Beleidsregel advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland

[Regeling vervallen per 22-10-2010.]
Geldend van 06-01-2008 t/m 21-10-2010

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 21 november 2007, nr. WJZ 7137963, houdende een puntensysteem voor de advisering over de toelating van vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland (Beleidsregels advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland)

Artikel 1

[Vervallen per 22-10-2010]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. IND: de Immigratie en Naturalisatie Dienst;

 • c. zelfstandig ondernemer: een natuurlijk persoon die zelfstandig een beroep of een bedrijf uitoefent;

 • d. advies: het advies van de Minister van Economische Zaken aan de IND in verband met de toelating van een vreemdeling tot het verblijf in Nederland als zelfstandig ondernemer;

 • e. puntensysteem: een systeem om te kunnen bepalen of de vreemdeling een wezenlijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie door op basis van het ondernemingsplan en andere stukken punten toe te kennen voor de criteria:

  • 1°. persoonlijke ervaring;

  • 2°. onderbouwing van de economische activiteiten en

  • 3°. de toegevoegde waarde van de economische activiteiten voor de Nederlandse economie.

Artikel 2

[Vervallen per 22-10-2010]

 • 1 De Minister brengt aan de IND advies uit over de toelating van een vreemdeling tot het verblijf in Nederland als zelfstandig ondernemer op basis van de uitkomst van het puntensysteem dat is toegepast op het bij de adviesaanvraag van de IND overgelegde ondernemingsplan en andere stukken.

 • 2 Voor een positief advies dient voor elk criterium, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, een minimum aantal punten van 30 te worden gescoord.

 • 3 Het maximum aantal punten dat kan worden gescoord bedraagt 300.

Artikel 3

[Vervallen per 22-10-2010]

 • 2 Het maximum aantal punten dat op grond van het eerste lid kan worden gescoord bedraagt 100.

Artikel 4

[Vervallen per 22-10-2010]

 • 2 Het maximum aantal punten dat op grond van het eerste lid kan worden gescoord bedraagt 100.

Artikel 5

[Vervallen per 22-10-2010]

 • 2 Het maximum aantal punten dat op grond van het eerste lid kan worden gescoord bedraagt 100.

Artikel 6

[Vervallen per 22-10-2010]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 22-10-2010]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland.

Den Haag, 21 november 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. behorend bij artikel 3

[Vervallen per 22-10-2010]

Criterium Persoonlijke ervaring

 

Subonderdelen

Punten

 

Te overleggen stukken

Opleiding

– PhD (Doctor)

30

1. diploma

(max. 30 punten)

– Technische Studies

(master of science)

   
 

Master (bijv MBA)

25

 
 

– Bachelor (Hoge-School etc.)

20

 
 

– MBO

10

 
       

Ondernemerschapservaring

(max. 35 punten)

0 tot 35 punten

Positieve indicatoren:

 

Indien sprake is van een onderneming in moeder-

– oprichter/eigenaar onderneming

35

land:

2. akte van oprichting

 

– lid directie onderneming

25

3. statuten onderneming

       

Werkervaring

Bachelor/academisch

 

4. referentie voormalige

(max. 10 punten)

0–2 jaar

1

werkgever(s)

 

2–5 jaar

3

5. Arbeidscontract(en)

 

> 5 jaar

6

 
 

Seniorniveau

   
 

0–2 jaar

3

 
 

2–5 jaar

6

 
 

> 5 jaar

9

 
 

Specialistische functie

   
 

0–2 jaar

5

 
 

2–5 jaar

7

 
 

> 5 jaar

10

 
       

Inkomen

(max. 10 punten)

Bruto inkomen over 12 maanden vooraf gaand aan aanvraag:

 

6. aanslag belastingen

7. loonstroken

8. jaaropgaaf

 

vanaf € 12.000

5

 

vanaf € 25.000

7

 
 

vanaf € 45.000

10

 
       

Ervaring met Nederland

(max. 15 punten)

0 tot 15 punten

Positieve indicatoren:

 

10. referenties Nederlandse partners/contacten

 

– referenties potentiële klanten of opdrachtgevers

 

11. omzetgevens NL-markt

12. getuigschriften Nederlandse

opleiding (diploma, promotie)

 

– referenties Nederlandse (handels) partners

 
 

– in Nederland gevolgde opleiding of afgerond proefschrift

 

Bijlage 2. behorend bij artikel 4

[Vervallen per 22-10-2010]

Criterium Ondernemingsplan

       

Subonderdelen

Punten

 

Te overleggen stukken

Marktpotentie

(max. 30 punten)

Marktanalyse:

– marktonderzoek

– potentiële klanten

– concurrenten

– toetredingsbarrières

10

13. volledig ondernemingsplan

(14. eventueel aangevuld met onderliggend onderzoek/analyses)

 
 

– samenwerking

   
 

– risico’s

   
 

Product/dienst:

15

 
 

– kenmerken

   
 

– toepassing

   
 

– behoefte

   
 

– unique selling points

   
 

– marketing/promotie

   
 

Prijs:

5

 
 

Duidelijke prijsopbouw met alle kosten daarin verdisconteerd

   
       

Organisatie

0 tot 10 punten

 

Zie ondernemingsplan

(max. 10 punten)

Beoordeling of voorgestelde structuur, competenties, kennis en vaardigheden passend zijn voor product of dienst

   
       

Financiering

(max. 50 punten)

Solvabiliteit (verhouding eigen vermogen)

 

Zie ondernemingsplan

 

Totaal vermogen)

   
 

20% – 35%

5

 
 

35% – 50%

10

 
 

50% – >

15

 
 

Omzet

   
 

tot € 75.000

5

 
 

tot € 125.000

10

 
 

tot € 500.000

15

 
 

hoger

25

 
 

Liquiditeitsprognose (gunstige verwachting gedurende):

   
 

het eerste jaar

5

 
 

de eerste 2 jaren

8

 
 

de eerste 3 jaren

10

 

Bijlage 3. behorend bij artikel 5

[Vervallen per 22-10-2010]

Criterium Toegevoegde waarde voor Nederland

       

Subonderdelen

Punten

 

Te overleggen stukken

Innovativiteit

0 tot 20 punten

 

Zie ondernemingsplan

(max. 20 punten)

2 criteria:

 

(15. eventueel aangevuld met referenties van kennisinstellingen en of marktpartijen/bedrijven)

 

– is product/dienst nieuw voor Nederlandse markt?

10

 

– is sprake van nieuwe technologie bij productie, distributie, marketing?

10

 

– octrooi

20

       

Arbeidscreatie

Aantal arbeidsplaatsen (excl.

 

Zie ondernemingsplan

(max. 40 punten)

Aanvrager):

 

(16. eventueel aangevuld met referenties, contacten met arbeidsmarktinstellingen)

 

0,5 – 2 fte

10

 

2 – 5 fte

20

 

5 – 10 fte

30

 

> 10 fte

40

       
 

Bij hoogwaardige arbeidsplaatsen

   
 

(> € 45.000):

   
 

1 – 3 fte

20

 
 

3 – 6 fte

30

 
 

> 6 fte

40

 
       

Investeringen

(max. 40 punten)

Materiële en immateriële vaste activa:

 

Zie ondernemingsplan

(17. eventueel aangevuld met referenties, contacten met financiële instellingen)

€ 0 – 50.000

10

 

€ 50.000 – 100.000

20

 

€ 100.000 – 1 milj.

30

 

€ 1 milj. en meer

40

 
Terug naar begin van de pagina