Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I

[Regeling vervallen per 01-09-2009.]
Geldend van 01-09-2007 t/m 31-08-2009

Besluit van 30 maart 2007 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten en een verlenging van de opt-out voor NOx (Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. DJZ2006331205, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 8.40, eerste lid, 16.1, tweede en derde lid, 16.6, eerste lid, 16.12, tweede en vijfde lid, 16.33, tweede lid, 16.49, tweede en vierde lid, en 16.50 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 12 februari 2007, nr. W08.06.0576/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 maart 2007, nr DJZ2007025924, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-09-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.]

Artikel III

[Vervallen per 01-09-2009]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel IV

[Vervallen per 01-09-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 maart 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de negentiende april 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina