Besluit controleprotocol jaarrekening 2007 regionale politiekorpsen

[Regeling vervallen per 12-02-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Besluit controleprotocol jaarrekening 2007 regionale politiekorpsen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-02-2009]

Ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2007 van de regionale politiekorpsen, door de accountant als bedoeld in artikel 19, derde lid van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen, wordt het controleprotocol gebruikt dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 12-02-2009]

De regeling van 8 december kenmerk 2006-359988 (Stcrt. 2006, nr. 245) waarbij het protocol voor de controle van de jaarrekening 2006 van de regionale politiekorpsen is vastgesteld wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Bijlage Controleprotocol voor de jaarrekening 2007 regionale politiekorpsen

[Vervallen per 12-02-2009]

Normenkader voor de rechtmatigheidstoetsing

[Vervallen per 12-02-2009]

1. Inleiding

[Vervallen per 12-02-2009]

1.1. Algemeen

[Vervallen per 12-02-2009]

Artikel 5 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (BFRP) regelt de verantwoording door de regionale politiekorpsen van de besteding van rijksbijdragen en overige baten. In het vierde lid van artikel 5 BFRP is bepaald dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nadere regels kan stellen aan de reikwijdte van de controle, aan het jaarverslag en de jaarrekening en aan de inhoud van de accountantsverklaring voor de politiekorpsen. Het controleprotocol heeft ten doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole en de daarvoor te hanteren toleranties.

Dit controleprotocol is verder van overeenkomstige toepassing op de Politieacademie.

1.2. Verantwoordingsjaar 2007

[Vervallen per 12-02-2009]

Het controleprotocol is op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo zijn bij de aandachtspunten die onderdelen geschrapt die al deel uitmaken van de reguliere jaarrekeningcontrole, die beter opgenomen kunnen worden in het normenkader of die BZK zelfstandig kan beoordelen.

In het normenkader, dat als bijlage 1 onderdeel vormt van het controleprotocol, is een samenvattend overzicht opgenomen van de voor de controle relevante wet- en regelgeving.

De resterende onderwerpen betreffen toleranties, de wijze van rapportage van geconstateerde fouten en onzekerheden, het verslag van bevindingen en een beperkt aantal aandachtspunten.

2. Accountantscontrole

[Vervallen per 12-02-2009]

2.1. Algemeen

[Vervallen per 12-02-2009]

Het controleprotocol beoogt geen reguliere accountantscontrole voor te schrijven. De accountant stelt vast of de jaarrekening voldoet aan het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen [BCRRP] en ingericht is volgens de modellen zoals die opgenomen zijn in de decembercirculaire 2005, bijlage 5. Vanaf de jaarrekening 2008 gelden de modellen zoals die vastgesteld zijn bij ministeriële regeling van 9 oktober 2007 nr. 2007-390612 (Stcrt. 23 oktober 2007, nr. 204/pag 9). De accountant rapporteert over de uitkomst van zijn controle door middel van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Bij het jaarverslag toetst de accountant, voor zover hij dat kan beoordelen, of deze verenigbaar is met de jaarrekening.

Indien de verantwoorde baten en lasten zijn gebaseerd op gegevens van derden dient de regio deze gegevens te controleren. Deze derden dienen op de hoogte te zijn van de eisen die in dit controleprotocol worden gesteld.

De Auditdienst van het Ministerie van BZK ziet toe op de naleving van het controleprotocol. Mede hiervoor dienen de controledossiers zodanig te zijn ingericht dat de Auditdienst van het Ministerie van BZK op een efficiënte wijze zich een verantwoord oordeel kan vormen over de grondslagen, de uitvoering en de resultaten van de reguliere controle. Het oordeel heeft mede betrekking op bij derden uitgevoerde onderzoeken. De controle werkzaamheden dienen op een zodanige wijze gedocumenteerd te zijn zodat de Auditdienst van het ministerie van BZK aan de hand van het dossier de verrichte controles kan nagaan en de totstandkoming van het oordeel kan toetsen.

De formele basis voor de gesprekken met de controlerende accountants en inzage in de controledossiers zijn de artikelen 43 en 43a van de derde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (Stb. 2007, nr. 294).

2.2. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties

[Vervallen per 12-02-2009]

Voor de strekking van de accountantsverklaring( goedkeurend, met beperking, oordeelonthouding of afkeurend) zijn de volgende toleranties van toepassing:

Soort verklaring >>

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de verantwoording (% van de totale rijksbijdrage)

< 1%

> 1% < 3%

N.v.t.

> 3%

Onzekerheden in de controle (% van de totale rijksbijdrage)

< 3%

> 3% < 10%

> 10%

N.v.t.

De accountant richt zijn controle zodanig in dat hij met een betrouwbaarheid van 95% de uitspraak kan doen dat in de verantwoording geen onjuistheden voorkomen met een belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties.

Bovenstaande percentages zijn ontleend aan het Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo) 2006 van het Interdepartementaal Overleg Departementale Auditdiensten (IODAD).

De algemene rapporteringstoleranties zijn gelijk gesteld aan de goedkeuringstoleranties met uitzondering van rechtmatigheidsfouten van € > 100.000,–. Deze worden in een tabelvorm in het rapport van bevindingen gespcificeerd. Fouten die de 1%-goedkeuringstolerantiegrens of 3% voor onzekerheden overschrijden verwerkt de accountant in zijn accountantsverklaring. Tevens vindt een nadere uiteenzetting plaats in het verslag van bevindingen.

2.3. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing

[Vervallen per 12-02-2009]

De accountantscontrole op de rechtmatigheid is limitatief gericht op de naleving van het normenkader zoals die voor het betreffende verslagjaar geldt.

Dit geldt uitsluitend voorzover de in het normenkader opgenomen bepalingen de uitkomst van de in de jaarrekening opgenomen financiële transacties (baten, lasten en balansmutaties) beïnvloeden.

2.4. Accountantsverklaring

[Vervallen per 12-02-2009]

De voorgeschreven controle van de jaarrekening door de accountant is gericht op het afgeven van een oordeel over:

 • de getrouwe weergave van de in of de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;

 • het rechtmatig tot stand komen van deze baten en lasten en balansmutaties (financiële rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met de begroting en met de regelingen die zijn opgenomen in het bij dit controleprotocol gevoegde normenkader, voorzover deze effect hebben op de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening);

 • de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de formulering van de accountantsverklaring is aangesloten bij de daarvoor geldende voorschriften en bij hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Het NIVRA heeft in 2007 een modeltekst uitgebracht ten behoeve van het Controleprotocol Regionale Politiekorpsen. Voor de actuele versie van deze verklaring wordt verwezen naar de themapagina ‘Publieke Sector’ van www.nivra.nl.

In de accountantsverklaring neemt de accountant op dat de controle heeft plaatsgevonden met inachtneming van het controleprotocol en dat de verslaglegging, mits daaraan voldaan is, in overeenstemming is met het BCRRP en de Regeling HAP.

2.5. Verslag van bevindingen

[Vervallen per 12-02-2009]

Het verslag van bevindingen bevat, conform artikel 14, vijfde lid, van het BCRRP, o.a. de volgende onderdelen:

 • Jaarrekening: opname tabel fouten en onzekerheden boven de algemene rapportagetolerantie (zie paragraaf 2.2).

 • Financieel Beheer: onderzoeksbevindingen of de administratie en het beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. Het gaat daarbij met name of de beheersorganisatie inzake het financieel beheer een getrouwe en rechtmatige verantwoording kan waarborgen.

 • Aandachtspunten: de accountant geeft zijn onderzoeksbevindingen weer over de in paragraaf 3.1 t/m 3.4 genoemde aandachtspunten.

3. Aandachtspunten

[Vervallen per 12-02-2009]

3.1. Bestedingsvoorwaarden

[Vervallen per 12-02-2009]

De bestedingsvoorwaarden zijn beschreven in de relevante wet- en regelgeving en specifiekere bepalingen, in de toekenningsbrief of in de (juni of december)circulaires. In de jaarrekening dient de regio de ontvangst en de besteding van een rijksbijdragen op zichtbare wijze op te nemen. Jaarlijks voorziet het Ministerie van BZK de regiokorpsen van een overzicht met de verrichte betalingen en de openstaande voorschotten ultimo van het verslagjaar. Deze overzichten worden aangemaakt vanuit het financieel informatiesysteem van BZK. De nog niet vastgestelde rijksbijdragen betaald in voorgaande jaren staan vermeld in de bijlage bij de vaststellingsbrief.

Werkzaamheden accountant

De accountant geeft aan of bij de besteding van de bijdragen voldaan is aan de voorwaarden. Indien de bestedingsvoorwaarden niet of niet geheel zijn nagekomen, maakt de accountant daarvan melding in zijn verslag van bevindingen.

3.2. Tijdelijke ouderenregeling [TOR] en de strafheffing voor gevallen ingegaan op of na 1 januari 2006

[Vervallen per 12-02-2009]

De regio’s nemen in de jaarrekening een opgave op van het aantal deelnemers TOR met het totaal aantal maanden dat de deelnemers daarvan gebruik hebben gemaakt Op basis van deze opgave ontvangen de regio’s een definitieve tegemoetkoming in de kosten van de TOR van € 613,00 per maand.

Met ingang van 1 januari 2006 is – vanwege de gewijzigde fiscale regelgeving – de Tijdelijke Ouderenregeling (TOR) voor nieuwe instroom op of na 1 januari 2006 als een fiscaal onzuivere regeling aangemerkt. In de junicirculaire 2006 is aangekondigd dat de belastingdienst alleen voor de nieuwe instroom vanaf 1 januari 2006 een strafheffing van 26% over de nonactiviteitsinkomen zal opleggen. BZK compenseert de regio’s voor deze heffing met een bedrag van € 789 op basis van het aantal opgegeven maanden.

