Aanpassingswet handel in emissierechten

[Regeling vervallen per 01-09-2009.]
Geldend van 01-09-2007 t/m 31-08-2009

Wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in emissierechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit de eerste ervaringen met de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten is gebleken dat de regelgeving met betrekking tot deze systemen in de Wet milieubeheer enige verduidelijking en verbetering behoeft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 01-09-2009]

[Red: Wijzigt de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-09-2009]

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel V

[Vervallen per 01-09-2009]

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet handel in emissierechten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 november 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de zevende december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina