Verordening retributie keuring en controle garnalen 2008

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 12-12-2008

Verordening van het Productschap Vis van 4 oktober 2007, houdende regels ter zake van de door het Productschap Vis aan ondernemers op te leggen retributie ten behoeve van de financiering van garnalenzeven en garnalenkrakers voor het jaar 2008 (Verordening retributie keuring en controle garnalen 2008)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 93, tweede lid onder a, 95 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Garnalenadviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-12-2008]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

b.

productschap:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

voorzitter:

de voorzitter van het productschap;

d.

ondernemer:

degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

garnalen:

garnalen van de soort Crangon-crangon in ongepelde toestand;

f.

aanvoeren:

het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van garnalen;

g.

aanvoerder:

de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze garnalen aanvoert;

h.

afslag:

een veiling van vis en/of visproducten.

Artikel 2

[Vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Een ondernemer, die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoert, is aan en ten behoeve van het productschap een retributie verschuldigd van € 0,015 per kg garnalen die door het productschap zijn gecontroleerd over een voor controle aangewezen zeef in eigendom van het productschap.

 • 2 De opbrengst van de retributie, bedoeld in het eerste lid, is bestemd voor de financiering van de aanschaf door het productschap van garnalenzeven en garnalenkrakers en van de plaatsing en het onderhoud van deze garnalenzeven en garnalenkrakers.

Verstrekken van gegevens

[Vervallen per 13-12-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Een ondernemer verstrekt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de secretaris, namens het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum, naar waarheid de gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van de door de ondernemer op grond van deze verordening verschuldigde retributie.

 • 2 Een ondernemer overlegt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de secretaris, namens het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum een verklaring, van een accountant als bedoeld in de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de getrouwheid en volledigheid van de in het eerste lid bedoelde gegevens.

 • 3 Indien blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ten dienste staande gegevens, kunnen aan de hand van deze nieuwe gegevens of overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 of in artikel 10 de in rekening gebrachte of te brengen bedragen worden herzien en het verschil worden nagevorderd of gerestitueerd.

Artikel 4

[Vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Indien een ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet of niet volledig aan het productschap heeft verstrekt vóór de in dat artikel bedoelde datum dan wel vóór de datum van de aan de ondernemer toegezonden herinnering, is de secretaris, namens het bestuur, bevoegd de verzochte hoeveelheden of aantallen te schatten en op basis daarvan de verschuldigde retributie berekenen.

 • 2 De secretaris stelt, namens het bestuur, de betrokken ondernemer van de geschatte gegevens en het op basis daarvan berekende retributiebedrag schriftelijk in kennis, onder mededeling dat hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen 3 weken na verzending van de kennisgeving aan het productschap te verstrekken.

 • 3 Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn alsnog de verzochte gegevens aan het productschap verstrekt, wordt de verschuldigde retributie berekend op basis van deze gegevens.

 • 4 Indien blijkt dat de door de ondernemer alsnog verstrekte gegevens, als bedoeld in het derde lid, onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ten dienste staande gegevens, wordt de verschuldigde retributie berekend op basis van de door de secretaris geschatte hoeveelheden of aantallen.

 • 5 Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn wederom in gebreke blijft de verzochte gegevens aan het productschap te verstrekken, wordt het bedrag, zoals berekend op de wijze bedoeld in het eerste lid, in rekening gebracht.

 • 6 Indien een ondernemer de gegevens die ten behoeve van de onderhavige verordening en/of bij of krachtens deze verordening zijn gevraagd, niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de retributie berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de ondernemer ingevolge deze verordening van toepassing is, welke retributie in dat geval verhoogd wordt met € 110,– in verband met administratiekosten.

Regeling betreffende de betaling

[Vervallen per 13-12-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Indien garnalen door tussenkomst van een afslag zijn verhandeld worden de op grond van deze verordening wegens het aanvoeren of kopen van de garnalen verschuldigde retributies door de ondernemer onmiddellijk na de verkoop aan het productschap betaald.

 • 2 In de gevallen bedoeld in het eerste lid kunnen de door de aanvoerder of koper verschuldigde retributies door de afslagadministratie ten behoeve van het productschap worden geïnd door middel van inhouding op de op de afslag gemaakte brutobesomming respectievelijk verrekening met het betaalde aankoopbedrag. Indien de retributies op deze wijze volledig zijn geïnd, wordt de ondernemer geacht te dier zake aan zijn verplichting te hebben voldaan.

Artikel 6

[Vervallen per 13-12-2008]

Indien garnalen zonder tussenkomst van een afslag zijn verhandeld worden de op grond van deze verordening wegens het aanvoeren of kopen van de garnalen verschuldigde retributies door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop zij hem door het productschap in rekening zijn gebracht

Artikel 7

[Vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het productschap brengt vooruitlopend op de opgave bedoeld in artikel 3 de ondernemers jaarlijks één of meer voorschotbedragen in rekening.

 • 2 Indien en voor zover aan voorschotbedragen meer is betaald dan uit hoofde van deze verordening is verschuldigd, vindt restitutie plaats.

 • 3 Het voorschotbedrag wordt door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop het hem door het productschap in rekening is gebracht.

Artikel 8

[Vervallen per 13-12-2008]

Een nagevorderd bedrag als bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt door de ondernemer betaald uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop het bedrag hem door het productschap in rekening is gebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De secretaris is, namens het bestuur, belast met de vaststelling en oplegging van de door een ondernemer verschuldigde retributie(s), als bedoeld in artikel 2, indien deze verschuldigde retributie(s) niet reeds op grond van artikel 5 door de afslagadministratie ten behoeve van het productschap is/zijn geïnd.

 • 2

  • a. De oplegging van de door een ondernemer verschuldigde retributie(s), geschiedt door de secretaris, namens het .bestuur, door middel van toezending of uitreiking aan de ondernemer van een gedagtekende aanslag op basis van;

   1° de gegevens als bedoeld in artikel 3 en/of artikel 4 en/of;

   2° de bij het productschap bekende gegevens voor de heffing(en).

  • b. De retributieaanslag moet bevatten:

   • de naam en de woonplaats of vestigingsplaats van de ondernemer, conform de gegevens die bekend zijn bij het productschap;

   • een specificatie van het bedrag van de retributie(s) onder vermelding van de grondslag(en);

   • in de daarvoor in aanmerking komende gevallen: de toepasselijke vrijstelling(en);

   • in de daarvoor in aanmerking komende gevallen: de toepasselijke verrekening met reeds betaalde voorschotbedragen;

   • het totaalbedrag van de aanslag;

   • het betalingstijdstip en informatie over de wijze van betaling;

   • de vermelding van de mogelijkheid van bezwaar met inachtneming van artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 De secretaris kan, namens het bestuur, de termijn van inzending van de gegevens als bedoeld in artikel 3 of 4, op verzoek van een ondernemer verlengen met een termijn die de secretaris redelijk acht.

 • 4

  • a. De secretaris kan, namens het bestuur, een voorschotbedrag, als bedoeld in artikel 7, opleggen en in rekening brengen bij de ondernemer.

  • b. De secretaris kan, namens het bestuur, het in rekening gebrachte voorschotbedrag herzien of opnieuw opleggen indien blijkt dat de gegevens van de ondernemer, die hier aan ten grondslag lagen, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

 • 6 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten, als bedoeld in het tweede lid met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het beslissen op verzoeken om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter tegen besluiten, als bedoeld in het tweede lid met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 8 De voorzitter kan in afwijking van het vierde lid, namens het bestuur, de ondernemer op diens verzoek bij de indiening van zijn bezwaarschrift:

  • a. in bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de voorzitter) uitstel van betaling verlenen van de vastgestelde en opgelegde retributie(s), als bedoeld in het tweede lid, totdat de beslissing op het bezwaarschrift door de voorzitter is genomen;

  • b. een vergoeding toekennen als bedoeld in artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht;

  • c. ingeval beroep is ingesteld tegen een beslissing op het bezwaarschrift, in bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de voorzitter) uitstel van betaling verlenen van de vastgestelde en opgelegde retributie(s), als bedoeld in het tweede lid, totdat de bevoegde rechter uitspraak heeft gedaan.

 • 9 De voorzitter kan in afwijking van het eerste lid, namens het bestuur, de ondernemer vrijstellen van artikel 2 indien het totaal van de door deze ondernemer verschuldigde retributie(s) minder is dan € 10,–.

 • 10 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het kenbaar maken en stellen van nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg bij het verkeer van berichten tussen ondernemers en het productschap met betrekking tot het bepaalde in de onderhavige verordening met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11

[Vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening retributie keuring en controle garnalen 2008.

Rijswijk, 4 oktober 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina