Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 05-01-2008 t/m 30-06-2009

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2007, nr. Z/F-2817536, tot nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2007 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor het jaar 2007 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 6,958 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De verbindingskantoren leggen in hun jaarrekening over het jaar 2007 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. Deze overschotten dan wel tekorten worden in de jaarrekening toegevoegd aan de primo stand wettelijke reserve AWBZ 2007 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve AWBZ 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 15 december 2007 terug tot en met 17 december 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina