Regeling behandeling bezwaarschriften OCW

Geldend van 01-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2007, nr. WJZ/2007/46896 (8228), houdende de behandeling van bezwaarschriften op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit van OCW in dat verband (Regeling behandeling bezwaarschriften OCW)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 7:2 tot en met 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op te nemen beslissingen op bezwaarschriften op het gehele terrein van het ministerie, met uitzondering van bezwaren tegen handelingen en besluiten waarbij een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig belanghebbende is.

Artikel 3

  • 1 De organisatie van de behandeling van de bezwaarschriften berust bij DUO.

  • 2 Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 is niet van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften ingediend tegen besluiten op grond van de WSF2000 en de WTOS.

Artikel 4

  • 1 DUO draagt er zorg voor dat degenen die bezwaarde horen, vóór het horen tijdig en volledig kunnen beschikken over alle stukken die zij in verband met de uitoefening van hun taken nodig hebben.

  • 2 Iedere ambtenaar van het ministerie geeft gehoor aan een oproep of een verzoek van degenen die bezwaarde horen.

Artikel 5

  • 1 Het horen geschiedt door één of meer ambtenaren van het ministerie of anderen die daartoe door of namens de minister zijn aangewezen.

  • 2 De hoorzitting wordt opgenomen met geluidsapparatuur. Indien dit om technische redenen niet mogelijk is dan wel naar het oordeel van degene die de hoorzitting leidt, niet wenselijk is, wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden gemaakt op de website www.bezwaarschriftenocw.nl.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina