Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008

[Regeling vervallen per 05-12-2017.]
Geldend van 01-01-2017 t/m 04-12-2017

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector (Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 05-12-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen;

 • b. medewerker van de NVWA: een ambtenaar van de NVWA, bevoegd voor de werkzaamheden waarmee deze belast is;

 • c. aanvraagtarief: retributie voor de behandeling of wijziging van een aanvraag van werkzaamheden;

 • d. starttarief: retributie voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode met inbegrip van reguliere pauzes, voor één aanbieder door één medewerker van de NVWA op één plaats worden verricht;

 • e. kwartier: periode van vijftien minuten of korter, die besteed is of zou zijn aan controles of keuringen, met uitzondering van reistijd;

 • f. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en 5 mei, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

 • g. verordening (EG) 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139).

Artikel 2

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit, bedraagt:

  • a. voor een invoercontrole als bedoeld in artikel 4 van richtlijn 97/78/EG:

   • € 0,01139 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 06.00 en 23.00 uur, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 68,33 en ten hoogste € 523,85 in rekening wordt gebracht;

   • € 0,01480 per kg voor zover controle plaatsvindt op een werkdag tussen 23.00 en 06.00 uur, of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 88,82 en ten hoogste € 680,92 in rekening wordt gebracht;

  • b. voor een invoercontrole als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, ii en iii, van richtlijn 97/78/EG:

   • € 162,19 starttarief; en

   • € 31,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

  • a. een partij visserijproducten die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • 1°. € 746,54 per schip met een lading visserijproducten tot 500 ton;

   • 2°. € 1.493,07 per schip met een lading visserijproducten tot 1000 ton;

   • 3°. € 2.986,18 per schip met een lading visserijproducten tot 2000 ton;

   • 4°. € 4.479,27 per schip met een lading visserijproducten van 2000 ton of meer;

  • b. een partij pluimveevlees die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • 1°. € 970,48 per schip met een lading pluimveevlees tot 500 ton;

   • 2°. € 1.941,00 per schip met een lading pluimveevlees tot 1000 ton;

   • 3°. € 3.882,02 per schip met een lading pluimveevlees tot 2000 ton;

   • 4°. € 5.831,00 per schip met een lading pluimveevlees van 2000 ton of meer.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onder a, en tweede lid, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van een partij producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit Nieuw Zeeland: 77,5 % van de tarieven genoemd in het eerste lid, onder a, en tweede lid.

Artikel 3

[Vervallen per 05-12-2017]

De retributie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, komt overeen met de werkelijke kosten van de controle op bepaalde stoffen of residuen van die stoffen, waarop op grond van de in dat tweede lid genomen maatregel moet worden gecontroleerd, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de controle belaste personen medewerkers van de NVWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van het besluit, komt overeen met de werkelijke kosten van de controle op bepaalde stoffen of residuen van die stoffen, waarop op grond van de in dat artikel bedoelde voorwaarden moet worden gecontroleerd, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de controle belaste personen medewerkers van de NVWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

 • 2 De retributie, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, van het besluit, komt overeen met de werkelijke kosten van een activiteit als bedoeld in artikel 18, 19, 20 of 21 van verordening (EG) 882/2004, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de activiteit belaste medewerker van de NVWA en de kosten van laboratorium onderzoek.

Artikel 5

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie voor de controle van producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen, bedoeld in artikel 3 van het besluit, bedraagt:

  • a. voor een controle bij doorvoer als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG:

   • € 0,01139 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 06.00 en 23.00 uur, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 68,33 en ten hoogste € 523,85 in rekening wordt gebracht;

   • € 0,01480 per kg voor zover de controle plaatsvindt op een werkdag tussen 23.00 en 06.00 uur, of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 88,82 en ten hoogste € 680,92 in rekening wordt gebracht.

  • b. voor een controle bij inslag, opslag en uitslag als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG voor iedere medewerker van de NVWA:

   • € 162,19 starttarief; en

   • € 31,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, bedraagt de retributie indien het de doorvoercontrole betreft van:

  • a. een partij visserijproducten die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • 1°. € 746,54 per schip met een lading visserijproducten tot 500 ton;

   • 2°. € 1.493,07 per schip met een lading visserijproducten tot 1.000 ton;

   • 3°. € 2.986,18 per schip met een lading visserijproducten tot 2.000 ton;

   • 4°. € 4.479,27 per schip met een lading visserijproducten van 2.000 ton of meer;

  • b. een partij pluimveevlees die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoederen:

   • 1°. € 970,48 per schip met een lading pluimveevlees tot 500 ton;

   • 2°. € 1.941,00 per schip met een lading pluimveevlees tot 1000 ton;

   • 3°. € 3.882,02 per schip met een lading pluimveevlees tot 2000 ton;

   • 4°. € 5.831,00 per schip met een lading pluimveevlees van 2000 ton of meer.

Artikel 6

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie voor de behandeling en afhandeling door de NVWA van een aanvraag tot goedkeuring als handelaar, erkenning van een entrepot, of erkenning van een inrichting als bedoeld in artikel 4, eerste, tweede onderscheidenlijk derde lid, van het besluit, bedraagt voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 162,19 starttarief; en

  • b. € 31,58 per kwartier dat aan de inspectiewerkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, wordt vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

Artikel 7

[Vervallen per 05-12-2017]

In afwijking van artikel 6 bedraagt de retributie voor de erkenning van een inrichting, bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie IX, van die verordening voorschriften bevat:

 • a. € 61,20 aanvraagtarief

 • b. € 75,25 starttarief;

 • c. € 18,82 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

 • d. € 69,70 administratiekosten.

Artikel 8

[Vervallen per 05-12-2017]

In afwijking van artikel 6, bedraagt de retributie voor de erkenning van een inrichting, bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie X, van die verordening, voorschriften bevat:

 • a. € 55,88 starttarief;

 • b. € 18,33 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

 • c. € 69,00 administratiekosten.

Artikel 9

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie voor de behandeling en afhandeling door de NVWA van een periodieke controle als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit, bedraagt voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 162,19 starttarief; en

  • b. € 31,58 per kwartier dat aan de inspectiewerkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, wordt vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

Artikel 10

[Vervallen per 05-12-2017]

In afwijking van artikel 9 bedraagt de retributie voor een controle op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning van een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie IX, van die verordening voorschriften bevat:

 • a. € 75,25 starttarief;

 • b. € 18,82 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

 • c. € 69,70 administratiekosten.

Artikel 11

[Vervallen per 05-12-2017]

In afwijking van artikel 9 bedraagt de retributie voor een controle op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning van een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie X, van die verordening, voorschriften bevat:

 • a. € 55,88 starttarief;

 • b. € 18,33 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

 • c. € 69,00 administratiekosten.

Artikel 12

[Vervallen per 05-12-2017]

De retributie voor de behandeling en afhandeling door de NVWA van een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een bron als bedoeld in artikel 5a van het besluit, bedraagt voor iedere medewerker van de NVWA:

 • a. € 162,19 starttarief; en

 • b. € 31,58

 • per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

Artikel 13

[Vervallen per 05-12-2017]

De retributie voor de aanvraag van een registratie van een inrichting als bedoeld in artikel 5b van het besluit, bedraagt: € 41,13.

Artikel 14

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie voor de controle van een partij ingevroren visserijproducten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, bedraagt voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 162,19 starttarief; en

  • b. € 31,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt de retributie voor de controle van een partij verse zeevis, schaaldieren, waaronder de Crangon crangon garnalen, en koppotige de werkelijke kosten.

Artikel 15

[Vervallen per 05-12-2017]

Indien een aangevraagde bedrijfsactiviteit niet zal plaatsvinden, wordt uitgesteld of overigens wijziging ondergaat, als gevolg van niet aan de NVWA te wijten oorzaken of omstandigheden, bericht degene die de aanvraag heeft gedaan dit schriftelijk aan de regionaal directeur van de NVWA:

 • a. uiterlijk om 07.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de desbetreffende activiteit plaatsvindt dan wel zou hebben plaatsgevonden, voor zover het een in artikel 5 of 6 van het besluit bedoelde bedrijfsactiviteit betreft;

 • b. uiterlijk om 14.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de desbetreffende activiteit plaatsvindt dan wel zou hebben plaatsgevonden, voor zover het een in artikel 2, 2a of 3 van het besluit bedoelde bedrijfsactiviteit betreft.

Artikel 16

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 Indien een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in artikel 2 of 3 van het besluit, bij de NVWA is aangemeld na 14.00 uur op de dag voorafgaande aan de dag waarop de controle of de werkzaamheden hebben plaatsgevonden of zouden hebben plaatsgevonden, wordt de desbetreffende retributie in de navolgende gevallen verhoogd. Deze verhoging bedraagt:

  • a. € 9,47 per persoon per kwartier voor zover het een invoercontrole betreft als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, ii en iii, van richtlijn 97/78;

  • b. € 9,47 per persoon per kwartier voor zover het een controle bij de inslag, opslag en uitslag betreft als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG.

 • 2 Indien een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in artikel 6 van het besluit, bij de NVWA is aangemeld na 07.00 uur op de dag voorafgaande aan de dag waarop de controle of de werkzaamheden hebben plaatsgevonden of zouden hebben plaatsgevonden, wordt de desbetreffende retributie verhoogd met € 9,47 per persoon per kwartier dat de werkzaamheden duren.

 • 3 Indien een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in artikel 2, 3 of 6 van het besluit, niet tijdig overeenkomstig artikel 15 is afgemeld, blijft de aanbieder die de aanvraag voor deze werkzaamheden heeft gedaan in de navolgende gevallen een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag per afgemeld kwartier per persoon:

  • a. € 31,58 per persoon per kwartier, voor zover het een controle bij doorvoer betreft als bedoeld in artikel 2 van het besluit en artikel 9, eerste lid, onder b, ii en iii, van richtlijn 97/78/EG;

  • b. € 31,58 per persoon per kwartier, voor zover het een controle bij de inslag, opslag en uitslag betreft als bedoeld in artikel 3 van het besluit en artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG;

  • c. € 31,58 voor een in artikel 6 van het besluit bedoelde controle- of keuringsactiviteit.

Artikel 17

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 Indien een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in artikel 2, 3, of 6 van het besluit, wordt onderbroken of uitgesteld en dit is toe te rekenen aan de retributieplichtige, wordt de desbetreffende retributie in de navolgende gevallen verhoogd. Deze verhoging bedraagt:

  • a. € 31,58 per persoon per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, voor zover het een invoercontrole betreft als bedoeld in artikel 2 van het besluit en artikel 9, eerste lid, onder b, ii en iii, van richtlijn 97/78/EG;

  • b. € 31,58 per persoon per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, voor zover het een controle betreft bij de inslag, opslag en uitslag als bedoeld in artikel 3 van het besluit en artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG;

  • c. € 31,58 per persoon per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, voor zover het een in artikel 6 van het besluit bedoelde controle- of keuringsactiviteit betreft.

 • 2 Indien voor de uitvoering van een controle- of keuringsactiviteit als bedoeld in artikel 2, 3 of 6 van het besluit meer tijd nodig is dan de aangevraagde tijd, is de aanbieder naast de ingevolge deze artikelen verschuldigde retributies, in de navolgende gevallen een retributie verschuldigd voor de duur van de uitloop van de werkzaamheden. Deze retributie bedraagt:

  • a. € 31,58 per persoon per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld, voor zover het een controle betreft bij doorvoer als bedoeld in artikel 2 van het besluit en artikel 9, eerste lid, onder b, ii en iii, van richtlijn 97/78/EG;

  • b. € 31,58 per persoon per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld, voor zover het een controle betreft bij de inslag, opslag en uitslag als bedoeld in artikel 3 van het besluit en artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG;

  • c. € 31,58 per persoon per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld, voor zover het een in artikel 6 van het besluit bedoelde activiteit of controle betreft.

 • 3 Indien een controle- of keuringsactiviteit plaatsvindt buiten de openingstijd, worden de retributies, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 6 van het besluit, onverminderd het eerste en tweede lid, in de navolgende gevallen verhoogd met een bedrag voor de tijd die aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed. Dat bedrag bedraagt:

  • a. € 9,47 per persoon per kwartier voor zover het een controle betreft bij invoer als bedoeld in artikel 2 van het besluit en artikel 9, eerste lid, onder b, ii en iii, van richtlijn 97/78/EG;

  • b. € 9,47 per persoon per kwartier voor zover het een controle betreft bij de inslag, opslag en uitslag als bedoeld in artikel 3 van het besluit en artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG;

  • c. € 9,47 per persoon per kwartier voor zover het een in artikel 6 van het besluit bedoelde activiteit of controle betreft.

Artikel 19

[Vervallen per 05-12-2017]

De retributie voor de controles op bepaalde residuen van verboden stoffen, bedoeld in artikel 9, eerste, tweede onderscheidenlijk derde lid, van het besluit, bedraagt:

 • a. de werkelijke kosten;

 • b. € 0,1183 per ton verhandelde aquacultuurproducten;

 • c. de werkelijke kosten.

Artikel 21

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 Indien één aanvraag voor het verrichten van werkzaamheden op één dag, wordt ingediend ten behoeve van meerdere aanbieders, actief op verschillende locaties of actief op eenzelfde locatie, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, en de werkzaamheden worden dienovereenkomstig verricht, wordt uitsluitend aan de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, in rekening gebracht:

  • a. eenmaal het starttarief dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd,

  • b. het bedrag per kwartier dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd; en

  • c. de reistijd naar de volgende locatie.

 • 2 Voor de reistijd, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt per vijftien minuten het bedrag in rekening gebracht dat op grond van deze regeling is verschuldigd voor de desbetreffende werkzaamheden, die plaatsvinden op de locatie van bestemming.

 • 3 Indien voor de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden verschillende starttarieven zijn verschuldigd op grond van deze regeling, wordt in het in het eerste lid bedoelde geval bij de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, het hoogste starttarief in rekening gebracht dat op grond van deze regeling verschuldigd is voor de werkzaamheden.

Artikel 22

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 Indien op één locatie, op één dag, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, verschillende soorten werkzaamheden ten behoeve van één aanbieder worden verricht door een zelfde medewerker van de NVWA en voor deze werkzaamheden op grond van deze regeling starttarieven zijn verschuldigd, wordt de aanbieder, slechts eenmaal het starttarief in rekening gebracht.

 • 2 Indien voor de in het eerste lid bedoelde soorten werkzaamheden die ten behoeve van de aanbieder worden verricht, onderling verschillende starttarieven zijn verschuldigd op grond van deze regeling, wordt in het in het eerste lid bedoelde geval het hoogste starttarief in rekening gebracht dat op grond van deze regeling verschuldigd is voor de werkzaamheden.

Artikel 23

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie voor een digitale aanvullende officiële controle bedraagt € 68,87.

 • 2 De retributie voor een schriftelijke aanvullende officiële controle bedraagt € 94,70.

 • 3 De retributie voor een aanvullende officiële controle bedraagt voor iedere medewerker:

  • a. € 105,53 starttarief; en

  • b. een bedrag van € 26,76 per kwartier dat aan de inspectiewerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 4 De retributie, bedoeld in het derde lid, wordt vermeerderd met € 26,76 administratiekosten.

 • 5 In afwijking van het vierde lid wordt de retributie, bedoeld in het derde lid, vermeerderd met:

  • a. € 53,51 administratiekosten indien een interventie plaatsvindt; of

  • b. € 267,55 administratiekosten indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon eerder drie maal is beboet voor een vergelijkbare overtreding en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boetes onherroepelijk zijn geworden.

 • 6 De retributie, bedoeld in het derde lid, wordt bij bemonstering en laboratoriumonderzoek vermeerderd met:

  • a. een bedrag van € 26,76 per kwartier dat aan de bemonsteringswerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed; en

  • b. de werkelijke kosten van het uitgevoerde laboratorium onderzoek.

 • 7 De retributie voor een aanvullende officiële bemonstering bedraagt voor iedere medewerker:

  • a. € 105,53 starttarief;

  • b. een bedrag van € 26,76 per kwartier dat aan de bemonsteringswerkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed;

  • c. de werkelijke kosten van het uitgevoerde laboratorium onderzoek; en

  • d. € 26,76 administratiekosten.

 • 8 In afwijking van het eerste tot en met zevende lid bedraagt de retributie voor een aanvullende officiële controle bij een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie IX, van die verordening voorschriften bevat;

  • a. € 75,25 starttarief;

  • b. een bedrag van € 18,82 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • c. € 69,70 administratiekosten.

 • 9 In afwijking van het eerste tot en met zevende lid bedraagt de retributie voor een aanvullende officiële controle bij een inrichting als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004 en waarvoor bijlage III, sectie X, van die verordening voorschriften bevat:

  • a. € 55,88 starttarief;

  • b. € 18,33 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

  • c. € 69,00 administratiekosten.

 • 10 In afwijking van het derde tot en met zevende lid bedraagt de retributie voor een aanvullende officiële controle in een erkend bedrijf voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 162,19 starttarief; en

  • b. € 31,58 per kwartier dan aan de inspectiewerkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 11 De retributie, bedoeld in het tiende lid, wordt vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

Artikel 23a

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie voor de verificatie van een technisch dossier als bedoeld in artikel 9b van het besluit, bedraagt: € 31,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, wordt vermeerderd met een starttarief van € 162,19 indien de werkzaamheden verbonden aan de verificatie van een technisch dossier plaatsvinden op de locatie van de exploitant.

Artikel 23b

[Vervallen per 05-12-2017]

De retributie voor laboratoriumonderzoeken van chemische of microbiologische monsters die zijn genomen in het kader van werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 9, 12 en 14, komt overeen met de werkelijke kosten van deze onderzoeken, waaronder de kosten voor het verbruik van chemicaliën, hulpmiddelen en materialen, alsmede personeelskosten en huisvestingskosten.

Artikel 23c

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie voor een door de NVWA afgegeven exportverklaring als bedoeld in artikel 9c van het besluit, bedraagt:

  • a. € 62,59 per exportverklaring indien de aanvraag ten minste 48 uur voor de voorgenomen export is aangevraagd;

  • b. € 81,37 per exportverklaring indien de aanvraag minder dan 48 uur voor de voorgenomen export is aangevraagd.

 • 2 Indien een aanvraag tot afgifte van een in het eerste lid bedoelde exportverklaring wordt ingetrokken door de aanvrager, door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste medewerker(s) van de NVWA, blijft de desbetreffende in het eerste lid bedoelde retributie verschuldigd.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 280,24 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de aanvraag tot vervanging of wijziging van een eerder afgegeven exportcertificaat of exportverklaring.

 • 4 In afwijking van het eerste lid bedraagt de retributie voor een door de NVWA afgegeven exportverklaring waar voorafgaand een fysieke inspectie heeft plaatsgevonden:

  • a. € 162,19 starttarief; en

  • b. € 31,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een medewerker van de NVWA is besteed.

 • 5 De NVWA voert in de volgende gevallen een fysieke inspectie als bedoeld in het vierde lid uit:

  • a. een bedrijf dat een exportverklaring aanvraagt is niet bekend bij de NVWA;

  • b. een bedrijf verzoekt om een vervangende exportverklaring vanwege een fout in de eerder afgegeven exportverklaring en de partij is al verzonden;

  • c. een exportverklaring is in de afgelopen 6 maanden geweigerd en voor dezelfde partij wordt opnieuw een aanvraag gedaan.

Artikel 23d

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 De retributie voor een door het COKZ afgegeven exportverklaring als bedoeld in artikel 9c van het besluit, bedraagt:

  • a. € 19,53 per exportverklaring;

  • b. € 16,16 per kwartier voor de invoer van bijzondere verzoeken van een bedrijf op basis van nacalculatie;

  • c. € 1,25 per kopie certificaat.

 • 2 Indien een aanvraag tot afgifte van een in het eerste lid bedoelde exportverklaring wordt ingetrokken door de aanvrager, door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste medewerker(s) van het COKZ, blijft de desbetreffende in het eerste lid bedoelde retributie verschuldigd.

Artikel 23e

[Vervallen per 05-12-2017]

De retributie, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen, komt overeen met de werkelijke kosten van de materiële controles, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van verordening (EU) 284/2011.

Artikel 24

[Vervallen per 05-12-2017]

Artikel 24a

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 1 Indien een factuur voor door de NVWA verrichte werkzaamheden niet binnen 6 weken na bekendmaking is betaald, kan de Inspecteur-Generaal van de NVWA besluiten om werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 13 en 33 van de Warenwet voor dezelfde betalingsplichtige slechts dan uit te voeren nadat is betaald.

 • 2 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden naar verwachting meer bedragen dan € 5.000,00 kan de Inspecteur-Generaal van de NVWA van de betalingsplichtige het stellen van zekerheid eisen voor de betaling van die verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden, alvorens de werkzaamheden worden hervat.

 • 3 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden naar verwachting minder bedragen dan € 5.000,00 kan de Inspecteur-Generaal van de NVWA van de betalingsplichtige eisen dat het totale bedrag van die verwachte retributies over een periode van 12 weken als voorschot wordt betaald, alvorens de werkzaamheden worden hervat.

Artikel 24b

[Vervallen per 05-12-2017]

De Regeling Zekerheidsstelling en betaling van VWS-retributies blijft van toepassing op retributies waarvan de dagtekening van de factuur voor 1 januari 2017 ligt.

Artikel 26

[Vervallen per 05-12-2017]

 • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 24 in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling geplaatst wordt.

Artikel 27

[Vervallen per 05-12-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage bij de Warenwetregeling vaststelling tarieven voor retributies levensmiddelen 2008

[Vervallen per 05-12-2017]

Netto inspectietijd op het bedrijf

Administratiekosten

15 minuten – 1 uur

€ 31,58

> 1 uur – 2 uur

€ 63,16

> 2 uur – 3 uur

€ 126,32

> 3 uur – 4 uur

€ 189,48

> 4 uur – 5 uur

€ 252,64

> 5 uur – 6 uur

€ 315,80

> 6 uur – 7 uur

€ 378,96

> 7 uur – 8 uur

€ 442,12

> 8 uur – 12 uren

€ 505,28

> 12 uren – 16 uren

€ 568,44

> 16 uren – 20 uren

€ 631,60

> 20 uren – 24 uren

€ 694,76

> 24 uren

€ 757,92

Terug naar begin van de pagina