Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie

[Regeling vervallen per 20-01-2008.]
Geldend van 20-01-2006 t/m 19-01-2008

Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten te wijzigen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEG L 345);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

[Vervallen per 20-01-2008]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel V

[Vervallen per 20-01-2008]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

DeMinister-President, MinistervanAlgemene Zaken,

J. P. Balkenende

DeMinistervoorBestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Uitgegeven de negentiende januari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina