Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)

Geldend van 06-01-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 11 december 2007, nr. aca-2007.04229/2);

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw

Rijswijk

versie december 2007

1. Inleiding

Deze selectielijst is een selectielijst zoals bedoeld in art. 2, eerste lid van het Archiefbesluit 1995. De lijst is opgezet als basisselectiedocument (BSD).

Het BSD is het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie van archiefbescheiden van het Bedrijfschap Afbouw (BA) en haar voorgangster het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (2003–2006). Het bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat of de neerslag zijn van het handelen van het BA.

De generieke vernietigingslijst voor PBO-instellingen uit 1979 (Stcrt. 1979, nr. 115, blz. 6) is van toepassing op de archiefbescheiden van de voorgangers van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud.

2. Institutionele beschrijving van het BA

2.1. Algemeen

Het BA maakt deel uit van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Een bedrijfslichaam regelt voor een sector bepaalde zaken op economisch en sociaal gebied. Een sector bepaalt zelf of zij een bedrijfslichaam voor de sector wil laten instellen. Kenmerk van een bedrijfslichaam is het bindende karakter van zijn besluiten voor branchegenoten. Een schap is dan ook een openbaar bestuurslichaam, een overheid, net als de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid. Maar wel een bijzondere overheid, met taken voor specifieke branches. Bij de activiteiten van een bedrijfslichaam staan zowel het algemeen belang als het belang van de betrokken branche voorop.

Op 1 januari 2003 is het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (Stb. 2002, 394) ingesteld als opvolgster van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo/Vloerenbedrijf. Het BA is op 1 januari 2007 wegens de uittreding van de schilders- en afwerkingssector ingesteld als omzetting van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (Stb. 2006, 724).

2.2. Wettelijke taak

In artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) wordt de taak van het bedrijfslichaam bepaald: ‘De bedrijfslichamen hebben tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen’.

Binnen de grenzen van het wettelijke kader heeft het BA zes uitgangspunten van beleid geformuleerd:

  • 1. Het bevorderen van onderzoek, kenniscirculatie en het stimuleren van innovatie, waaronder het geven van technische adviezen (Innovatie & Techniek).

  • 2. Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen inclusief milieukwaliteit, waaronder collectieve adviezen op het gebied van bedrijfsvoering (Bedrijfsvoering & Goed ondernemerschap).

  • 3. Het versterken van een duurzame concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de branche, waaronder promotie en imagoverbetering (Promotie & Imagoverbetering).

  • 4. Het voorkomen en bestrijden van gezondheidsrisico’s en het bevorderen van arbeidsomstandigheden en goed werknemerschap (Arbeidsomstandigheden & Goed werknemerschap).

  • 5. Het stimuleren van werkgelegenheid, scholing en vakmanschap (Vakmanschap & Scholing).

  • 6. Het bewaken van eerlijke concurrentie en vrije marktwerking en het tegengaan van oneerlijke mededinging (Tegengaan van Oneerlijke Mededinging).

De activiteiten die voortvloeien uit de uitgangspunten van beleid worden in beperkte mate door het BA zelf in de branche gezet. Als de beleidsdoeleinden via een andere organisatie beter worden bereikt, dienen de middelen daar te worden ontwikkeld en ingezet. Deze organisaties ontvangen daarvoor van het BA subsidies.

De kosten die het BA maakt ten behoeve van haar taak, worden omgeslagen over de bedrijfstak. Dat is de reden waarom alle bedrijven uit de branche worden geregistreerd en jaarlijks een heffing dienen af te dragen.

2.3. Het bestuur, dagelijks bestuur (presidium)

Het BA heeft een bestuur, een voorzitter en een dagelijks bestuur (presidium). De voorzitter wordt benoemd door de Kroon. De bestuursleden worden door ondernemers en werknemers uit de branche benoemd. Het bestuur benoemt een secretaris. De secretaris van het bestuur geeft als directeur leiding aan het secretariaat.

2.4. Commissies

Het bestuur is ingevolge artikel 88 Wbo bevoegd om voor bepaalde onderwerpen commissies in te stellen. In tegenstelling tot het voormalige Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud heeft het BA geen sectorcommissies in de zin van artikel 88a Wbo.

2.5. Organogram secretariaat

Het secretariaat bestaat uit de directie en twee afdelingen, namelijk de afdeling Bestuur en Beleid en de afdeling Techniek.

Bijlage 242965.png

2.6. De directie

De directie wordt gevormd door de directeur, de adjunct-directeur Bestuur en Beleid en de adjunct-directeur Techniek. De directeur geeft leiding aan de werkorganisatie en is secretaris van het bestuur en van het presidium van het BA.

2.7. De afdeling Beleid en Bestuur

De afdeling Bestuur en Beleid is onder andere belast met het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en met het voorbereiden en uitvoeren van het bestuursbeleid. Communicatie is eveneens een taak van deze afdeling. De beleidsmatige activiteiten zijn verdeeld tussen de directeur, de adjunct-directeur Bestuur en Beleid en de (Senior) beleidsadviseurs.

