Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2007

Wet van 22 december 2005, houdende wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om aanvullend overgangsrecht te treffen voor pensioenregelingen die op 1 januari 2006 nog niet zijn aangepast aan de met ingang van 1 januari 2005 gewijzigde fiscale regelgeving ter zake van pensioenen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina