Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2009.]
Geldend van 01-07-2007 t/m heden

Besluit van 19 maart 2007, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Geneesmiddelenwet en houdende aanpassing van een aantal andere besluiten (Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2006, kenmerk DWJZ/SWW-2732373;

Gelet op de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen, de Opiumwet, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Warenwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet op de orgaandonatie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet milieubeheer, het Wetboek van Koophandel en de Diergeneesmiddelenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 februari 2007, nr. W13.07.0008/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2007, kenmerk DWJZ/SWW-2753622

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1.12

[Red: Wijzigt het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.]

Artikel 1.14

[Red: Wijzigt het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut.]

Artikel 1.17

[Red: Wijzigt het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 december 2003 ingediende voorstel van Wet, houdende vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (Kamerstukken II, 2003/2004, 29 359), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 2007

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de twaalfde april 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina