Wet wijziging WW-stelsel

[Regeling vervallen per 30-06-2008.]
Geraadpleegd op 24-05-2022.
Geldend van 01-10-2006 t/m 29-06-2008

Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de toekomstbestendigheid van de Werkloosheidswet te waarborgen en het besluit om die wet te dereguleren en inzichtelijker te maken af te ronden alsmede de ontslagpraktijk te versoepelen en in verband daarmee de Werkloosheidswet en enkele andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XIII.. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 30-06-2008]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 juni 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven