Organisatiebesluit directoraat-generaal Bestuur (Organisatiebesluit DGB)

[Regeling vervallen per 04-02-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2008.]
Geldend van 05-01-2008 t/m 31-08-2008

Organisatiebesluit directoraat-generaal Bestuur (Organisatiebesluit DGB)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4.2 van het Organisatiebesluit BZK 2006;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • het Ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de directeur-generaal: de directeur-generaal Bestuur.

Paragraaf 3. Bureau Directeur-Generaal van het Directoraat Generaal Bestuur

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 3.1

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het Bureau Directeur-Generaal van het directoraat-generaal Bestuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het uitoefenen van de beleidscoördinatie en bestuursondersteuning;

  • b. het verzorgen van de kaderstelling op DG-niveau;

  • c. het uitvoeren van de integrale control (beleids- en PIOFACH-control);

  • d. het adviseren inzake strategisch beleid;

  • e. het optreden als opdrachtgever in de richting van de Staf;

  • f. het coördineren van het onderzoeksveld;

  • g. het richtinggevend sturen van de vertegenwoordigingen;

  • h. het opstellen van speeches over beleidsvelden.

Paragraaf 4. Directie Koninkrijksrelaties

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 4.1

[Vervallen per 04-02-2009]

De directie Koninkrijksrelaties bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de afdeling Koninkrijksverhoudingen (KV);

 • b. de afdeling Samenwerkingsbeleid (SB).

Artikel 4.2

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Koninkrijksverhoudingen staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a. het coördineren van beleid ten aanzien van de bestuurlijke en financiële verhoudingen in het Koninkrijk;

  • b. het ontwikkelen, initiëren en aansturen van interdepartementale en internationale aangelegenheden;

  • c. het ontwikkelen en coördineren van de samenwerking met de Koninkrijkspartners op het terrein van de rechtshandhaving;

  • d. het voorbereiden van parlementaire aangelegenheden en reizen;

  • e. het coördineren van het opstellen en uitvoeren van hoofdstuk IV van de rijksbegroting;

  • f. het adviseren inzake de naleving van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 4.3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Samenwerkingsbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a. het ontwikkelen van het beleid ten aanzien van de samenwerking met de Koninkrijkspartners, betrekking hebbende op samenwerkingsprogramma’s met de Antilliaanse en Arubaanse overheid en de financiering van non-gouvernementele organisaties;

  • b. het ontwikkelen van het beleid ten aanzien van het toezicht houden op de onafhankelijke ontwikkelingsfondsen en het monitoren van de resultaten van de samenwerking;

  • c. het ontwikkelen van het beleid op het terrein van goed bestuur, waaronder openbare financiën en integriteit.

Paragraaf 5. Directie Grotestedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 5.1

[Vervallen per 04-02-2009]

De directie Grote Stedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de directiestaf (DS);

 • b. de afdeling Interbestuurlijke Betrekkingen (IB);

 • c. de afdeling Binnenlands Bestuur en Europa (BBE).

Artikel 5.2

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De directiestaf staat onder leiding van een directiesecretaris.

 • 2 De directiestaf heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren van de beleidsplanning van de directie;

  • b. het verrichten van algemeen beleidsmatige werkzaamheden;

  • c. het coördineren van algemeen beheersmatige zaken op het gebied van huisvesting, automatisering e.d.;

  • d. het verzorgen van de administratieve en secretariële ondersteuning van de directie.

Artikel 5.3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Interbestuurlijke Betrekkingen staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor goede bestuurlijke arrangementen;

  • b. het signaleren van ontwikkelingen die van belang zijn voor de bestuurlijke verhoudingen;

  • c. het faciliteren van processen die de bestuurlijke samenwerking bevorderen;

  • d. het ontwikkelen van concepten voor bestuurlijke arrangementen die aansluiten op veranderingen in de samenleving;

  • e. het beoordelen van voornemens van de diverse ministeries op hun gevolgen voor het openbaar bestuur en in het bijzonder gemeenten en provincies.

Artikel 5.4

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Binnenlands Bestuur en Europa staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen en uitvoeren van Europees en overig internationaal beleid gericht op een goede organisatie, verhoudingen, kwaliteit en functionering van het binnenlands bestuur;

  • b. het ontwikkelen en uitvoeren van Nederlands beleid gericht op een goede decentrale en interbestuurlijke naleving van relevante regelgeving van de Europese Unie, verdragen van de Raad van Europa en bilaterale verdragen;

  • c. het signaleren van Europese ontwikkelingen die van belang zijn voor de organisatie, verhoudingen, kwaliteit en functionering van het binnenlands bestuur;

  • d. de bevordering van toezicht op de naleving van Europese regelgeving op decentraal niveau;

  • e. het ontwikkelen, coördineren en faciliteren van Europese netwerken op het gebied van bestuur, grote stedenbeleid en grensoverschrijdende samenwerking;

  • f. bevorderen dat medeoverheden optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden en kansen die Europa biedt;

  • g. het functioneren als Coördinatiepunt Staatssteun en het doorgeleiden van staatssteunmeldingen van de decentrale overheden naar de Europese Commissie.

Paragraaf 6. Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 6.1

[Vervallen per 04-02-2009]

De directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de afdeling Bestuurlijke Organisatie (BO);

 • b. de afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur (FOBB);

 • c. de afdeling Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO).

Artikel 6.2

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Bestuurlijke Organisatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en met betrekking tot de organisatie, de kwaliteit en het functioneren van het binnenlands bestuur;

  • b. het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid inzake lijkbezorging;

  • c. het zorgdragen voor de materiele rechtspositie van gekozen en benoemde politieke ambtsdragers en van gewezen politieke functionarissen en hun nagelaten betrekkingen;

  • d. het ontwikkelen van beleid inzake de financiën van politieke partijen;

  • e. het behandelen van verzoekschriften van burgers;

  • f. het schorsings- en vernietigingsbeleid van besluiten op het gebied van het openbaar bestuur;

  • g. het coördineren van het vernietigingsbeleid voor de gehele rijksdienst.

Artikel 6.3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling betreffende een adequate financiële verhouding tussen rijk en mede-overheden, waaronder de omvang en verdeling van het gemeente- en provinciefonds;

  • b. het zorgdragen voor de opstelling en uitvoering gemeente- en provinciefonds;

  • c. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling betreffende het financiële toezicht op mede-overheden;

  • d. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling betreffende het algemene beleids- en beheersinstrumentarium financiële organisatie voor mede-overheden, inclusief de accountantscontrole en de financieringsvoorschriften;

  • e. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling betreffende belastingen en heffingen van medeoverheden.

Artikel 6.4

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Inspectie Financiën Lokale en Provinciale Overheden staat onder leiding van een hoofd.

Paragraaf 9. Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 9.1

[Vervallen per 04-02-2009]

De Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen bestaat uit:

 • a. de vestiging te Willemstad, Curaçao (VNW);

 • b. de vestiging te Philipsburg, Sint Maarten (VNP).

Artikel 9.2

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De vestiging te Willemstad, Curaçao, staat onder leiding van de Vertegenwoordiger.

Artikel 9.3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De vestiging te Philipsburg, Sint Maarten staat onder leiding van een hoofd. Het hoofd rapporteert aan de Vertegenwoordiger te Willemstad, Curaçao.

Paragraaf 11. Bureau Verbond Sectorwerkgevers

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De dagelijkse aansturing van het Bureau Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) is door de directeur-generaal Bestuur gemandateerd aan de directeur Arbeidszaken Openbare Sector.

 • 2 Het bureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 3 Het bureau heeft tot taak het voeren van het secretariaat van het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid.

Paragraaf 12. Directie Arbeidszaken Openbare Sector

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 12.1

[Vervallen per 04-02-2009]

De directie Arbeidszaken Openbare Sector bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het Directiesecretariaat (DS);

 • b. het Bureau Macro Economische Advisering (bMEA);

 • c. de afdeling Arbeidsverhoudingen, Overlegstelsel en Internationale Zaken (AO&IZ);

 • d. de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmarkt (A&A);

 • e. de afdeling Overheidsmanagement en Strategie (O&S);

 • f. de afdeling Kennisinfrastructuur en Analyse (K&A).

Artikel 12.2

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het Directiesecretariaat staat onder leiding van de directeur.

 • 2 Het Directiesecretariaat heeft tot taak het verzorgen van de ondersteuning van de directie.

Artikel 12.3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het Bureau Macro Economische Advisering staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. Het adviseren van de ministerraad en de Openbare Sector;

  • b. Het participeren in sociaal – economische onderraden en ambtelijke voorportalen (op eigen titel, dan wel plaatsvervangend) en coördinatie van de advisering voor deze gremia binnen het Ministerie en het directoraat-generaal Bestuur in het bijzonder;

  • c. het signaleren van trends en ontwikkelingen en het uitvoeren van verkenningen;

  • d. het adviseren inzake budgettaire aspecten beleid DAOS;

  • e. het assisteren van andere afdelingen binnen DAOS (en het Ministerie) betreffende (sociaal) economische vraagstukken;

  • f. het participeren in de macro economische overleggen van het Centraal Plan Bureau;

  • g. het verspreiden van macro economische en budgettaire inzichten binnen het Ministerie via het macro economisch beraad.

Artikel 12.4

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Arbeidsverhoudingen, Overlegstelsel en Internationale Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot arbeidsverhoudingen en management (inclusief de Ambtenarenwet) binnen de Openbare Sector;

  • b. Overlegstelsel (in casu normalisering);

  • c. het formuleren van kaderstellend beleid ten aanzien van inhoud en vormgeving ambtelijke rechtspositie en het verlenen van adviezen daarbij;

  • d. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot subsidiebeleid (nu ten behoeve van het Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel, Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, de Stichting Verdeling Overheidsbijdrage, het European Institute of Public Administration en de Organisatie Strategisch Marktonderzoek);

  • e. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot kaderstellend Integriteitsbeleid;

  • f. het realiseren van transparantie bij topbeloningen;

  • g. implementatie van EU-regelgeving en het ondersteunen van de directie Personeel Organisatie en Informatie Rijk bij CAO- onderhandelingen;

  • h. het tot stand brengen van regelgeving op het terrein van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden;

  • i. de internationale coördinatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen de Europese Unie (EU) en het voorbereiden van de EU-DG-conferenties;

  • j. overige taken als de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen.

Artikel 12.5

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmarkt staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot arbeidsvoorwaarden (primair en secundair) voor personeel en management binnen de Openbare Sector;

  • b. Het, in samenwerking met bureau Macro Economisch Advies, opstellen van de speerpuntenbrief en ruimtebrief;

  • c. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot pensioenregelingen en levensloopregelingen Openbare Sector;

  • d. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot arbeidsmarktbeleid Openbare Sector;

  • e. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot sociale zekerheid, ziekteverzuim wettelijk geregelde arbeidsomstandigheden;

  • f. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot topbeloningen Openbare Sector;

  • g. Beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot ziektekosten Openbare Sector;

  • h. het opstellen van de trendnota;

  • i. het verzorgen van het waarnemerschap bij CAO-besprekingen en onderhandelingen;

  • j. het verzorgen van de advisering en ondersteuning bij pensioenvraagstukken mede ten behoeve van de directie Personeel Organisatie en Informatie Rijk.

Artikel 12.6

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Overheidsmanagement en Strategie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. de beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie op het gebied van overheidsmanagement/governance binnen de Openbare Sector;

  • b. het uitvoeren van het kabinetsbeleid ten aanzien van de invoering van kwaliteitshandvesten bij de overheid;

  • c. het bevorderen van het leren bij overheidsorganisaties, onder andere door het promoten en begeleiden van benchmarken en het organiseren van leerplatforms over de sectoren heen;

  • d. het promoten en faciliteren van kwaliteitssystemen, zoals CAF en INK, bij overheidsorganisaties;

  • e. het bevorderen/zorgdragen voor visie en strategievorming;

  • f. het opstellen van een lange termijn onderzoeksprogramma voor de periode t+1 – t+5;

  • g. het verzorgen van de coördinatie bij de jaarplancyclus binnen de directie;

  • h. het bewaken van het regelmatig evalueren van beleidsprocessen binnen DAOS.

Artikel 12.7

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Kennisinfrastructuur en Analyse staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het op verzoek zelf uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek en analyses op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsmarktbeleid binnen het Rijk en de Openbare Sector;

  • b. het bieden van een kennisinfrastructuur op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsmarkt binnen de Openbare Sector (inclusief datamanagement, het verstrekken van adviezen over het gebruik van onderzoeksmethoden en –technieken en het ontwikkelen, beheren en toepassen van prognosemodellen voor het Rijk en de Openbare Sector);

  • c. het bieden van financiële en informatieondersteuning op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsvoorwaardenbeleid sector Rijk (inclusief CAO).

Paragraaf 13. Directie Innovatie en informatiebeleid Openbare Sector (IIOS)

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 13.1

[Vervallen per 04-02-2009]

De directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het Directiesecretariaat (DS);

 • b. de afdeling Informatie-Infrastructuur (II);

 • c. de afdeling Strategie en Innovatie (S&I);

 • d. de afdeling Dienstverlening, Transparantie en Administratieve lasten (DTA).

Artikel 13.2

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het Directiesecretariaat staat onder leiding van de directeur.

 • 2 Het Directiesecretariaat heeft tot taak het verzorgen van de ondersteuning van de directie.

Artikel 13.3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Informatie-Infrastructuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van een betrouwbare en veilige informatie-infrastructuur voor communicatie van en met de overheid;

  • b. het bevorderen van eenmalige gegevensverstrekking met een stelsel van basisregistraties voor een doelmatige inrichting van de gegevenshuishouding van de overheid;

  • c. het realiseren van een sluitend stelsel van persoonsnummers, met in achtneming van de privacy;

  • d. het ontwikkelen van een overheidsarchitectuur met open standaarden en open source software;

  • e. het faciliteren en bevorderen van informatiebeveiliging.

Artikel 13.4

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Strategie en Innovatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van een strategie voor het overheidsinformatiebeleid;

  • b. het op gang brengen en ondersteunen van innovatie in de bedrijfsvoering van organisaties in de openbare sector en het doorvertalen van de innovatiepraktijk, met ICT als belangrijk hulpmiddel, naar beleid(skansen);

  • c. het coördineren van de internationale dossiers van de directie en het daartoe onderhouden van internationale netwerken;

  • d. het beheren van relatienetwerken tussen en binnen openbaar bestuur, wetenschap en bedrijfsleven.

Artikel 13.5

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Dienstverlening, Transparantie en Administratieve lasten staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie;

  • b. het verbeteren van de dienstverlening van de overheid;

  • c. het bevorderen van de regie van burgers over de eigen persoonsgegevens;

  • d. het beheren van relatienetwerken met andere overheden;

  • e. het coördineren van de administratieve lastenreductie van de burger (overheidsbreed), ICT en administratieve lasten.

Paragraaf 14. Gemeenschappelijke Beheer Organisatie

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 14.1

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De Gemeenschappelijke Beheer Organisatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De Gemeenschappelijke Beheer Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. het cluster Identificatie en Authenticatie (IA);

  • b. het cluster Informatiebeveiliging (IB);

  • c. het cluster Gegevensuitwisseling (GU);

  • d. het cluster Open Standaarden (OS);

  • e. het Bedrijfsbureau (BB);

  • f. het cluster Dienstontwikkeling en Integratie (DI);

  • g. het cluster Relatiebeheer (RB).

Artikel 14.2

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het cluster Identificatie en Authenticatie staat onder leiding van een coördinator

 • 2 Het cluster heeft de volgende taken:

  • a. Het beheren en ontwikkelen van diensten van DigiD (inclusief PKI) en PA;

  • b. Het uitvoeren van de bijzondere toezichthoudende functie op de certificaatproviders (Police Authority).

Artikel 14.3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het cluster Informatiebeveiliging staat onder leiding van een coördinator.

 • 2 Het cluster heeft de volgende taken:

  • a. Het uitvoeren van de diensten van Govcert;

  • b. Het uitvoeren van de diensten van de waarschuwingsdienst.

Artikel 14.4

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het cluster Gegevensuitwisseling staat onder leiding van een coördinator

 • 2 Het cluster heeft tot taak het beheren en verder ontwikkelen van voorzieningen voor gegevensuitwisseling.

Artikel 14.5

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het cluster Open Standaarden staat onder leiding van een coördinator.

 • 2 Het cluster heeft de volgende taken:

  • a. het ondersteunen van de organen Standaardisatie College en Standaardisatie Forum;

  • b. het initiëren en onderhouden van contacten met communities die gericht zijn op het ontwikkelen van standaards.

Artikel 14.6

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het Bedrijfsbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het Bedrijfsbureau heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor de levering/uitvoering van bedrijfsvoering;

  • b. het uitvoeren van de secretariële en administratieve ondersteuning;

  • c. het bieden van ondersteuning voor juridische en communicatieve aspecten.

Artikel 14.7

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het cluster Dienstontwikkeling en Integratie staat onder leiding van een coördinator.

 • 2 Het cluster heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen en onderhouden van de samenhang van de diensten van de GBO op basis van een Dienstenstructuur;

  • b. het (door)ontwikkelen van de diensten van de GBO.

Artikel 14.8

[Vervallen per 04-02-2009]

Het cluster Relatiebeheer is belast met de taak het uitvoeren van het relatiebeheer voor de GBO.

Paragraaf 15. Overige taken

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 15

[Vervallen per 04-02-2009]

Tot de taak van de in dit besluit genoemde dienstonderdelen behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van de minister, de secretaris-generaal of de directeur-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 16. Beheer

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 16.1

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De directeur-generaal is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 16.2

[Vervallen per 04-02-2009]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van de directeur-generaal, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 17. Slotbepalingen

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 17.1

[Vervallen per 04-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2007.

Artikel 17.2

[Vervallen per 04-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit directoraat-generaal Bestuur (Organisatiebesluit DGB).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

secretaris-generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina