MVO-verordening Administratieve heffingen 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Verordening van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 29 november 2007, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Margarine, Vetten en Oliën ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2008 (Verordening MVO administratieve heffingen 2008)

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

Productschap Margarine, Vetten en Oliën

b.

voorzitter

voorzitter van het productschap

c.

secretaris

secretaris van het productschap

d.

ondernemer

ieder natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.

§ 2. Heffingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde is voor de hierna genoemde producten een heffing verschuldigd, zoals aangegeven achter het betrokken product:

  a.

  Sojabonen

  € 0,06 per 1000 kg

  b.

  Overige oliehoudende zaden en vruchten en meel ervan, waaruit de olie niet is afgescheiden, met uitzondering van consumptiegrondnoten, cacaobonen en voor dadelijke consumptie bereide olijven

  € 0,12 per 1000 kg

  c.

  Smeerbare vetproducten, mayonaise en dergelijke sausen met een vetpercentage van minder dan 60 met een vetpercentage van 60 of meer

  € 0,12 per 1000 kg

  € 0,24 per 1000 kg

 • 3 De heffing, bedoeld in het tweede lid, is niet verschuldigd over ingevoerde hoeveelheden van de in dat lid onder a en b genoemde producten, voor zover ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat deze zijn afgeleverd aan een bereider ter verwerking in diens bedrijf.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De bereider is ter zake van het bereiden van ruwe oliën of vetten, andere dan cacaoboter en bleekaarde-extractievet/-olie, aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,32 per 1000 kg bereid product.

 • 2 De uitsmelter is ter zake van het uitsmelten van rauw dierlijk vet, spek of beenderen dan wel het op andere wijze bereiden van vet uit rauw dierlijk vet, spek of beenderen aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,32 per 1000 kg bereid dierlijk vet.

§ 3. Betaling van de heffing

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Heffingen worden niet in rekening gebracht, indien het totaal van de in één kalendermaand opgelegde heffingen resulteert in een verschuldigd bedrag van minder dan € 50,–.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

De heffingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat zij in rekening zijn gebracht.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 3 Indien de ondernemer binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolgde de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De ondernemer legt, indien de voorzitter daarom verzoekt, een door een account afgegeven verklaring over, waaruit de totale over een bepaalde periode door ondernemer ingevoerde, bereide of uitgesmolten producten blijkt.

 • 2 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het productschap van de in lid 1 bedoelde opgave.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008. De MVO-verodening Administratieve heffingen 2007 wordt per die datum ingetrokken, behalve ten aanzien van de op grond van die verordening onstane betalingsverplichtingen. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007 treedt zij in werking op de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze verordening wordt aangehaald als: MVO-verordening Administratieve heffingen 2008.

Rijswijk, 29 november 2007

W. Oosterhuis

voorzitter

F.A.G.M. Claassen

secretaris

Terug naar begin van de pagina