Regeling aanwijzing en toelage bedrijfshulpverlening Verkeer en Waterstaat 2007

Geldend van 05-01-2008 t/m heden

Regeling aanwijzing en toelage bedrijfshulpverlening Verkeer en Waterstaat 2007

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 58a, tweede en derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat

 • b. Ministerie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 • c. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal en diensthoofden Verkeer en Waterstaat 2001 en de daarvan afgeleide besluiten mandaat, volmacht en machtiging die van kracht zijn binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • d. bedrijfshulpverlener: een ambtenaar van het Ministerie die door het bevoegd gezag is aangewezen als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • e. basis: bedrijfshulpverlener die alleen basistaken zoals ontruimen verricht.

 • f. EHBO’er: bedrijfshulpverlener die zich bij een erkende opleidingsinstelling heeft bekwaamd in het verlenen van eerste hulp.

 • g. brandwacht: bedrijfshulpverlener die zich bij een erkende opleidingsinstelling heeft bekwaamd in het dragen van adembeschermingsapparatuur.

Artikel 2. Aanwijzing als bedrijfshulpverlener

 • 1 Een aanwijzing als bedrijfshulpverlener geschiedt voor onbepaalde tijd schriftelijk door het bevoegd gezag van de dienst waar de bedrijfshulpverlener werkzaam is.

 • 2 In de aanwijzing wordt in ieder geval vermeld:

  • a. de persoonlijke gegevens van de bedrijfshulpverlener: naam, voorletters, adres, woonplaats en personeelsnummer;

  • b. de bedrijfshulpverlenings-locatie waar de bedrijfshulpverlener werkzaam is;

  • c. de datum met ingang waarvan hij wordt aangewezen voor de taak bij de bhv-organisatie;

  • d. de functie die de bedrijfshulpverlener gaat vervullen.

  • e. indien de bedrijfshulpverlener niet meer voldoet aan de voor de functie gestelde eisen of medische bezwaren bestaan tegen de uitoefening van de functie;

 • 3 Intrekking dan wel wijziging van het besluit tot aanwijzing als bedrijfshulpverlener door het bevoegd gezag vindt plaats:

  • a. op schriftelijk verzoek van de bedrijfshulpverlener;

  • b. indien de bedrijfshulpverlener niet meer voldoet aan de voor de functie gestelde eisen of medische bezwaren bestaan tegen de uitoefening van de functie;

  • c. bij langdurige afwezigheid, schorsing of ontslag als medewerker van het Ministerie;

  • d. bij overplaatsing naar een andere bedrijfshulpverleningslocatie;

  • e. indien de brandwacht de 55 jarige leeftijd bereikt, tenzij deze daarna een andere bedrijfshulpverleningfunctie blijft vervullen;

  • f. indien een aanpassing van de bedrijfshulpverleningslocatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3. De toelage

 • 1 De ambtenaar die door het bevoegd gezag is aangewezen om naast zijn reguliere werkzaamheden tevens werkzaam te zijn als bedrijfshulpverlener als bedoelt in de Arbeidsomstandighedenwet, ontvangt jaarlijks een toelage van de Minister, indien hij de taken in verband met bedrijfshulpverlening in voldoende omvang en op voldoende niveau verricht, dit ter beoordeling van het bevoegd gezag.

 • 2 De toelage wordt per jaar of, indien de aanwijzing slechts op een deel van het jaar betrekking heeft, naar rato van het aantal maanden dat de aanwijzing geldt, betaald.

 • 3 De toelage bedraagt per jaar voor:

  • a. de basis bedrijfshulpverlener € 205,–;

  • b. de bedrijfshulpverlener met EHBO of brandwacht, de toelage vermeldt onder a plus een toelage van € 120,–;

  • c. voor de bedrijfshulpverlener met EHBO en brandwacht de toelage vermeldt onder a plus een toelage van € 240,–;

 • 4 De bedrijfshulpverlener die door bevoegd gezag is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot de bedrijfshulpverlening uit te oefenen ontvangt een toelage van € 120,–, onverminderd derde lid.

 • 5 De aangewezen ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, ontvangen vijf jaar na aanwijzing een jubileumtoelage en vervolgend elke vijf jaar daarna zolang de aanwijzing duurt. Na 5 jaar en na 10 jaar bedraagt de jubileumtoelage € 263,–. Na 15 jaar en iedere 5 jaren daarna bedraagt de jubileumtoelage € 382,–.

 • 6 Taken in het kader van de bedrijfshulpverlening die in opdracht van het bevoegd gezag als meerwerk worden verricht, dus buiten de voor de betreffende bedrijfshulpverlener vastgestelde werktijd, worden vergoed conform de bhv-uurvergoeding van € 12,47 per uur.

 • 7 Alle bedragen zijn bruto bedragen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van deze regeling en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing en toelage bedrijfshulpverlening Verkeer en Waterstaat 2007.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

W.J. Kuijken

Terug naar begin van de pagina