2.8. De afdeling Techniek

De afdeling Techniek, verricht activiteiten op het terrein van techniek en innovatie. De technisch adviseurs van de afdeling Techniek nemen deel aan verschillende in- en externe werkgroepen en commissies gericht op kennisopbouw, innovatie en regelgeving. Verder geven de technisch adviseurs voorlichting en advies op het gebied van techniek en milieu, beslechten geschillen en zijn betrokken bij het formuleren van normen en richtlijnen ter bevordering van de technische kwaliteit in de branche.

De Technische Advies Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties, adviseert het bestuur over het beleid ten aanzien van techniek en innovatie.

3. De selectiecriteria

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven. Deze selectiedoelstelling wordt in het BSD toegepast op het betreffende terrein.

Bij de selectie van handelingen is binnen het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn een aantal selectiecriteria onderscheiden dat op elk beleidsterrein of taakgebied van toepassing is (zie schema). In het schema zijn alleen de criteria opgenomen voor handelingen waarvan de neerslag overgedragen dient te worden aan het Nationaal Archief. Deze handelingen worden gewaardeerd met ‘Bewaren’ (B), gevolgd door het nummer van het criterium. De neerslag van de handelingen die niet aan die selectiecriteria voldoen, zal niet worden overgebracht en wordt gewaardeerd met ‘Vernietigen’ (V).

De in de lijst genoemde termijnen worden voor wat zaaksgeordende archiefbescheiden betreft, geacht in te gaan na beëindiging van de zaak waartoe de bescheiden behoren, te rekenen vanaf het jongste document in het dossier.

Selectiecriteria

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)

Algemeen selectiecriterium

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval dat de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

4. Leeswijzer handelingen

In het BSD worden de handelingen beschreven. Iedere handeling is voorzien van een volgnummer.

Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het tot stand brengen van een product, dat het BA verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.

De grondslag geeft de wet of de regeling waarop een handeling is gebaseerd. Een groot aantal aangetroffen gelijksoortige grondslagen is soms samengevat of tot een keuze beperkt. Niet alle handelingen zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag.

De periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Als een handeling nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet (bijvoorbeeld: 2003–). Deze handelingen waren bij het afsluiten van het onderzoek nog niet beëindigd.

Het product vormt het resultaat van de handeling.

De waardering geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van de neerslag van de handeling.

5. Afkortingen

Awb: Algemene wet bestuursrecht

BA: Bedrijfschap Afbouw

BSD: Basisselectiedocument

HAO: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud

Wbo: Wet op de bedrijfsorganisatie

6. Vaststellingsprocedure

In 2006 is het ontwerp-BSD door het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, later Bedrijfschap Afbouw, aan de minister van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC).

Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.

Vanaf 1 november 2007 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage op de website van het Nationaal Archief, op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 11 december 2007 bracht de RvC advies uit (aca-2007.04229/2), hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot wijzigingen in de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 17 december door de algemene rijksarchivaris, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (C/S&A/07/3126) vastgesteld.

7. Selectielijst

1. Het bestuur

1.

Handeling: Het geven van een oordeel inzake benoeming, schorsing en het ontslag van de voorzitter

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 78 lid 1

Waardering: V, 5 jaar na de geldigheid van het Koninklijk Besluit

2.

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van een plaatsvervangend voorzitter

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 80 lid 1

Waardering: V, 6 jaar na aftreden

3.

Handeling: Het aanstellen, schorsen en ontslaan van een secretaris

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 86 lid 2

Product: Besluit

Waardering: V, 75 jaar na geboorte

4.

Handeling: Het benoemen van een dagelijks bestuur

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo art. 84

Product: Benoeming

Waardering: V, 10 jaar na aftreden

5.

Handeling: Het voorbereiden en vastleggen van vergaderingen van het bestuur

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 1, 2

6.

Handeling: Het vaststellen van de begroting

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 119

Product: Verordening

Waardering: B 5

7.

Handeling: Het vaststellen van de jaarrekening

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 124

Product: Verordening

Waardering: B 5

8.

Handeling: Het vaststellen van de heffingsverordening

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 126

Product: Verordening

Waardering: B 5

9.

Handeling: Het vaststellen van de verordening vergoeding Bestuurs- en Commissieleden

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 77, 83

Product: Verordening

Waardering: B 5

10.

Handeling: Het vaststellen van de registratieverordening

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 93, lid 2 onder a.

Product: Verordening

Waardering: B 5

11.

Handeling: Het vaststellen van nadere regels betreffende het verlenen van subsidies

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art .123

Product: Verordening

Waardering: B 5

12.

Handeling: Het mandateren van verantwoordelijkheden van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap aan de secretaris of andere personen

Periode: 2003–

Grondslag: Awb, afd. 10.1.1.

Product: Besluit

Waardering: V, 5 jaar na vervanging

13.

Handeling: Het mede voorbereiden van wijzigingen van de instelling van het BA en het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud

Periode: 2003–

Waardering: B 4

14.

Handeling: De vereffening van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo/Vloerenbedrijf.

Periode: 2004–2006

Grondslag: Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, art. 11 t/m 22

Product: besluiten

Waardering: B 4

2. Het dagelijks bestuur

15.

Handeling: Het voorbereiden en vastleggen van vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 1, 2

3. Commissies

3.1. De sectorcommissies

16.

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van een voorzitter van een commissie ex art. 88a Wbo

Periode: 2003–2004

Grondslag: Instellingsbesluit HAO, art. 4, lid 5

Waardering: V, 6 jaar na afreden

17.

Handeling: Het voorbereiden en vastleggen van vergaderingen van de sectorcommissie voor het schilders- en afwerkingsbedrijf

Periode: 2003–2004

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 1, 2

18.

Handeling: Het voorbereiden en vastleggen van vergaderingen van de sectorcommissie voor het stukadoors-, afbouw-, terrazzo/vloerenbedrijf

Periode: 2003–2004

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 1, 2

3.2. De Technische Advies Commissie

19.

Handeling: Het voorbereiden en vastleggen van vergaderingen van de Technisch Advies Commissie

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 1, 2

4. Het secretariaat

4.1. De directie

20.

Handeling: Het voorbereiden en vastleggen van vergaderingen van de directie.

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 1, 2

4.2. Afdeling bestuur en beleid

21.

Handeling: Het voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van de afdeling bestuur en beleid

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: V, 5 jaar na datum vergadering

22.

Handeling: Het voeren van de dagelijkse correspondentie

Periode: 2003–

Waardering: V, 5 jaar na datum ontvangst of verzending

23.

Handeling: Het aangaan van overeenkomsten

Periode: 2003–

Waardering: V, 7 jaar na beëindiging

24.

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het beleid

Periode: 2003–

Waardering: B 1, 2

25.

Handeling: Het registreren van ondernemingen

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art 93, lid 2, onder a

Product: Registratiebesluit

Waardering: V, 7 jaar na beëindiging van de registratie van de onderneming

26.

Handeling: Het vaststellen van de heffing

Periode: 2003

Grondslag: Wbo, art. 126

Waardering: V, 7 jaar na opleggen van de heffing

Toelichting: De vaststelling vindt plaats aan de hand van formulieren die door de ondernemers zijn ingevuld.

27.

Handeling: Het opleggen van de heffing

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 126

Product: Heffingsbesluit

Waardering: V, 7 jaar na opleggen van de heffing

Toelichting: Het heffingsbesluit vermeldt het bedrag dat de ondernemer aan heffing dient te betalen.

28.

Handeling: Het dwanginvorderen van de heffing

Periode: 2003–

Grondslag: Wbo, art. 127

Product: Dwangbevelen

Waardering: V, 7 jaar na uitvaardiging

29.

Handeling: Het voeren van financieel beheer

Periode: 2003–

Waardering: V, 7 jaar na afsluiten boekjaar

30.

Handeling: Het uitvoeren van de salarisadministratie

Periode: 2003–

Waardering: V, 7 jaar na afsluiten boekjaar

31.

Handeling: Het verlenen van subsidies en de controle of aan de subsidievoorwaarden is voldaan

Periode: 2003–

Grondslag: Subsidieverordening

Product: Subsidiebesluit

Waardering: V, 10 jaar na het nemen van het besluit

32.

Handeling: Het uitvoeren van arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid voor zover het individuele dienstverband niet heeft geleid tot pensioenrechten

Periode: 2003–

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging dienstverband

Toelichting: Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is van toepassing op het personeel van het BA.

33.

Handeling: Het uitvoeren van arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid voor zover het individuele dienstverband heeft geleid tot pensioenrechten

Periode: 2003–

Waardering: V, 75 jaar na geboorte

34.

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en wijzigen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Periode: 2003–

Waardering: V, tien jaar na de wijziging

35.

Handeling: Het voeren van de redactie van het tijdschrift Mebest

Periode: 2003–

Waardering: V, 5 jaar na verschijning

36.

Handeling: Het in behandeling nemen van meldingen bij het Meldpunt Oneerlijke Mededinging

Periode: 2003–

Waardering: V, 7 jaar na de melding

37.

Handeling: Het doen van projecten in het kader van de wettelijke taken van het BA

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 5

Toelichting: Het betreft projecten op het gebied van bedrijfvoering & goed onder-nemerschap, promotie & imagoverbetering, arbeidsomstandigheden & goed werknemerschap, vakmanschap & scholing en het tegengaan van oneerlijke mededinging.

4.3. De Afdeling Techniek

38.

Handeling: Het voorbereiden en vastleggen van vergadering van de afdeling Techniek

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: V, 5 jaar na datum vergadering

39.

Handeling: Het geven van bindende adviezen, kwaliteitscontroles, deskundige berichten en andere technische adviezen

Periode: 2003–

Product: Advies

Waardering: V, 10 jaar na geven van het advies

40.

Handeling: Het deelnemen aan vergaderingen van externe commissies en werkgroepen

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 5

37.

Handeling: Het doen van projecten in het kader van de wettelijke taken van het BA

Periode: 2003–

Product: Agenda’s en verslagen

Waardering: B 5

Toelichting: Het betreft projecten op het gebied van techniek & innovatie.

Terug naar begin van de pagina