Instellingsbesluit visitatiecommissie dans- en operagezelschappen

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 04-01-2008 t/m 31-03-2008

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 21 december 2007, nr. DK/I&I/2007/53972, houdende de instelling van de visitatiecommissie dans- en operagezelschappen (Instellingsbesluit visitatiecommissie dans- en operagezelschappen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Er is een visitatiecommissie dans- en operagezelschappen.

 • 2 De commissie heeft tot taak het uitvoeren van een visitatie bij de volgende instellingen op basis van het door de Minister goedgekeurde protocol:

  • a. stichting het Nationale Ballet,

  • b. stichting Nederlands Dans Theater,

  • c. stichting Nationale Reisopera,

  • d. stichting de Nederlandse Opera.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-04-2008]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 januari 2008 en wordt opgeheven per 31 maart 2008.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-04-2008]

De commissie verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer B.J. McMaster te Edinburgh, Verenigd Koninkrijk, tevens voorzitter van de commissie;

  • b. de heer drs P. Bouw te Amstelveen, algemeen lid van de commissie;

  • c. de heer drs J.Th. Hoekema te Wassenaar, algemeen lid van de commissie;

  • d. mevrouw K. Bennetts te Antwerpen, België, lid van de commissie voor de visitaties bij de stichting het Nationale Ballet en stichting Nederlands Dans Theater;

  • e. de heer J.W.A. van Beers te Amsterdam, lid van de commissie voor de visitaties bij de stichting Nationale Reisopera en stichting de Nederlandse Opera.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, onder wie, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-04-2008]

De commissie brengt vóór 15 maart 2008 schriftelijk (eind)rapport uit aan de Minister van haar bevindingen.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-04-2008]

De voorzitter en andere leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als algemene commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. De vergoeding bedraagt het maximum dat geldt voor een algemene commissie.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de Minister aan.

Artikel 10. Geheimhouding

[Vervallen per 01-04-2008]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-04-2008]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Informatisering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2008.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit visitatiecommissie dans- en operagezelschappen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina