142.392

€ 106.948

€ 115.111

€ 124.419

Zeewolde

€ 1.598.081

€ 368.132

€ 381.575

€ 408.716

€ 439.658

Zeist

€ 4.251.903

€ 837.344

€ 1.035.002

€ 1.133.584

€ 1.245.972

Zevenaar

€ 2.042.881

€ 426.501

€ 494.160

€ 536.803

€ 585.417

Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 706.516

€ 167.704

€ 166.703

€ 179.028

€ 193.080

Zijpe

€ 821.728

€ 218.448

€ 185.473

€ 200.397

€ 217.410

Zoetermeer

€ 8.741.006

€ 1.684.086

€ 2.128.248

€ 2.342.314

€ 2.586.357

Zoeterwoude

€ 608.268

€ 138.927

€ 144.142

€ 155.898

€ 169.301

Zuidhorn

€ 1.426.446

€ 345.065

€ 334.227

€ 359.291

€ 387.863

Zundert

€ 1.298.977

€ 285.972

€ 312.695

€ 336.555

€ 363.755

Zutphen

€ 3.283.418

€ 638.301

€ 804.230

€ 878.250

€ 962.637

Zwartewaterland

€ 1.704.726

€ 361.002

€ 418.892

€ 446.614

€ 478.218

Zwijndrecht

€ 3.234.635

€ 589.154

€ 802.336

€ 878.282

€ 964.863

Zwolle

€ 8.043.909

€ 1.544.703

€ 1.982.639

€ 2.158.206

€ 2.358.361

           

totaal

€ 1.154.400.000

€ 236.000.000

€ 279.800.000

€ 304.800.000

€ 333.800.000

Terug naar begin van de pagina