Werkzaamheden accountant

De accountant gaat na of de regio aan de in de circulaire [EA2000/U58273 van 3 maart 2000] genoemde voorwaarden heeft voldaan en de juiste opgave in de jaarrekening heeft opgenomen van het totaal aantal maanden TOR-deelname. Daarnaast gaat de accountant na of apart het juiste aantal maanden non-activiteit opgenomen zijn, ingegaan op of na 1 januari 2006, voor de vaststelling van de compensatie fiscale strafheffing.

3.3. Naleving EU-aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten

[Vervallen per 12-02-2009]

Aanbestedingen kunnen ook in samenwerking met andere politieregio’s, Korps landelijke politiediensten (KLPD) of de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (Vts PN) plaatsvinden. Als aanbesteding met andere organisaties heeft plaatsgevonden bepaalt de accountant in hoeverre hij bij zijn controle gebruik maakt van de werkzaamheden van andere accountants. Hierbij laat hij zich leiden door Standaard COS 600 ‘Gebruikmaken van werkzaamheden van andere accountants’.

Werkzaamheden accountant

Indien de accountant constateert dat een aanschaf die onder de EU-aanbestedingsregels valt door de regio niet of verkeerd is toegepast dan handelt hij conform het gestelde in paragraaf 2.2.

3.4. Verantwoording gelden Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM)

[Vervallen per 12-02-2009]

1. Beoordeling AO/IC BVOM-gelden

De accountant beoordeelt de opzet, het bestaan en de werking van de Administratieve Organisatie (AO) rondom de besteding van de BVOM-gelden. Verstrekt in het kader van het Speerpuntenprogramma en de Handhaving Subjectieve Verkeersonveiligheid. De accountant stelt eveneens vast dat in de AO van een korps maatregelen zijn getroffen om de juistheid en volledigheid van de invoergegevens in de geautomatiseerde systemen, genoemd in het toetsingskader, te waarborgen. Het gaat hierbij met name om de naam en unieke PL-code van de medewerkers van het Regionaal Verkeershandhavingsteam.

2. Controle verantwoording BVOM

De politieregio’s ontvangen de gelden, voor de intensivering van de verkeershandhaving, niet van BZK maar van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. Door middel van een bijlage bij de jaarrekening legt de politieregio verantwoording af over de besteding van deze bijdrage.

De accountant maakt bij zijn controle gebruik van de vigerende ‘Toetsingskader van Begroting en Verantwoording Verkeersbudget’. De controle op de besteding van de BVOM-gelden en de verantwoording hiervan in de jaarrekening vormt voor de accountant een onderdeel van zijn reguliere controle.

Gezien de beperkte omvang van deze geldstroom bestaat de mogelijkheid dat de BVOM-gelden door het ontbreken van een materieel belang buiten de controle op de jaarrekening vallen. BZK verwacht van de accountant echter dat hij in ieder geval aandacht aan deze post besteedt bij zijn controle op de jaarrekening, ook als deze post niet van materiële betekenis is voor het totale beeld van de jaarrekening. Eventuele bevindingen vermeldt de accountant in zijn verslag van bevindingen.

Bijlage 1. Normenkader voor de rechtmatigheidstoetsing bij de politieregio’s

[Vervallen per 12-02-2009]

A. Regelgeving

[Vervallen per 12-02-2009]

Bijlage A bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

B. Circulaires en brieven

[Vervallen per 12-02-2009]

 • Voor de regio's geldende circulaires over algemene- en bijzondere bijdragen, met name de juni- en decembercirculaires.

 • Voor individuele regio's geldende brieven, waarbij gelden worden toegekend en/of bestedingsvoorwaarden worden gesteld, waaronder brieven aan regio’s die onder preventief toezicht zijn gesteld met de goedkeuring van de begroting en de daarop betrekking hebbende wijzigingen, waarbij toestemming is gegeven tot het doen van uitgaven.

 • Modellen, zoals opgenomen in de decembercirculaire 2005 – kenmerk 2005-270656 van 29 november 2005 bijlagen 5a en 5b – geldt alleen voor de jaarrekening 2007.

 • Toetsingskader van Begroten en Verantwoording Verkeersbudget:

  Speerpuntenprogramma en Handhaving Subjectieve Verkeersveiligheid.

Van Begroten naar Verantwoorden. Bureau Verkeershandhaving OM Soesterberg, 29 maart 2006. Tot stand gekomen in overeenstemming met een vertegenwoordiging van de hoofden FEZ van de politieregio’s.

Met de in dit normenkader gepresenteerde inventarisatie is een minimumkader voor de reikwijdte van de rechtmatigheidcontrole. De politieregio kan dit normenkader afstemmen op de eigen situatie en aanvullen.

Terug naar begin van de pagina