Verordening HPA financieringsheffing jaar 2008

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 8 november 2007, houdende regels ter zake van de aan de onder het Hoofdproductschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2008 (Verordening HPA financieringsheffing jaar 2008)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw,

Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen en artikel 7, tweede lid, van de verordening HPA bevoegdheden 2006;

Gehoord de Commissie Vlas;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a. hoofdproductschap:

Hoofdproductschap Akkerbouw

b. secretaris:

secretaris van het hoofdproductschap

c. ondernemer:

De natuurlijk of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;

d. verwerker van vlas:

Een bedrijf dat vlas verwerkt of voor eigen rekening en risico laat verwerken.

§ 2. Heffingen

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is voor het jaar 2008 verplicht aan het hoofdproductschap een heffing te betalen ter zake van het in Nederland in de handel van:

  – gebrande koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen (GN-code 0901)

  € 0,03 per 100 kg

  – op loskoffie, concentraat van koffie op basis van droge stofgehalte (GN-codes 2101 10)

  € 0,03 per 100 kg, vermenigvuldigd met de factor 2,18;

  – groene en zwarte thee (GN-code 09012) in een verpakking met een inhoud van niet meer dan 3 kg

  € 0,03 per 100 kg

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor het in Nederland in de handel brengen van thee in kleinverpakking, voor zover een hoeveelheid van 500.000 kg op jaarbasis niet wordt overschreden.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing wordt gerestitueerd indien de ondernemer de betrokken hoeveelheden buiten het vrije verkeer van Nederland brengt en voor zover het te restitueren heffingsbedrag meer dan € 50,– per maand bedraagt.

Artikel 3

Koffiebranders, theepakkers en handelaren in koffie en thee zijn verplicht binnen eenentwintig dagen na afloop van half jaar, door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het hoofdproductschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de in artikel 2 bedoelde heffing.

De verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.

Artikel 4

 • 1 De teler van vlas is voor het jaar 2008 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,– per hectare vezelvlas.

 • 2 De verwerker van vlas is voor het jaar 2008 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,– per hectare vezelvlas van de oogst 2008.

Artikel 5

Artikel 6

De heffing bedoeld in de artikelen 2 en 4 is bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het hoofdproductschap.

§ 3. Ambsthalve heffing

Artikel 7

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in de artikelen 3 en 5 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor de betreffende periode ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

 • 3 Indien het hoofdproductschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambsthalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.

 • 4 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het hoofdproductschap van de in artikel 3 en 5 bedoelde opgaven.

§ 4. Betaling van de heffing

Artikel 8

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, vóór en door deze te bepalen datum.

Artikel 9

Het hoofdproductschap kan besluiten nota’s van minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota’s welke betrekking hebben op meerdere perioden.

Artikel 10

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet bepaald bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2008, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 bepaald, alsmede met uitzondering van de toepassing van de Verordening HPA algemene bepalingen 2003.

Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA financieringsheffing jaar 2008.

Den Haag, 8 november 2007

Th.A.M. Meijer

voorzitter

P. Hijma

secretaris

Terug naar begin van de pagina