Organisatiebesluit projectdirectoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (Organisatiebesluit DGOBR)

[Regeling vervallen per 04-02-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2008.]
Geldend van 05-01-2008 t/m 31-08-2008

Organisatiebesluit projectdirectoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (Organisatiebesluit DGOBR)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4.2 van het Organisatiebesluit BZK 2006;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • het Ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de directeur-generaal: de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

Paragraaf 3. Bureau Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het Bureau Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren van de beleidsprocessen en het ondersteunen van de bestuursprocessen;

  • b. het ontwikkelen van de kaderstelling op DG-niveau;

  • c. het uitvoeren van de integrale control (beleids- en PIOFACH-control);

  • d. het adviseren ten aanzien van het strategische beleid;

  • e. het ondersteunen van het opdrachtgeverschap Staf;

  • f. het ondersteunen van het eigenaarschap van de agentschappen CAS, P-Direkt en Werkmaatschappij.

Paragraaf 4. Directie Personeel Organisatie en Informatie Rijk (POI Rijk)

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 4.1

[Vervallen per 04-02-2009]

De directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de Directiestaf (DS);

 • b. de afdeling Arbeidsvoorwaarden (AV);

 • c. de afdeling Arbeidskwaliteit (AK);

 • d. de afdeling Organisatie (O);

 • e. de afdeling Informatie (I);

 • f. het Programmabureau Vernieuwing HRM-stelsel RIJK (HRM).

Artikel 4.2

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De Directiestaf staat onder leiding van de directeur.

 • 2 De Directiestaf heeft de volgende taken:

  • a. het aangeven van de strategische lijn en het bewaken van de samenhang van het beleid van de directie;

  • b. het onderhouden van de externe relaties met (P)SG-beraad, IG-beraad, ICPR en IODI;

  • c. het zorgdragen voor de stafverbindingen en beheer.

Artikel 4.3

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Arbeidsvoorwaarden staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij het Rijk;

  • b. de zorg voor de inactiviteitsregelingen voor het Rijk;

  • c. de zorg voor het beloningsbeleid.

Artikel 4.4

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Arbeidskwaliteit staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het intern en extern bevorderen van de arbeidsmarktpositie van het Rijk;

  • b. het zorgdragen voor het verhogen van de interdepartementale doorstroom van personeel;

  • c. het bevorderen van het gebruik van eigen kwaliteit en capaciteit in de rijksdienst;

  • d. het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers;

  • e. het zorgdragen voor de toepassing van het integriteitsbeleid van het Rijk;

  • f. het zorgdragen voor de toepassing van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Artikel 4.5

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Organisatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en evalueren van een rapportagekader voor de departementale topstructuren en het adviseren over afzonderlijke departementale voorstellen betreffende de departementale inrichting en de topstructuren;

  • b. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en evalueren van een rijksbrede concernvisie op de bedrijfsvoering en het bijdragen aan de voorbereiding van voorstellen tot verdere samenwerking en bundeling op dat terrein;

  • c. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, evalueren van het verzelfstandigingbeleid en het toetsen van afzonderlijke verzelfstandigingvoorstellen;

  • d. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, en evalueren van het toezichtbeleid en het adviseren over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het toezicht;

  • e. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, en evalueren van het adviesstelsel en het toetsen van afzonderlijke voorstellen voor instelling van adviescolleges.

Artikel 4.6

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De afdeling Informatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bedrijfsvoering bij het Rijk door de inzet van ICT;

  • b. het daartoe bevorderen van de samenwerking tussen ministeries op het vlak van de ICT in de bedrijfsvoering;

  • c. het optreden als opdrachtgever voor concernbrede ICT – voorzieningen.

Artikel 4.7

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 Het Programmabureau Vernieuwing HRM-stelsel RIJK staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het faciliteren en volgen van de uitvoering van departementale plannen ter verhoging van de kwaliteit van de HRM functie;

  • b. het ondersteunen van de opdrachtgever ten aanzien van het inrichten van een Shared Service Center HRM;

  • c. het uitvoeren van interdepartementaal onderzoek naar mogelijkheden voor de vorming van een Expertise- en Ontwikkelcentrum;

  • d. het afronden van de pilot benchmarken.

Paragraaf 5. De Werkmaatschappij

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 5.1

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De Werkmaatschappij staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De Werkmaatschappij bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de Houdstermaatschappij;

  • b. de Bedrijfseenheden.

Artikel 5.2

[Vervallen per 04-02-2009]

Het onderdeel de Houdstermaatschappij heeft de volgende taken:

 • a. het in opdracht van de onderdelen PIOFACH-taken inkopen en hierover dienstverleningsafspraken maken bij aannemers binnen de Rijksoverheid;

 • b. het voorbereiden, uitvoeren en handhaven van kaders voor het dienstverleningspakket;

 • c. het monitoren van de bedrijfsvoering aan de hand van controlrapportages;

 • d. het opstellen van de financiële verantwoording van de Werkmaatschappij;

 • e. het leveren van kennis op het gebied van bedrijfsvoering aan initiatieven tot interdepartementale samenwerking gericht op toetreding tot de Werkmaatschappij.

Artikel 5.3

[Vervallen per 04-02-2009]

De Bedrijfseenheden hebben tot taak producten of diensten te leveren in structurele samenwerkingsverbanden tussen twee of meer departementen.

Paragraaf 8. Overige taken

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 04-02-2009]

Tot de taak van de dit besluit genoemde dienstonderdelen behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van de minister, de secretaris-generaal of de directeur-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 9. Beheer

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 9.1

[Vervallen per 04-02-2009]

 • 1 De directeur-generaal is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 9.2

[Vervallen per 04-02-2009]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van de directeur-generaal, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 10. Slotbepalingen

[Vervallen per 04-02-2009]

Artikel 10.1

[Vervallen per 04-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2007.

Artikel 10.2

[Vervallen per 04-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit projectdirectoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (Organisatiebesluit DGOBR).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

secretaris-generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina