Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 4 oktober 2007, houdende de instelling van een fonds voor promotie en opheffing van een aantal oude fondsen voor promotie (Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis :

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Staatsblad 2003, 253)

b.

productschap :

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis

c.

bestuur :

het bestuur van het productschap

d.

voorzitter :

de voorzitter van het productschap

e.

fonds :

het fonds, genoemd in artikel 2

f.

kweekvis :

in Nederland in recirculatiesystemen en vijvers gehouden kweekvis ten behoeve van productiedoeleinden gericht op menselijke consumptie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een fonds voor promotie.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-)heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. terugbetaling van uitkeringen;

 • d. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de collectieve promotie van vis en visproducten;

 • b. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van vis en visproducten in de meest ruime zin van het woord;

 • c. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de collectieve promotie van specifieke soorten vis, waaronder kweekvis, schol en garnalen;

 • d. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van specifieke soorten vis, waaronder kweekvis, schol en garnalen, in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de betrokken bestuursadviescommissie die door het bestuur is ingesteld voor de desbetreffende deelsector waarvoor het besluit wordt genomen.

 • 3 Bij de bestemming van de middelen dient te allen tijde voldaan te worden aan de voorwaarden gesteld in de Europese en nationale regelingen met betrekking tot steun- en subsidieverlening.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter namens het bestuur'als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel batig liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van promotie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 4 Het liquidatiesaldo van het fonds voor vispromotie wordt ten bate gebracht van het fonds, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en mag bestemd worden voor promotieactiviteiten ten behoeve van alle soorten vis en visproducten.

 • 5 Het liquidatiesaldo van het fonds voor promotiecampagnes voor garnalen wordt ten bate gebracht van het fonds, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en mag alleen bestemd worden voor promotieactiviteiten ten behoeve van garnalen.

 • 6 Het liquidatiesaldo van het fonds voor scholpromotie wordt ten bate gebracht van het fonds, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en mag alleen bestemd worden voor promotieactiviteiten ten behoeve van schol.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 4 Alle reeds en nog verschuldigde baten en lasten van de fondsen, bedoeld in de vorige leden, gaan over naar het fonds, genoemd in artikel 2.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007.

Rijswijk, 4 oktober 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina