Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 4 oktober 2007, houdende de instelling van een fonds voor de groothandelssector en opheffing van het oude onderzoek- en projectenfonds voor de groothandelssector (Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Staatsblad 2003, 253);

b.

productschap:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

bestuur:

het bestuur van het productschap;

d.

dagelijks bestuur:

het dagelijks bestuur van het productschap;

e.

voorzitter:

de voorzitter van het productschap;

f.

fonds:

het fonds, genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een fonds voor de groothandelssector.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. terugbetaling van uitkeringen;

 • d. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. een bijdrage aan onderzoek- of ontwikkelingsprojecten (waaronder opleiding en voorlichting, verwerking en afzet) voor de groothandelssector in de meest ruime zin van het woord;

 • b. uitgaven ten bate van belangenbehartiging, opleiding en voorlichting in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de commissie groothandel.

 • 3 De commissie groothandel kan namens het bestuur over de bestemming van de middelen van het fonds besluiten op basis van een voor dat jaar door het dagelijks bestuur vastgestelde begroting van de commissie groothandel, welke deel uitmaakt van de door het bestuur voor dat jaar voor het, productschap vastgestelde begroting.

 • 4 De commissie groothandel kan de bevoegdheden, bedoeld in het derde lid, doormandateren aan de voorzitter van het productschap en de voorzitter van de commissie groothandel tezamen door in de begroting te bepalen voor welk deel door hen gezamenlijk besloten kan worden over de specifieke invulling bij de aanwending van deze middelen.

 • 5 Een besluit als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid wordt niet genomen dan na advies van de mede betrokken bestuursadviescommissie die door het bestuur is ingesteld voor de desbetreffende deelsector waarvoor het besluit wordt genomen.

 • 6 Bij de bestemming van de middelen dient te allen tijde voldaan te worden aan de voorwaarden gesteld in de Europese en nationale regelingen met betrekking tot steun- en subsidieverlening.

 • 7 Door de secretaris van de commissie groothandel wordt schriftelijk mededeling aan het dagelijks bestuur gedaan van besluiten ten aanzien van de besteding van de middelen, bedoeld in het vierde lid. Ook deze mededeling is te allen tijden voorzien van een schriftelijke motivatie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter namens het bestuur als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel batig liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de groothandelssector.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Het liquidatiesaldo van het onderzoek- en projectenfonds voor de groothandelssector, wordt ten bate gebracht van het fonds, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en mag alleen bestemd worden voor projecten ten behoeve van de groothandelssector.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Alle reeds en nog verschuldigde baten en lasten van het fonds, bedoeld in het vorige lid, gaan over naar het fonds, genoemd in artikel 2.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007.

Rijswijk, 4 oktober 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina