Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2007, nr. KVI 2007128029, houdende verlening van mandaat en machtiging voor de uitvoering van het Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien artikel 15.15 van de Wet milieubeheer;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 17 december 2007, kenmerk: ZJZ0792618;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van het Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen, welk programma onderdeel is van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemachtigd tot:

  • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;

  • b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

namens deze: Agentschap NL,

gevolgd door de handtekening, de naam en de functieaanduiding van de betrokken functionaris van Agentschap NL.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma retrofit mobiele werktuigen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina