Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden

[Regeling vervallen per 08-03-2008.]
Geldend van 08-03-2006 t/m 07-03-2008

Besluit van 24 oktober 2005 tot wijziging van enige besluiten in verband met de dualisering van het gemeentebestuur en het provinciebestuur (Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2005, kenmerk 2005-0000030716, gedaan mede namens Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet en gelet op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Archiefwet 1995, de Destructiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Financiële-Verhoudingswet, de Gaswet, de Kaderwet volksgezondheidssubsidies, de Kernenergiewet, de Les- en cursusgeldwet, de Locaalspoor- en Tramwegwet, de Luchtvaartwet, de Mediawet, de Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet, de Spoorwegwet, de Vleeskeuringswet, de Wegenverkeerswet, de Welzijnswet 1994, de Wet agrarisch grondverkeer, de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet geluidhinder, de Wet houdende bepalingen tot voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren, de Wet infrastructuurfonds, de Wet milieubeheer, de Wet nationale ombudsman, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet op de expertisecentra, de Wet op de jeugdhulpverlening, de Wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het specifiek cultuurbeleid, de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden budget en de vorming van regionale expertisecentra, de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet rampen en zware ongevallen, de Wet specifiek cultuurbeleid, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet voorzieningen gehandicapten en de Ziektewet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 2005, nr. W04.05.0092/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2005, nr. 2005-0000218845, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie

[Vervallen per 08-03-2008]

Artikel I

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit beheer van gelden en goederen van zeelieden, die, ter koopvaardij uitvarende, op de reis komen te overlijden of vermist raken.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Vervallen per 08-03-2008]

Artikel III

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen.]

Artikel IV

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit rampbestrijdingsplannen luchtvaartterreinen.]

Artikel V

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[Vervallen per 08-03-2008]

Artikel X

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002–2006.]

Artikel XI

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO.]

Artikel XII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen.]

Artikel XIII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997.]

Artikel XIV

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit RVC's en regionaal zorgbudget.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

[Vervallen per 08-03-2008]

Artikel XXI

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen.]

Artikel XXII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen.]

Artikel XXIII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing.]

Artikel XXIV

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998.]

Artikel XXV

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

[Vervallen per 08-03-2008]

Artikel XXVI

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).]

Artikel XXVIII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen.]

Artikel XXIX

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Reglement op de Raccordementen 1966.]

Artikel XXXII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[Vervallen per 08-03-2008]

Artikel XXXIV

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit omschrijving en aanduiding van het gebied als bedoeld in artikel 3 Wet agrarisch grondverkeer.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Vervallen per 08-03-2008]

Artikel XXXVIII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit collectieve preventie volksgezondheid.]

Artikel XLII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen.]

Artikel XLIII

[Vervallen per 08-03-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid.]

Hoofdstuk 10. Slot- en overgangsbepalingen

[Vervallen per 08-03-2008]

Artikel L

[Vervallen per 08-03-2008]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel LI

[Vervallen per 08-03-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 oktober 2005

Beatrix

DeMinistervoorBestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S. M. Dekker

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina