Wet wijziging WW-stelsel

[Regeling vervallen per 30-06-2008.]
Geldend van 01-10-2006 t/m 29-06-2008

Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de toekomstbestendigheid van de Werkloosheidswet te waarborgen en het besluit om die wet te dereguleren en inzichtelijker te maken af te ronden alsmede de ontslagpraktijk te versoepelen en in verband daarmee de Werkloosheidswet en enkele andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet

[Vervallen per 30-06-2008]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel II. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Vervallen per 30-06-2008]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Vervallen per 30-06-2008]

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel IV. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria

[Vervallen per 30-06-2008]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]

Artikel V. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Vervallen per 30-06-2008]

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel VI. Wijziging van de Wet kinderopvang

[Vervallen per 30-06-2008]

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang.]

Artikel VII. Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

[Vervallen per 30-06-2008]

[Red: Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]

Artikel VIII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

[Vervallen per 30-06-2008]

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XIII.. Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-06-2008]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XIV.. Citeertitel

[Vervallen per 30-06-2008]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging WW-stelstel.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 juni 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina